Rhyddhau Draig Caerfilli i roi tân ym moliau carfan Cymru

Dydd Mercher 06 Gorffennaf 2016

Cadw yn cyflwyno ffilm CGI sy’n dod â’r ddraig eiconig yn fyw er cefnogaeth i Gymru yn y Rownd Gynderfynol

???cadw.media.no_js???

Mae’r ddraig enfawr a dorrodd drwy amddiffynfeydd Castell Caerffili ym mis Mawrth eleni wedi dod yn fyw drwy animeiddiad CGI o ansawdd uchel, er cefnogaeth i dîm pêl-droed Cymru cyn ei frwydr arwrol yn erbyn Portiwgal yn Rownd Gynderfynol yr Euros heddiw (6 Gorffennaf).  

Mae'r ffilm, wedi’i rhyddhau gan wasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw), hefyd yn cyhoeddi taith saith wythnos y ddraig ledled Cymru – gan helpu’r dathliadau gwladgarol i barhau gydol yr haf.

Cafodd yr animeiddiad 30 eiliad, sy’n eich atgoffa o olygfeydd epig o Game of Thrones a The Hobbit, ei greu mewn partneriaeth â 11 myfyriwr sy’n dilyn cwrs Animeiddio Cyfrifiadurol Prifysgol De Cymru. Mae’r ffilm drawiadol yn dangos y ddraig ar daith ar draws Cymru – gyda’i gennau coch a du disglair, ei hadenydd anferthol a sŵn ei bloedd fyddarol.

Yn ystod y mis hwn, bydd y ddraig eiconig yn gwibio i ymweld â Chastell y Fflint, cyn ei chyfnod olaf yng Nghastell Caerffili, cyn glanio yng Nghastell Cas-gwent. Bydd y bwystfil chwedlonol hefyd yn heidio i drefi yng ngogledd a gorllewin Cymru ym mis Awst a mis Medi wrth iddo ymddangos mewn safleoedd Cadw yn ystod ail gymal taith haf y ddraig. Caiff y safleoedd hyn eu henwi maes o law.

Cafodd y ddraig aruthrol fawr, sy’n pwyso un dunnell gyfan ac sydd wedi bod yn codi ofn ar ymwelwyr â Chastell Caerffili ers ei hymddangosiad cyntaf ar Ddydd Gŵyl Dewi, ei cherflunio a’i mowldio cyn cael ei hadeiladu o wydr ffibr gan yr arbenigwyr dylunio celf, Wild Creations.

Gan mai dim ond pen, adenydd a chrafanc sy’n estyn allan y ddraig sy’n rhan o'r cerflun, mae’r myfyrwyr wedi defnyddio technoleg rhaglennu 3D i ddylunio a chwblhau corff cyfan y ddraig (hyd yn oed ei sgerbwd!) cyn ei gosod gyda phedwar o gestyll eiconig Cymru’n gefndir iddi.

Dywedodd Dominic Pugh, myfyriwr ôl-radd o Stafford oedd yn gyd-reolwr ar y prosiect animeiddio: “Crëwyd y fideo drwy fodelu draig 3D o gelf gysyniadol 2D, cyn animeiddio ei symudiadau a’u hychwanegu at y cefndir o gestyll oedd wedi’u recordio ymlaen llaw.

“Roedd yn broses gymhleth a gymerodd dri mis i dîm o 11 o fyfyrwyr ei chwblhau, ond rydyn ni wrth ein bodd â'r canlyniadau.

“Mae cael y cyfle i weithio ar friff byw, gan greu ffilm a gaiff ei defnyddio ar draws hysbysebion ar y teledu yn brofiad gyrfa amhrisiadwy.”

Y fideo hwn yw'r diweddaraf yng nghyfres Cadw o brosiectau fideo uchelgeisiol – sy’n amrywio o ffilmiau treigl amser Lego i adluniau safleoedd ar ffurf CGI – ac mae’n rhan o’i ymgyrch haf Anturiaethau Hanesyddol, sy’n rhoi profiadau cwbl newydd i ymwelwyr â safleoedd Cadw yn ystod Blwyddyn Antur Croeso Cymru.

Gall teuluoedd hefyd fwynhau amrywiol weithgareddau’n ymwneud â dreigiau mewn dros 30 o safleoedd hanesyddol Cymru yn ystod yr haf, o lwybrau helfa dreigiau i sesiynau adrodd straeon ar thema’r ddraig. Gall ymwelwyr sy’n cwrdd â'r ddraig hefyd gael gafael ar gynnwys ychwanegol drwy agor ap Cadw o flaen trwyn enfawr y bwystfil, diolch i'r dechnoleg iBeacon ddiweddaraf.

Mae uchafbwyntiau eraill yr haf yn cynnwys gweithdai Lego a Minecraft ‘Creu gyda Cadw’ hynod boblogaidd Cadw ar gael unwaith eto, gan roi'r cyfle i ymwelwyr greu dreigiau Lego 3D yng Nghastell Caerffili a Chastell Caernarfon yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst. Mae tocynnau ar gael yma.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd  y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith: “Rydyn ni bob amser yn edrych ar ffyrdd cyffrous a chreadigol o ddod â henebion hanesyddol Cymru’n fyw er mwyn apelio at ystod eang o ymwelwyr, ac mae'r ffilm CGI ddiweddaraf hon yn cyflawni hynny.

“Roedd y croeso a gafodd y ddraig yng Nghastell Caerffili yn syfrdanol, gan gael effaith gadarnhaol ar y safle ac ar economi ehangach y dref hefyd. Rydyn ni’n awyddus i adeiladu ar y llwyddiant hwn mewn llawer o drefi ledled Cymru dros yr haf.

“Mae gweithio gyda’r myfyrwyr wedi rhoi ffilm ddeinamig i ni a fydd, gobeithio, yn dal dychymyg pobl ac yn eu hysbrydoli i ymweld â safle Cadw yn ystod yr haf, a hefyd yn helpu i feithrin a chefnogi talent greadigol y dyfodol yng Nghymru.”    

Bydd modd i ymwelwyr weld y ddraig drwy dalu pris mynediad arferol y safle yng Nghastell y Fflint ar 9 a 10 Gorffennaf, Castell Caerffili rhwng 19 a 31 Gorffennaf a Chastell Cas-gwent rhwng 2 a 14 Awst, a bydd mwy o leoliadau yng ngogledd a gorllewin Cymru’n cael eu cyhoeddi yn ystod yr haf.

Caiff ymwelwyr â safleoedd Cadw eu hannog i rannu eu profiadau anturus ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashtag #AnturiaethauHanesyddol.

I gael rhagor o wybodaeth am Anturiaethau Hanesyddol Cadw ac i weld ym mhle bydd y ddraig yn ymddangos nesaf, ewch i http://cadw.gov.wales/fun/historicadventures/?lang=cy, ac i gael rhestr lawn o’r digwyddiadau yn ystod yr haf, cliciwch yma.