Dreigiau Bach Cadw yn Gadael y Nyth

Dydd Mawrth 08 Awst 2017

Dreigiau bach chwilfrydig a chwareus

Y bore yma (08 Awst), roedd sŵn rhuo uwch nag arfer i'w glywed yng Nghastell Harlech. Deffrodd ceidwaid y castell i weld dwy ddraig fach ddireidus yn eistedd wrth ymyl Dwynwen y Ddraig — ond doedd dim golwg o’r nyth... 

Ar ôl iddyn nhw ddeor fis Mai, cychwynnodd Dreigiau Bach Cadw, Dylan a Cariad, ar daith o amgylch cestyll Cymru, yn cwrdd â phobl o bob cwr o'r byd dan oruchwyliaeth ofalus eu mam — Dwynwen.
Ond erbyn hyn mae’n amser iddyn nhw adael y nyth, a hedfan i fyny fry gyda’u hadenydd newydd nerthol.

Cyrhaeddodd Dwynwen ei chartref newydd yn y castell ar 01 Awst, a daeth y dreigiau bach i ymuno â hi yn ystod oriau mân bore heddiw. Yn y cyfamser, mae Dewi, sef “dad”, yn dal i warchod ei gartref yng Nghastell Caerffili.

Mae’r ddwy ddraig fach wedi bod yn rhoi llawer o foddhad i'r ceidwaid a’r ymwelwyr gyda’u personoliaethau bywiog. Mae Dylan, sy'n ddraig ddŵr, yn tasgu dŵr o'i geg, ac mae Cariad yn barod i roi “cwtsh” Cymreig cynnes i bawb.

Roedd y Dreigiau Bach yn ddechrau pennod newydd yn ymgyrch Chwilio am Chwedlau gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) yn gynharach eleni — ymgyrch sy’n dod â hanesion a safleoedd dramatig Cymru yn fyw yn ystod 2017 — Blwyddyn Chwedlau Croeso Cymru. 

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: “Mae teulu Dreigiau Cadw yn dal i danio dychymyg pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, sydd wedi heidio i gael cip ar Dewi, Dwynwen a’r rhai bach, wrth iddyn nhw grwydro o amgylch safleoedd hanesyddol Cymru. 

“Ers lansio'r ymgyrch Chwilio am Chwedlau, mae Cadw wedi gweld 21% o gynnydd yn nifer yr ymwelwyr sy’n talu yn ystod chwarter cyntaf y flwyddyn. Mae hyn yn golygu ein bod ar y trywydd iawn i gael yr haf gorau erioed.”

Cafodd teulu Dreigiau Cadw eu creu gan dîm o 16 o arbenigwyr mewn cwmni dylunio celfi o Gaerdydd, Wild Creations. Cafodd Dewi a Dwynwen — sy'n pwyso dwy dunnell yr un — a’r dreigiau bach, eu cerflunio a’u mowldio cyn cael eu hadeiladu o wydr ffibr.

Bydd Dwynwen a’r ddau fach yn aros yng Nghastell Harlech tan 13 Awst, cyn iddynt fynd ar daith o amgylch gogledd Cymru, a glanio yng Nghastell Biwmares ar 15 Awst lle byddant yn aros tan 28 Awst.
Bydd y Dreigiau Bach wedyn yn hedfan ar eu pen eu hunain am y tro cyntaf, gan fynd i Gastell Conwy ar 29 Awst tan 17 Medi — a gadael Dwynwen ym Miwmares i gael hoe haeddiannol!   

Bydd Dwynwen a’r Dreigiau Bach yn mynd yn ôl i Gaernarfon ar 19 Medi am bedair wythnos.  
Does dim angen archebu tocynnau, ond bydd angen talu’r pris mynediad arferol i’r safle.

Caiff ymwelwyr sy'n dod i weld y Dreigiau yn safleoedd Cadw eu hannog i rannu eu profiadau chwedlonol ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod #ChwilioamChwedlau.

I gael gwybod rhagor am ymgyrch Chwilio am Chwedlau Cadw ac i gael gwybod yr hanes wrth wraidd ymweliad Dreigiau Cadw, ewch i cadw.gov.wales/chwilioamchwedlau.