Rhaglen addysg Cadw yn taro deuddeg ymhlith plant ysgol Cymru

Dydd Gwener 21 Mehefin 2013

Mae safleoedd hanesyddol drwy’r De wedi gweld cynnydd o fwy na 15% yn nifer yr ymweliadau gan ysgolion dros y 12 mis diwethaf wrth i raglen addysg Cadw barhau i ehangu.

Rhaglen addysg Cadw yn taro deuddeg ymhlith plant ysgol Cymru

Rhaglen addysg Cadw yn taro deuddeg ymhlith plant ysgol Cymru

Lansiodd Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, eu rhaglen o weithgareddau addysg yn 2009 er mwyn cynnig profiadau dysgu sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm i athrawon a disgyblion y tu allan i’r dosbarth.

Ers mis Ebrill 2012, mae mwy na 94,400 o blant ysgol wedi ymweld â safleoedd Cadw lle mae staff yn bresennol o dan gynllun Cadw i roi mynediad addysgol am ddim.

Llys a Chastell Tretŵr yw’r diweddaraf o safleoedd Cadw i lansio Diwrnod Darganfod fel rhan o’r arlwy addysg, sy’n anelu at ennyn brwdfrydedd y disgyblon am hanes a’u treftadaeth mewn amgylcheddau sy’n dal eu dychymyg.

Plant Ysgol Gynradd Llangatwg oedd y cyntaf i gymryd rhan yn y gweithgareddau yn Nhretŵr, gan helpu i lansio’r rhaglen addysgol yn swyddogol.

Cafodd y disgyblion blwyddyn 3 a 4 eu cyfarch gan y stiward a’i wraig yn eu gwisgoedd, a’u trin fel darpar weision. Cafodd y disgyblion daith dywys o amgylch eu gweithle a chipolwg ar y tasgau y bydden nhw’n eu cyflawni ym mhob lle gan gynnwys yr ardd, y pantri, y bwtri a’r lle gweini.

Dangosodd y tywyswyr yn y tŷ sy’n dyddio o ganol y 12fed ganrif sut y byddai marsipán yn cael ei fowldio yn y gegin, a sut y byddai’r bwrdd wedi cael ei osod yn y neuadd fwyta. Wedyn roedd rhaid i’r disgyblion ailadrodd y gweithgareddau er mwyn gweld a oedden nhw’n addas i gael gwaith fel gweision.

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: 'Dwi wrth fy modd yn gweld cynnydd sylweddol yn nifer yr ysgolion sy’n ymweld â’n safleoedd hanesyddol yn y De, sy’n profi ein bod ni’n cyrraedd y targed yn ein Rhaglen Lywodraethu, sef codi nifer yr ymweliadau addysgol â safleoedd treftadaeth Cadw. Mae Diwrnodau Darganfod Cadw yn gyfle amhrisiadwy i ennyn diddordeb plant ysgol yn eu treftadaeth leol yn ogystal ag ateb gofynion y cwricwlwm cenedlaethol drwy gysylltu treftadaeth, hanes a’r celfyddydau.

'Mae’n bwysig gwella dealltwriaeth y to syn codi o’n treftadaeth ni yma yng Nghymru, gan mai nhw fydd ceidwaid ein safleoedd hanesyddol ni yn y dyfodol.'

Dywedodd Rhian Whittle, athrawes blwyddyn 3 yn Ysgol Gynradd Llangatwg: 'Roedd trip yr ysgol i Lys a Chastell Tretŵr yn un gwych. Roedd y plant wrth eu bodd yno a dysgon nhw lawer iawn am eu safle hanesyddol lleol nhw.

'Roedd yr amrywiaeth o weithgareddau ymarferol yn tynnu’r plant i mewn a hynny mewn ffordd hwyliog a difyr. Gwnaeth yr arddangosfeydd yn y gegin a’r neuadd fwyta wir helpu’r plant i ddychmygu bywyd yn amser y Tuduriaid, a dod â Thretŵr yn fyw iddyn nhw yn bendant.

'Mae tripiau ysgol i safleoedd hanesyddol yn gwneud lles aruthrol i’r disgyblion gan eu bod nhw’n elwa o gael newid amgylchedd ac yn profi ffordd wahanol o ddysgu.”

Dywedodd Adrienne Wood, Rheolwr Dysgu Gydol Oes Cadw: 'Y gweithgareddau addysg ymarferol newydd yn Llys a Chastell Tretŵr yw’r ychwanegiad diweddaraf at ein Diwrnodau Darganfod  sydd ar gael ar bump o safleoedd Cadw yn y De, a dyma’r cyntaf o’n rhaglenni ni i ganolbwyntio ar fywyd yng nghyfnod y Tuduriaid.

'Mae Tretŵr o fewn awr o daith gyrru o Gaerdydd a Chasnewydd, a llai nag awr a hanner o Abertawe. Mae’r gweithdai’n ffordd wych i annog ysgolion i ymweld â’r safle hanesyddol yma sy’n llai adnabyddus ond sy’n wledd i’r llygaid yn ei safle gwledig llonydd.

'Mae’r gweithgareddau ymarferol yn Nhretŵr yn cynnig y cysylltiad cyntaf tuag at edrych ar gyfnod y Tuduriaid yn y De, ac mae’r tŷ wedi’i ddodrefnu’n llawn fel petai’r teulu oedd yn byw yno newydd fynd allan am dro. Mae’r Diwrnod Darganfod yn gyfle gwych i’r disgyblion a’r athrawon adnabod y gorffennol y tu allan i’r dosbarth gan wneud dysgu’n hwyl.'

I ymholi ymhellach ynghylch Diwrnodau Darganfod Cadw, cysylltwch ag Adrienne Wood, Rheolwr Dysgu Gydol Oes Cadw ar 01443 336142.