Y Gweinidog yn Lansio ei Weledigaeth ar gyfer yr Amgylchedd Hanesyddol

Dydd Mawrth 24 Ionawr 2012

Huw Lewis AM, Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth

Huw Lewis AM, Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth

Bydd sefydlu cofrestr o Feysydd Brwydrau Hanesyddol ymhlith y blaenoriaethau ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol yn ôl cyhoeddiad gan Huw Lewis, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth heddiw. [24 Ionawr 2012]

Gwnaeth y Gweinidog y cyhoeddiad mewn datganiad gerbron Aelodau’r Cynulliad ar ei weledigaeth ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol yn y Senedd ym Mae Caerdydd.  

Dywedodd y Gweinidog:'Rwyf wedi gofyn i fy swyddogion ddechrau gweithio ar gofrestru’r meysydd brwydrau hanesyddol cyntaf, gan gynnwys Pilleth, a elwir hefyd yn Bryn Glas, dros y ddwy flynedd nesaf. Mae’n bosib y bydd y datblygiad yn ymddangos braidd yn ddi-nod i rai ac yn ymrwymiad sylweddol i eraill. I lawer, fodd bynnag, mae’r datblygiad hwn yn ffordd o gydnabod arwyddocâd digwyddiadau allweddol yn hanes ein cenedl - yn fuddugoliaethau gan arwyr o Gymru yn ogystal ag adegau pan gawsant eu gorchfygu a hefyd brotestiadau cyhoeddus megis Gwrthryfel Casnewydd. Mae angen gwneud gwaith ymchwil manwl iawn ar y safleoedd hyn er mwyn creu cofnod dilys ohonynt a’u diogelu at y dyfodol.”

Dywedodd y Gweinidog fod Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyflwyno Bil Treftadaeth ar gyfer Cymru yn 2014-15. Dywedodd y byddai hyn yn gyfle euraid a phrin i ddatblygu cyfres o fesurau addas at y cyfnod modern ar gyfer ein hamgylchedd hanesyddol.

Cyhoeddodd y Gweinidog hefyd y byddai’n cynnal gweithdai ymgynghorol a Chynhadledd Treftadaeth yn ystod saith mis cyntaf y flwyddyn yma er mwyn gweithio ar y cynigion ar gyfer y Bil Treftadaeth a rhaglen waith Cadw. Y nod yw cyhoeddi Strategaeth ar gyfer yr Amgylchedd Hanesyddol yn ystod tymor yr hydref 2012.

Yn ystod ei ddatganiad, lansiodd y Gweinidog hefyd ddogfen o flaenoriaethau ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol gan amlinellu ten blaenoriaeth yn benodol. Yn eu plith mae sicrhau bod safleoedd treftadaeth nid yn unig o fewn o fewn cyrraedd hawdd i ymwelwyr â Chymru a phobol sy’n byw yng Nghymru ond eu bod hefyd yn rhoi boddhad iddynt. Maent hefyd yn cynnwys diogelu’r safleoedd sydd yng ngofal y wlad i’r safon orau bosibl a datblygu ffyrdd newydd o ennyn diddordeb pobl drwy ddefnyddio’r celfyddydau, perfformiadau a digwyddiadau i drawsnewid capasiti ein hamgylchedd hanesyddol.