Gweinidog yn mynd yn ôl i’r dyfodol ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys

Dydd Gwener 15 Mai 2015

Mae atyniad poblogaidd i ymwelwyr, lle mae tai crynion fel rhai Oes yr Haearn wedi cael eu codi yn union lle y byddent wedi sefyll 2,400 o flynyddoedd yn ôl, wedi cael ei adnewyddu ar gyfer yr oes fodern; gyda gwelliannau wedi’u gwneud i’r Ganolfan Ymwelwyr ac ap rhyngweithiol wedi’i gynhyrchu.

Llun o Ken Skates gyda Chadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol, y Cynghorydd Mike James, y Prif Weithredwr Tegryn Jones, Rheolwr Castell Henllys, Rhonwen Owen a aelodau staff Castell Henllys Liz Rooney a Karen Everson

Ken Skates gyda Chadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol, y Cynghorydd Mike James, y Prif Weithredwr Tegryn Jones, Rheolwr Castell Henllys, Rhonwen Owen a aelodau staff Castell Henllys Liz Rooney a Karen Everson

Ailagorwyd Pentref Oes Haearn Castell Henllys yn swyddogol ar 14 Mai, yn ystod ymweliad gan Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Mr Skates wrth siarad yn yr agoriad: “Mae’r prosiect ardderchog hwn yn gwella profiad ymwelwyr o Gastell Henllys drwy ddefnyddio technoleg fodern i ddod â’r gorffennol yn fyw, gan roi syniad gwell i ymwelwyr o sut fywyd oedd gan bobl mewn gwirionedd yn ystod Oes yr Haearn.

“Dywed ymwelwyr dro ar ôl tro mai treftadaeth yw un o'r prif resymau dros ymweld â Chymru ac mae ymchwil wedi dangos bod safleoedd sydd wedi manteisio ar ein Prosiect Twristiaeth Treftadaeth yn cyfrannu hyd at £19m at ein heconomi bob blwyddyn. Mae’n bwysig fod yr hyn sydd gennym i'w gynnig yn ddeniadol ac yn newydd. Yn ddiweddar, cyhoeddais gyfres o flynyddoedd ar themâu penodol ar gyfer twristiaeth yng Nghymru, gan ddechrau gyda Blwyddyn Antur yn 2016. Mae’r anturiaethau darganfod a theithio mewn amser yma yng Nghastell Henllys yn enghreifftiau perffaith o’r hyn y gall teuluoedd ei fwynhau yn 2016.”

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy'n berchen ar yr atyniad ac yn ei redeg. Derbyniodd gyllid ar gyfer y prosiect oddi wrth Brosiect Twristiaeth Treftadaeth Cadw (yn cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop - ERDF); Fframwaith Busnes Twristiaeth Ddigidol  Croeso Cymru a Chronfa Arian Gyfatebol a Dargedir Llywodraeth Cymru.

Mae’r arian wedi talu am estyniad i adeilad presennol y Ganolfan Ymwelwyr a fydd yn darparu arddangosfeydd newydd gan gynnwys arddangosiadau rhyngweithiol a chaffi yn ogystal ag ap rhyngweithiol ar gyfer cyfrifiaduron llechen a ffonau clyfar.

Mae’r buddsoddiad wedi caniatáu i’r Parc Cenedlaethol ddod â realiti estynedig* i safle Castell Henllys am y tro cyntaf. Mae technoleg adnewyddadwy wedi cael ei chyflwyno hefyd, gan gynnwys boeler biomas, i helpu i leihau ôl-troed carbon Awdurdod y Parc ac i leihau costau rhedeg safle Castell Henllys.

Bydd y prosiect hefyd yn cyflwyno ymwelwyr i Sir Benfro gynhanesyddol ehangach, gan gysylltu Castell Henllys â saith safle treftadaeth pwysig arall yn y gornel arbennig hon o’r Parc Cenedlaethol gan gynnwys siambr gladdu Pentre Ifan.

Ychwanegodd Cadeirydd Awdurdod y Parc, y Cynghorydd Mike James: “Mae Castell Henllys yn safle unigryw, yn swatio’n ddwfn yng nghanol tirwedd anhygoel y Parc Cenedlaethol. Mawr obeithiwn y bydd y datblygiadau newydd hyn yn annog mwy fyth o bobl i ymweld â'r safle ac yn cryfhau'r enw da sydd ganddo fel diwrnod hwyl i deuluoedd.

“Mae’r safle yn enghraifft wych o'r ffordd yr oedd ein hynafiaid yn byw mewn harmoni â'r dirwedd, sy'n neges bwysig am fyw'n gynaliadwy y mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn awyddus i'w rhannu â phobl heddiw.

“Rydym yn hyderus y bydd y buddsoddiad sylweddol hwn yn gwella’r hyn y mae gan yr ardal i’w gynnig i ymwelwyr ac yn dod â buddion economaidd ehangach i’r ardal hon a Sir Benfro drwyddi draw.”

Y contractwr Dorian Phillips a’i Bartneriaid o’r Hendy-gwyn ar Daf wnaeth y gwaith adeiladu.