Animeiddiadau byr ar y Sgrin Fawr

Dydd Llun 26 Medi 2011

Abertawe

Abertawe

Mae 7 o animeiddiadau gan blant am hanes Cymru yn cael eu dangos ar Sgrin Fawr y BBC yn Abertawe ar hyn o bryd.

Mae’r ffilmiau yn rhan o brosiect Caneuon y Cerrig, Cadw, ac yn fenter addysg animeiddio arloesol a ddechreuodd yn 2009 fydd yn cael ei chynnal yn flynyddol tan 2013.

Mae Caneuon y Cerrig yn ffordd ddeniadol ac unigryw o gyflwyno’r cwricwlwm sy’n seiliedig ar sgiliau i blant o fewn, a thu hwnt i’r ystafell ddosbarth, gan ddarparu profiadau heriol o safon uchel i athrawon a phlant fel ei gilydd.

Darparodd Cadw'r hyfforddiant, y feddalwedd, y camerâu a’r camerâu crog mewn detholiad o ysgolion ledled Cymru gan alluogi disgyblion i greu animeiddiadau byrion yn dehongli, ac wedi eu hysbrydoli gan, safle hanesyddol. Ar ddiwedd pob blwyddyn mae’r animeiddiadau gorffenedig yn cael eu dangos mewn première yn yr ardal leol lle mae disgyblion ac athrawon yn rhoi cyflwyniadau byr am eu rhan yn y prosiect.

Yn 2009 roedd y prosiect yn cynnwys pump o ysgolion cynradd Ynys Môn a gynhyrchodd ffilmiau yn canolbwyntio ar bump o safleoedd cynhanesiol yr ynys: Barclodiad y Gawres, Bryn Celli Ddu, Din Lligwy, Llyn Cerrig Bach a Mynydd Parys.

Yn 2010, cynhyrchodd bedair ysgol gynradd yn Sir Ddinbych a Sir y Fflint ffilmiau wedi’u hanimeiddio ar y cyd â grŵp ieuenctid Cymraeg. Roedd y ffilmiau’n dehongli, ac wedi eu hysbrydoli gan gestyll canoloesol yng ngogledd-ddwyrain Cymru – Dinbych, Ewlo, Fflint a Rhuddlan.

Eleni, roedd y prosiect yn cynnwys pump ysgol gynradd yn Sir Fynwy, Casnewydd a Phowys fu’n canolbwyntio ar safleoedd Rhufeinig yn ne-ddwyrain Cymru – Caer Aberhonddu, Caerllion a Chaerwent. Bydd y prosiect yn parhau yn 2012, gan ganolbwyntio ar Abatai yn ne-orllewin Cymru, ac yn 2013, gan ganolbwyntio ar gestyll yng ngogledd-orllewin Cymru.

Ar gyfer Digwyddiad Sgrin Fawr y BBC, mae 7 ffilm o drawstoriad o ysgolion wedi eu dewis, gan gynrychioli amrywiaeth o gyfnodau mewn hanes. Mae hefyd modd gweld y ffilmiau ar www.songsfromstones.co.uk neu ar safle www.YouTube.com/user/cadwwales.