Dewi a Dwynwen yn croesawu dreigiau bach yng Nghastell Caerffili

Dydd Gwener 26 Mai 2017

Ac maen nhw’n debycach nac erioed i greaduriaid byw, diolch i dechnoleg animatronig

Teulu Dreigiau Cadw

Teulu Dreigiau Cadw

Mae’r aros drosodd o’r diwedd... 

Yn gynnar fore heddiw (Mai 26 2017), cafodd Dewi a Dwynwen, sydd wedi bod yn cadw golwg ofalus ar eu hwyau ar dir Castell Caerffili, groesawu dwy ddraig fach hardd i’r byd.

Bydd ymwelwyr â Chastell Caerffili yn gallu gweld Dewi, Dwynwen a’r newydd-ddyfodiaid drwy dalu pris mynediad arferol y safle hyd ddydd Sul, 28 Mai 2017 gydag oriau agor estynedig ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn (yn cau am 7pm, mynediad olaf am 6.30pm). 

Yna bydd Dwynwen a’r ddau fach yn hedfan i Gastell Cas-gwent i groesawu ymwelwyr yn ystod hanner tymor mis Mai, o ddydd Llun 29 Mai, cyn mynd â nhw am antur haf ar draws Cymru. 

Yn swatio dan eu rhieni balch —  sydd wedi dod yn enwog fel dreigiau preswyl Cymru — yr oedd y ddwy ddraig newydd-anedig, bachgen a merch, sydd eto i’w henwi, yn pwyso 20kg yr un, ac eisoes gwelwyd nhw’n ysgwyd eu hadenydd ac yn edrych yn fywiog.

Glaniodd y rhieni newydd yn y Castell ar Ebrill 3, wythnosau’n unig cyn i nyth enfawr yn cynnwys dau wy anferth ymddangos wrth eu hymyl. 

Dros y bythefnos ddiwethaf, bu’r cyhoedd yn gwylio’n ddisgwylgar wrth i luniau byw o’r wyau ddangos arwyddion o symud. 

O’r diwedd, oddeutu 5 o’r gloch fore heddiw, torrodd y dreigiau bach newydd-anedig gyda’u croen sgleiniog a’u hadenydd bach pigfain  drwy blisg yr wyau, gan agor eu llygaid am y tro cyntaf,  ac achosi syndod i geidwaid y Castell.

Mae dyfodiad y dreigiau bach yn nodi pennod newydd yn ymgyrch Chwilio am Chwedlau gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw), sy’n dod â straeon a safleoedd dramatig Cymru yn fyw yn ystod 2017 — Blwyddyn y Chwedlau Croeso Cymru. Mae’r newydd-ddyfodiaid teulu’r Dreigiau yn rhagflaenu agoriad arddangosfa newydd yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd, sef Deinosoriaid yn Deor — rhan o gyd-fenter arloesol rhwng Cadw ac Amgueddfa Cymru.  

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: “Mae dreigiau Cadw wedi tanio dychymyg cenedl gyfan — gan ysbrydoli mwy o bobl nac erioed i ymweld â safleoedd hanesyddol Cymru, ac nid es gennyf amheuaeth y bydd pobl leol, ac ymwelwyr fel ei gilydd yn heidio i gael cip ar y newydd-ddyfodiaid yr haf hwn.

“Bu ‘effaith y dreigiau’ ar y cyhoedd yn amlwg hyd yma — yn ystod gŵyl banc y Pasg eleni, roedd nifer yr ymwelwyr â Chastell Caerffili yn uwch o 70% o’i gymharu â’r un amser y flwyddyn flaenorol, sy’n anhygoel, diolch i ddyfodiad dau wy enfawr y dreigiau.  

“Yn ystod Blwyddyn Chwedlau Croeso Cymru mae’n bwysicach nac erioed i gysylltu pobl â threftadaeth a diwylliant cyfoethog Cymru drwy greu digwyddiadau a phrofiadau cyffrous a hudolus. Mae partneriaeth gydweithredol Deino-Dreigiau Cadw ac Amgueddfa Cymru yn gwneud yr union beth hynny — gan ddarparu ffordd unigryw i ymwelwyr â Chymru archwilio hanes daearegol a chwedlonol Cymru drwy ddigwyddiadau hwyliog a difyr.”  

Cafodd teulu Dreigiau Cadw, ynghyd â’r nyth a’r wyau, eu creu gan dîm o 16 mewn cwmni o Gaerdydd o’r enw Wild Creations sy’n arbenigo mewn dylunio celfi. Cafodd Dewi a Dwynwen, sy’n pwyso dwy dunnell yr un, a’r dreigiau bach eu cerflunio a’u mowldio cyn cael eu hadeiladu o wydr ffibr.

Mae’r dreigiau bach hefyd yn cynnwys technoleg animatronig newydd sbon a gellir eu gweld yn symud eu hadenydd, eu pennau a’u gyddfau.

Caiff chwilotwyr dreigiau ar safleoedd Cadw eu hannog i rannu eu profiadau chwedlonol ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod #ChwilioamChwedlau.

I gael gwybod mwy am ymgyrch Cadw Chwilio am Chwedlau ac i ddarganfod stori Dreigiau Cadw ewch i cadw.gov.wales/livethelegends