Cadw yn lansio ei gasgliad o straeon Arwyr ac Arwresau Cymru cyn gwyliau’r ysgol

Dydd Iau 25 Gorffennaf 2013

Cadw yn lansio ei gasgliad o straeon Arwyr ac Arwresau Cymru cyn gwyliau’r ysgol

Cadw yn lansio ei gasgliad o straeon Arwyr ac Arwresau Cymru cyn gwyliau’r ysgol

Mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, wedi lansio Arwyr ac Arwresau Cymru, casgliad o saith stori sy’n datgelu’r cyffro a’r ddrama sy’n gysylltiedig â rhai o safleoedd hanesyddol mwyaf poblogaidd Cadw a Chymru.

Comisiynwyd yr awdur llyfrau plant llwyddiannus, Cathy Lewis, i ysgrifennu am y straeon rhyfeddol mewn ffordd ddiddorol a difyr, gan gynnwys hen chwedl Gymreig Branwen ferch Llŷr o Bedair Cainc y Mabinogi, a stori Llywelyn Fawr, y tywysog pwerus a unodd Gymru gyfan bron.

Gellir llwytho’r saith stori fer i lawr trwy glicio yma: http://cadw.wales.gov.uk/learning/TheHeroesandHeroinesofWalesstorycollection/;jsessionid=AC5F5B9926D822BBD92038D5F735600F?lang=cy]. Yn ogystal â dysgu am orffennol cyfoethog Cymru, y gobaith yw y bydd pobl yn cael eu hysbrydoli i ymweld â rhai o’r 129 o safleoedd sydd yng ngofal Cadw, er mwyn ail-fyw’r  straeon dramatig sydd y tu ôl i’r cofadeiladau.

Mae pob stori’n cynnwys canllaw ‘Dilyn yn ôl Troed’ i annog ymwelwyr i ymweld â safleoedd a strwythurau yn y lleoliadau gan Cadw y cyfeirir atynt yn y straeon. Er enghraifft, gall ymwelwyr â Chastell Cricieth, a adeiladwyd gan Lywelyn Fawr, chwilio am y tyllau llofruddio uwch ben llwybr y giât, a gynlluniwyd er mwyn i filwyr allu tywallt creigiau neu ludw poeth ar ymosodwyr.

Yn ogystal â’r straeon, gall teuluoedd gael mynediad at Becyn Haf Anhygoel Cadw [Link to: http://cadw.wales.gov.uk/learning/CadwsLegendarySummer/?lang=cy], sy’n cynnwys siart wal cynllunio digwyddiadau i’w lwytho i lawr a rhestr o 31 o bethau i’w gwneud yn safleoedd Cadw dros yr haf. Mae’r adnoddau am ddim, sydd ar gael yng ngwefan Cadw, wedi cael eu datblygu er mwyn helpu rhieni i gadw eu plant yn ddiddig dros y gwyliau chwe wythnos o’r ysgol, mewn ffordd hwyliog a chost-effeithiol.

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: 'Mae gwyliau’r haf yn gallu bod yn gyfnod heriol i rieni sy’n chwilio am bethau hwyliog, addysgol a chost-effeithiol i’w gwneud gyda’u plant. Mae fy nhîm i yn Cadw wedi wynebu’r her hon ac wedi meddwl am raglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar safleoedd hanesyddol ledled Cymru – i deuluoedd eu mwynhau gyda’i gilydd ac sydd am ddim yn aml neu’n rhad iawn.

'Mae Cadw yn croesawu mwy na 2.5 miliwn o ymwelwyr i’w 129 o safleoedd hanesyddol bob blwyddyn a nod ein hymgyrch ddiweddaraf ni yw cydio yn nychymyg cynulleidfaoedd newydd. Drwy annog mwy o bobl i ymwneud â’u hanes lleol, rydw i’n gobeithio y bydd treftadaeth a straeon rhyfeddol Cymru’n cael eu cadw’n fyw a’u trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth.'

Ychwanegodd Cathy Lewis, sydd â gradd MA Rhagoriaeth mewn Ysgrifennu ar gyfer Plant: “Rydw i’n hynod falch o fod yn chwarae rhan yn y gwaith o hyrwyddo straeon hoff Cymru ymhlith y genhedlaeth iau yn ystod gwyliau’r haf o’r ysgol.

'Fy nod i oedd ysgrifennu’r straeon hyn mewn ffordd syml ond apelgar – dod o hyd i’r onglau a fydd yn tanio dychymyg teuluoedd. Pethau fel tywysogion a thywysogesau, hud a gwyrthiau, ysbrydion a gweithredoedd dieflig. Dyma’r abwyd i rieni ei ddefnyddio i gael eu plant i gyffroi ynghylch ymweld â safleoedd treftadaeth.'

Hefyd mae Cadw yn galw ar deuluoedd i dynnu llun o un o’u hymweliadau am gyfle i ennill camera Nikon SLR. Mae’n rhaid i’r cystadleuwyr dynnu llun sy’n berthnasol i’r ‘31 o bethau i’w gwneud’ ar y rhestr y gellir ei llwytho i lawr, ac yna ei roi ar dudalen Facebook Cadw neu ei grybwyll @CadwCymru ar Twitter, gan ddefnyddio’r hashtag #hafcadw i gymryd rhan.

Cliciwch yma: http://cadw.wales.gov.uk/learning/CadwsLegendarySummer/?lang=cy] i lwytho Pecyn Haf Anhygoel Cadw i lawr ac i gael manylion llawn y gystadleuaeth ffotograffiaeth. Cofiwch ‘Hoffi’ Cadw ar Facebook, dilynwch @CadwCymru ar Twitter, a llwythwch yr ap ffonau clyfar i lawr ar gyfer iPhone ac Android.