1,200 o Blant Ysgol i feddiannu Castell Caerffili wrth Ddathlu Diwrnod y Llyfr

Dydd Gwener 17 Chwefror 2012

1,200 o blant ysgol i feddiannu Castell Caerffili wrth ddathlu Diwrnod y Llyfr

1,200 o blant ysgol i feddiannu Castell Caerffili wrth ddathlu Diwrnod y Llyfr

Dros dri diwrnod, wythnos cyn Diwrnod y Llyfr, bydd dros 1,200 o ddisgyblion o Ferthyr, Tredegar ac Aberdâr yn ne Cymru yn cael cyfle i fwynhau perfformiad theatrig doniol yn seiliedig ar Y Tuduriaid Trafferthus a’r Stiwartiaid Syrffedus, cyfrol yn y gyfres Hanes Atgas, yn Neuadd Wledda odidog Castell Caerffili.

Cyflwynir y sioe, sy’n seiliedig ar gyfrol Catrin Stevens, gan Shimli, cwmni theatr-mewn-addysg dwyieithog, a chaiff y disgyblion weld y tudalennau’n dod yn fyw o flaen eu llygaid. Bydd y cynhyrchiad rhyngweithiol yn disgrifio Cymru yn ystod teyrnasiad y Tuduriaid a’r Stiwartiaid, yn cynnwys hanes y môr-leidr enwog, Syr Harri Morgan, oedd yn berwi pobl mewn olew poeth, sut i adnabod gwrach, hen arferion traddodiadol y Cymry, a hanes cyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg. Yn dilyn y perfformiad, caiff y plant fwynhau gwrando ar ‘farchog’ o’r oesoedd canol yn sôn amdano’i hun, a bydd pob disgybl yn derbyn copi personol o’r llyfr, yn rhad ac am ddim, i nodi’r achlysur.

Meddai Catrin Stevens, awdur Y Tuduriaid Trafferthus a’r Stiwartiaid Syrffedus, sy’n byw yn Abertawe: 'Mae’r digwyddiadau hyn yn ffordd wych o ddangos i blant bod darllen yn hwyl ac yn ddiddorol, a’u hannog i godi llyfr a’i fwynhau. Bydd yn ddiddorol gweld ymateb y plant wrth iddyn nhw wylio fy llyfr yn dod yn fyw o’u blaenau.'

Trefnir y gweithgareddau gan Gyngor Llyfrau Cymru a Cadw gyda nawdd gan gwmni Waterstones, sy’n cyfrannu 5c am bob bag plastig a werthir i gefnogi digwyddiadau Diwrnod y Llyfr. Meddai Will Williams, cynrychiolydd Waterstones: 'Mae’n wych cael bod yn rhan o ymgyrch mor ysbrydoledig. Roeddem yn awyddus i’r arian a godir trwy’r dreth ar fagiau plastig gael ei ddefnyddio mewn dull gwerth chweil, ac rydym yn falch iawn o helpu i ddod â llyfrau’n fyw i filoedd o blant, yn ogystal â gwneud ein gorau dros yr amgylchedd.'

Meddai Delyth Humphreys, Pennaeth yr Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen, Cyngor Llyfrau Cymru: 'Gan fod Diwrnod y Llyfr eleni’n cwympo ar 1 Mawrth, Dydd Gŵyl Ddewi, penderfynwyd y byddem yn seilio ein prif ddigwyddiadau ar hanes Cymru – a pa leoliad gwell allem ni ei gael na Chastell Caerffili, y castell mwyaf yng Nghymru? Yn ogystal â mwynhau perfformiad theatrig gwreiddiol yn cynnwys nifer o gymeriadau o hanes Cymru, bydd y plant hefyd yn cael cwrdd â ‘marchog’ o’r canol oesoedd, a mynd ar daith ddiddorol o amgylch y castell. Ein bwriad yw rhoi diwrnod llawn antur i’r plant, a’u hysbrydoli i chwilio am straeon antur eraill mewn llyfrau. Mae plant ac athrawon yr ysgolion sy’n cymryd rhan eisoes yn edrych ymlaen yn eiddgar at yr achlysur.'

Yr ysgolion sy’n cymryd rhan yw: Ysgol Gynradd Penywaun, Aberdâr; Ysgol Gatholig St Aloysius, Ysgol Gynradd Goetre, Ysgol Gymundeol Twynyrodyn, Ysgol Gymunedol Troedyrhiw, ac Ysgol Gymraeg Rhyd-y-Grug, i gyd ym Merthyr Tudful; ac Ysgol Gynradd Bryn Bach, Ysgol Gatholig St. Joseph’s, Ysgol Gynradd Glanhowy, Ysgol Gynradd Georgetown ac Ysgol Gynradd Deighton, yn Nhredegar. Dewiswyd yr ysgolion hyn o’r Cymunedau Darllen yng Nghymru – cynllun i hyrwyddo darllen a llythrennedd mewn rhai o Ardaloedd Adfywio Strategol Cymru.

Cynhelir Diwrnod y Llyfr 2012 ddydd Iau 1 Mawrth, a bydd llu o ddigwyddiadau, gweithgareddau a gweithdai difyr yn cael eu trefnu drwy Gymru benbaladr. Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://bit.ly/diwrnodyllyfr