Castell Coety yn troi'n binc i lansio Ras Am Oes ym Mhen-y-Bont ar Ogwr

Dydd Mercher 22 Mawrth 2017

Trodd y castell hanesyddol yn binc i annog merched ar draws Pen-y-bont ar Ogwr a De Cymru i gerdded, loncian a rhedeg yn y digwyddiad 5k.

Castell Coety

Gwestai arbennig a fynychodd y lansiad oedd Ceryl Jenkins o Flaengarw ar gyrion Sir Pen-y-bont a rheolwr gwasanaethau yn siop Tesco Extra Pen-y-bont ar Ogwr. Mae Ceryl yn cymryd rhan yn Ras am Oes Cancer Research UK am y seithfed tro eleni.  

Mae Ceryl, 51, wedi colli nifer o aelodau'r teulu i'r clefyd ar hyd y blynyddoedd gan gynnwys ei thad, ei mam yng nghyfraith, a'i chwaer yng nghyfraith.  

Cymerodd y fam i ddau o blant ran yn y ras gyntaf yng Nghaerdydd, dros 20 mlynedd yn ôl. Mae wedi cymryd rhan chwe gwaith ers hynny yn Ras am Oes Pen-y-bont ar Ogwr a Chaerdydd gyda thîm o dros 20 o bobl o siop Tesco, ynghyd â theulu a ffrindiau. A bydd y tîm o Tesco yno eto wrth y llinell gychwyn yng nghaeau Trecelyn Ddydd Sul, 4 Mehefin.  

Yn ôl Lisa Sweeting, Rheolwr Digwyddiadau Cancer Research UK ym Mhen-y-bont ar Ogwr: “Rydym wrth ein bodd o gael goleuo Castell Coety - castell cyfarwydd iawn ym Mhen-y-bont - yn binc. Gobeithio y bydd yn annog llawer o ferched i ymuno â'r frwydr a chofrestru i un o'n digwyddiadau Ras am Oes boblogaidd ar draws De Cymru.

“Nid yw digwyddiadau Ras am Oes yn rhai cystadleuol a gall y rhai sy’n cymryd rhan ddewis cerdded, loncian neu redeg o amgylch y cwrs. Pa un a ydyn nhw’n bwriadu mynd linc-di-lonc gyda ffrindiau neu wibio i'r llinell derfyn, mae pob cam y maen nhw'n ei gymryd yn helpu i ddod â'r diwrnod pan fydd pob cancr yn cael ei wella hynny’n agosach.  

“Bob dydd, mae 52 o bobl yn derbyn diagnosis canser yng Nghymru *. Dyna pam ein bod ni'n galw ar ferched ym Mhen-y-bont i wneud 2017 yn flwyddyn i'w chofio. Gyda'n gilydd, gallwn roi stop ar y clefyd torcalonnus hwn."  

Aeth Lisa ymlaen, "Bydd un o bob dau o bobl yn y DU yn derbyn diagnosis canser ar ryw bwynt yn eu bywydau, ond y newyddion da yw bob mwy o bobl yn goroesi'r clefyd yn awr nac erioed o'r blaen. Mae'r cyfraddau goroesi wedi dyblu ers y 1970au cynnar ac mae gwaith Cancer Research UK wedi bod wrth galon y cynnydd hwnnw.

Mae Ras am Oes Cancer Research UK, mewn partneriaeth gyda Tesco, yn gyfres ysbrydoledig o ddigwyddiadau rhedeg 5k, 10k, Pretty Muddy, Marathon a Heicio i ferched yn unig sy'n codi miliynau o bunnau bob blwyddyn i helpu i drechu canser yn gynt trwy ariannu ymchwil a fydd yn achub bywydau.

Mae gwaith Cancer Research UK yn dibynnu ar gefnogaeth y cyhoedd. Diolch i haelioni ei gefnogwyr, roedd yr elusen yn gallu gwario dros £4 miliwn yng Nghymru'r llynedd, ar beth o ymchwil gwyddonol a chlinigol mwyaf blaenllaw'r Deyrnas Unedig - gan helpu mwy o ddynion, merched a phlant i oroesi.  

“Trwy gymryd rhan yn Ras am Oes, gall mamau, merched, chwiorydd a ffrindiau wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn y frwydr yn erbyn canser. Anogwn ferched i gofrestru yn awr ac i ddangos eu cefnogaeth."


I gymryd rhan yn nigwyddiadau rhedeg 5k,10k neu Pretty Muddy Ras am Oes yn Ne Cymru, ewch i raceforlife.org neu ffoniwch 0300 123 0770.