Llafur cariad i brosiect cadwraeth

Dydd Gwener 25 Ionawr 2013

Llafur cariad i brosiect cadwraeth

Llafur cariad i brosiect cadwraeth

Ar Ddiwrnod Santes Dwynwen, nawdd sant cariadon Cymru, canmolodd Huw Lewis, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, brosiect i warchod eglwys eiconig ar Ynys Môn sydd ag arwyddocâd arbennig i gariadon Cymru.

Mae gwaith cadwraeth ac adfer yn mynd rhagddo yn Eglwys Santes Dwynwen yn Llanddwyn ger Niwbwrch ar Ynys Môn, fel rhan o'r cynllun Mona Antiqua sy'n cael ei redeg gan Fenter Môn. Mae'n un o 24 prosiect sy’n elwa ar gyllid o Brosiect Twristiaeth Treftadaeth gwerth £19 miliwn Cadw, a gefnogir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Daw rhagor o arian oddi wrth raglen Môn a Menai Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ynys Môn hefyd.

Caiff y gwaith ei wneud gan gwmni adeiladu lleol o'r enw Grosvenor Construction gyda chymorth gwirfoddolwyr a staff Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Pan fydd wedi'i gwblhau, bydd ymwelwyr yn gallu mwynhau rhannau o'r safle na fu modd eu gweld ers mwy na 200 o flynyddoedd.

Mae'r gwaith yn cynnwys cael gwared ar dyfiant, cerrig rhydd a thywod ac ailadeiladu elfennau strwythurol megis adfer ffenestr bwa a gwympodd yn y 1950au.

Mae stori Santes Dwynwen yn un o chwedlau mwyaf adnabyddus Cymru. Nid oedd Dwynwen wedi gallu priodi'r dyn yr oedd yn ei garu, felly penderfynodd dreulio gweddill eu bywyd yn helpu cariadon eraill. Yn sgil hynny, daeth yn nawddsant cariadon. Eir ati i ddathlu eu stori ar 25 Ionawr, Dydd Sant Ffolant Cymru.  

Dywedodd y Gweinidog: "Mae Menter Môn, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a'r holl wirfoddolwyr sydd wedi bod yn gweithio'n galed i warchod ac adfer Eglwys Santes Dwynwen, yn gwneud gwaith gwych a hoffwn ddiolch iddynt am eu hymdrechion'.

'Bydd y gwaith y maent yn ei wneud yn helpu pobl leol ac ymwelwyr i ddysgu mwy am un o chwedlau mwyaf adnabyddus Cymru. Mae prosiectau o'r fath yn cadw ein gorffennol yn fyw, yn rhoi hwb i'r economi leol yn y dyfodol ac yn hollbwysig i werthu Cymru a'i diwylliant i'r byd. Rwy'n falch iawn bod Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu at y prosiect hwn ac rwy’n edrych ymlaen at ymweld â'r safle pan fydd y gwaith wedi gorffen.'