Cadw i Agor Drysau hoff adeiladau Cymru i nodi eu 30-mlwyddiant

Dydd Mercher 27 Awst 2014

Drysau Agored

Drysau Agored

Mae hoff amgueddfeydd, atyniadau hanesyddol a thrysorau cudd Cymru yn edrych ymlaen at groesawu miloedd o ymwelwyr y mis nesaf (Medi 2014) fel rhan o Drysau Agored – y digwyddiad mwyaf i’w gynnal gyda gwirfoddolwyr yn y sector treftadaeth yng Nghymru.

Eleni am y tro cyntaf, mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, wedi cyllido a threfnu’r digwyddiad hanesyddol, fel rhan o ddathliadau ei 30-mlwyddiant a’i ymrwymiad parhaus i sicrhau bod eu treftadaeth yn nes at gyrraedd pobl Cymru.

Fel rhan o’r rhaglen Diwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd ehangach, bydd Drysau Agored yn cynnig mynediad am ddim i gannoedd o atyniadau, gweithgareddau neu ddigwyddiadau gydol mis Medi, gyda rhai adeiladau dirgel yn agor eu drysau i’r cyhoedd gael cyfle prin i fynd i mewn iddynt.

O Synagog a’i harddangosfa o Fwslimiaid cyfiawn, i Wersyll Carcharorion o’r Ail Ryfel Byd, a mynwent yng Nghaerdydd i fwthyn o’r cymoedd sydd bron heb newid dim ers yr 1800au, gall ymwelwyr archwilio pob math o adeiladau a safleoedd hynod ar hyd a lled y wlad, gyda dros 700 o ddigwyddiadau i’w mwynhau.

Bydd adeiladau a safleoedd, sydd fel arfer ar gau i’r cyhoedd, ymhlith y nifer o drysorau cudd a welir drwy Ddrysau Agored, gan gynnwys Dolbelydr, tŷ o’r 16eg ganrif yr hawlir iddo fod yn fan geni'r iaith Gymraeg fodern.

Bydd cyfle hefyd i ddilyn taith glywedol sy’n datgelu cyfrinachau Marchnad Abertawe, cerdded ar hyd coridorau hen wyrcws o oes Fictoria a hyd yn oed dalu ymweliad â desg reoli Morglawdd Bae Caerdydd.

Ar ben hynny, gall y 10,000 cyntaf o bobl sy’n cofrestru ar wefan Cadw hawlio mynediad am ddim i’r safleoedd hynny sy’n codi tâl mynediad dros benwythnos olaf mis Medi, a bydd Cadw hefyd yn cynnal rhaglen lawn o weithgareddau a digwyddiadau i ddathlu Drysau Agored.

Dyma oedd gan John Griffiths, y Gweinidog Adnoddau Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon, i’w ddweud: “Mae Drysau Agored yn cynnig cyfle i bobl leol ac ymwelwyr, fel ei gilydd, archwilio treftadaeth adeiledig hynod Cymru, boed hynny drwy gynnig mynediad am ddim i safleoedd neu drefnu digwyddiadau sy’n ysbrydoli pobl i ymweld â hwy a chysylltu â’u hanes.

“Diolch i gefnogaeth amhrisiadwy gwirfoddolwyr ac aelodau’r gymuned, mae Cadw wedi llwyddo i drefnu digwyddiad sy’n blatfform ardderchog i ehangder ac amrywiaeth diwylliant cyfoethog Cymru, ac rwy’n gobeithio y bydd pobl yn cael eu hannog i archwilio a mwynhau hanesion eu safleoedd lleol y mis Medi hwn.”  

Mae llefydd yn brin mewn rhai lleoliadau, neu mae’n rhaid trefnu ymweliad ymlaen llaw. Ymwelwch â tudalen Drysau Agored i weld rhestr lawn o’r digwyddiadau a manylion yr eiddo sy’n cymryd rhan yn y rhaglen.