Cadw’n codi stêm ar gyfer y tymor ymwelwyr cyn Dydd Gŵyl Dewi

Dydd Mercher 26 Chwefror 2014

Gyda dydd Gŵyl Dewi ar fin cyrraedd, sy’n nodi dechrau’r gwanwyn, mae Cadw yn paratoi i groesawu miloedd o ymwelwyr drwy ddrysau ei henebion yn ystod y tymor gwyliau hwn.

???cadw.media.no_js???

Ac i ddathlu Nawddsant Cymru, mae Cadw yn cynnig mynediad am ddim i’w safleoedd hanesyddol sydd ar agor yn ystod y gaeaf ar 1 Mawrth.

Mae Cadw wedi datgan ei obaith am dymor ymwelwyr llwyddiannus eleni, yn dilyn niferoedd uchel o ymwelwyr yn ystod y prif dymor twristiaeth yn 2013. Dros gyfnod Gŵyl Fai 2013 gwelwyd cynnydd o 40% mewn ymwelwyr a gwelwyd cynnydd o 11% dros gyfnod gwyliau haf yr ysgolion o ran nifer y bobl yn talu am fynediad.

Yn ogystal â thywydd da, gallai ffilmiau a rhaglenni teledu poblogaidd ar draws y byd fod wedi bod yn ffactorau o ran tanio brwdfrydedd cenedl tuag at safleoedd treftadaeth, yn ôl arolwg diweddar gan VisitBritain.

Datgelodd y corff twristiaeth fod ymweld â chestyll, plastai ac adeiladau enwog ym Mhrydain bellach yn brif flaenoriaeth gan ymwelwyr o wledydd tramor, sy’n awyddus i gael cipolwg ar gefndiroedd cyfarwydd sioeau fel Downton Abbey, Harry Potter a Doctor Who, gyda bron i 30% o’r holl ymweliadau â Phrydain yn cynnwys taith i safleoedd treftadaeth adeiledig.

A chydag amcangyfrif o £450 miliwn o wariant yn flynyddol gan ymwelwyr â chestyll a mannau hanesyddol yng Nghymru, mae twristiaeth treftadaeth yn chwarae rhan allweddol yn economi ehangach Cymru.

I wella’r profiad i ymwelwyr mae Cadw wedi buddsoddi’n sylweddol ar rai o’r prif safleoedd treftadaeth dan ei ofal. Buddsoddwyd £610,000 ar welliannau i’r ganolfan ymwelwyr ac ar ddehongli newydd yng Nghonwy, gan gynnwys gwaith gan bump o artistiaid sy’n gweithio yng Nghymru yn ymateb i hanes y castell yn eu llais eu hunain.

Hefyd, buddsoddwyd £376,000 yng Nghastell Caerffili ar wella’r dehongli, yn ymestyn o gerfluniau o bennau cymeriadau hanesyddol, i daflunio golau ac effeithiau sain, i wella’r cynnig cyffredinol i ymwelwyr.

Mae’r ddau brosiect yn rhan o'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, prosiect sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop i helpu i fanteisio i’r eithaf ar werth economaidd treftadaeth drwy gynyddu nifer, hyd a gwerth ymweliadau â Chymru.

Bydd gwelliannau eraill megis taith glywedol yng Nghastell Coch a theithiau tywys rheolaidd ar sawl safle yn cael eu cyflwyno i wella profiad, ymgysylltiad a dealltwriaeth o’r henebion sydd yng ngofal Cadw.

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: 'Mae amgylchedd adeiledig Cymru yn ased ffantastig ac yn un o gryfderau allweddol ein profiad i ymwelwyr. Yn wir, mae safleoedd treftadaeth yn gyfrifol am 36% o’r ymweliadau y telir amdanynt yng Nghymru bob blwyddyn.

'Mae ein treftadaeth yn unigryw a hynod ddiddorol, a thrwy raglen ddigwyddiadau gyffrous Cadw a gwell dehongli ar y safleoedd, gobeithiwn ddod â stori safleoedd yn fyw mewn ffordd sy’n hwyliog ac yn ennyn diddordeb er mwyn apelio at ystod eang o ymwelwyr a’u diddordebau.  

'Rydym yn gobeithio denu llawer mwy o ymwelwyr drwy ddrysau ein henebion yn ystod misoedd y gwanwyn a’r haf, i ysbrydoli twristiaid a phobl leol fel ei gilydd i archwilio a mwynhau treftadaeth gyfoethog Cymru.'