Cystadleuaeth Gêm Siâp Cadw, fel rhan o ddathliadau Y Darlun Mawr eleni

Dydd Llun 23 Medi 2013

Mae Cadw yn annog ymwelwyr i gydio mewn papur a phensel a rhoi cynnig ar fod yn greadigol wrth i wasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru gymryd rhan yn y digwyddiad rhyngwladol, Y Darlun Mawr.

Gêm Siâp Cadw

Gêm Siâp Cadw

Bydd pob safle â staff Cadw yng Nghymru yn cymryd rhan yr ŵyl, a elwir yn 'ŵyl tynnu llun fwyaf y byd', sydd eleni'n seiliedig ar y thema 'Lluniwch Yfory'.  Bydd ymwelwyr yn cael eu gwahodd i gymryd rhan yng nghystadleuaeth 'Gêm Siâp Cadw', am gyfle i ennill gwerth £100 o ddeunyddiau celf.

Wrth gymryd rhan yn Y Darlun Mawr, mae Cadw'n gobeithio annog ymwelwyr i archwilio'r gorffennol sydd o'u cwmpas er mwyn tynnu llun abstract, gan edrych ar beth y gallwn ei ddysgu am y dyfodol o'r gorffennol a'r presennol, sut y gallwn ddefnyddio henebion i ddychmygu'r dyfodol, sut y gall astudio natur ein helpu i warchod ein tirwedd yn y dyfodol a sut mae gwrthrychau archeolegol yn adlewyrchu cyfnodau o newid.

Bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn cael eu hannog i dynnu llun arteffact archeolegol sy'n addas ar gyfer y dyfodol, ac i ragweld sut y gallai safle treftadaeth edrych ymhen 20, 50 neu hyd yn oed 100 mlynedd.  

Nod Y Darlun Mawr yw cael mwy o bobl i dynnu llun, a defnyddio hyn fel ffordd i bobl archwilio'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol. P'un a ydych yn rhoi cynnig arni am y tro cyntaf neu'n hen law ar dynnu llun, mae'r Darlun Mawr yn addas beth bynnag fo'ch gallu — tynnu llun sy'n bwysig!

Cynhelir y Darlun Mawr ym mis Hydref mewn pymtheg o wledydd gwahanol, ac mae dros 200,000 o bobl yn cymryd rhan bob blwyddyn. Mae cannoedd o weithgareddau tynnu llun newydd a hwyliog yn cysylltu pobl o bob oedran ag amgueddfeydd, ardaloedd awyr agored, artistiaid — a gyda'i gilydd. Mae'r Darlun Mawr yn nodi pwysigrwydd tynnu llun, er mwyn helpu pobl i weld, meddwl, dyfeisio a gweithredu, a'i nod yw codi proffil tynnu llun fel dull o feithrin syniadau, creadigrwydd ac ymgysylltiad cymdeithasol a diwylliannol.

Mae'r daflen tynnu llun gyda'r ddelwedd abstract o borth bwaog eiconig Abaty Ystrad Fflur yng Ngheredigion ar gael oddi tanodd. Dylid cyflwyno'r llun wedi'i gwblhau yn y safle, neu ei anfon i'r cyfeiriad hwn: ‘Gêm Siâp Cadw', Llywodraeth Cymru, Plas Carew, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd CF15 7QQ. Y dyddiad cau yw 31ain Hydref.

Gall ymgeiswyr hefyd gymryd rhan drwy gyflwyno eu gwaith ar dudalen Facebook Cadw neu sôn am @CadwCymru ar Twitter, gan ddefnyddio'r hashtag #bigdraw

Cystadleuaeth: telerau ac amodau

 • Mae'r wobr yn cynnwys 2 banel cynfas  16 x 12" Windsor & Newton, bocs storio o goed ffawydd, set o baent acrylig Reeves, set o frwshis Royal Brush: Soft Grip, Llyfr Dyfrlliw A3 Windsor & Newton, tun o benseli braslunio 'lumograph' Staedtler Mars, llyfr tynnu lluniau papur cetris graen main 160 gsm Daler-Rowney a 24 o benseli Derwent Inktense.
 • Ni cheir arian yn gyfnewid am y gwobrau.
 • Mae'r gystadleuaeth yn cau am hanner nos 31 Hydref 2013.
 • Rhaid i ymgeiswyr gyflwyno eu gwaith mewn safleoedd Cadw neu drwy'r post i 'Gêm Siâp Cadw', Llywodraeth Cymru, Plas Carew, Uned 15/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw Caerdydd CF15 7QQ.
 • Mae'r enillydd (enillwyr) yn cytuno i ni ddefnyddio eu henw, ffotograff a datgelu'r wlad y maent yn byw ynddi a byddant yn cyd-fynd ag unrhyw gais rhesymol arall gan Cadw yn ymwneud â chyhoeddusrwydd ennill gwobr.
 • Ni chaiff cynigion anaddas neu anweddus eu cynnwys yn y gystadleuaeth.
 • Mae'r gystadleuaeth ar agor i ddinasyddion y DU ac eithrio cyflogeion Cadw, Llywodraeth Cymru a sefydliadau cysylltiedig eraill (a'u teuluoedd).
 • Ni dderbynnir cyfrifoldeb am unrhyw gynigion a gaiff eu colli, eu difetha, neu sy'n hwyr yn cyrraedd oherwydd camgymeriadau cyfrifiadurol wrth eu hanfon.
 • Cyflwynir y gwobrau yn amodol ar argaeledd a thelerau ac amodau cyflenwr y wobr
 • Os na fydd y wobr ar gael, mae'r hyrwyddwr yn cadw'r hawl i gynnig gwobr amgen o'r un gwerth neu ddrutach
 • Gwneir ymdrechion rhesymol i gysylltu â'r enillydd (enillwyr). Os na ellir cysylltu â'r enillydd (enillwyr) neu os na allant gydymffurfio â'r telerau a'r amodau hyn, mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i gynnig y wobr i'r ymgeisydd cymwys nesaf, neu os caiff y digwyddiad hyrwyddo ei feirniadu mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i gynnig y wobr i'r ail-orau a ddewiswyd gan yr un beirniaid.
 • Gall peidio ag ymateb a/neu ddarparu cyfeiriad, neu fethu â bodloni'r gofynion cymhwyso olygu na fyddwch yn cael y wobr.
 • Lle y bo'n briodol, bydd penderfyniad y beirniaid yn derfynol yn seiliedig ar y meini prawf a bennwyd yn y deunydd hyrwyddo a ni dderbynnir unrhyw ohebiaeth am y penderfyniad hwn.
 • Yr Hyrwyddwr yw Cadw, Llywodraeth Cymru, Plas Carew, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, CF15 7QQ.