Digwyddiadau arbennig i ddathlu pen-blwydd Safle Treftadaeth y Byd yn 30 oed

Dydd Mawrth 22 Mawrth 2016

Lego®

Creu gyda Cadw

Sut ydych chi'n dathlu 30 mlynedd o fod yn eicon rhyngwladol? Beth am 30 o brofiadau anturus?

Saethyddiaeth? Perfformiadau canoloesol? Gweithdai Lego/Minecraft? Gweithgareddau wedi'u seilio ar gelfyddyd? Sgyrsiau am furiau’r dref? Cerddoriaeth Gymreig leol? Dyma ychydig o'r 30 a mwy o weithgareddau y mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, wedi'u trefnu i ddathlu pen-blwydd yn 30 oed Teithiau Cerdded Castell a Thref y Brenin Edward yn Safle Treftadaeth y Byd Gwynedd y mis Ebrill hwn.

Cynhelir y digwyddiadau ar 16, 17, 23 a 24 Ebrill yng nghestyll Biwmares, Caernarfon, Conwy a Harlech, gan gynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau atyniadol i deuluoedd lleol ac ymwelwyr i ddysgu mwy a gwerthfawrogi'r safleoedd trawiadol hyn a dderbyniodd statws Treftadaeth y Byd yn 1986.

Yn ogystal â darparu gweithgareddau difyr a rhyngweithiol i deuluoedd, bydd cyfle hefyd i'r rhai sy'n bresennol i gynnig eu barn ar sut y dylid rheoli'r Safle Treftadaeth y Byd yn ystod y 30 mlynedd nesaf —  fel ei bod yn parhau i wneud cyfraniad gwerthfawr i fywydau pobl.

Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, sy’n gofalu am y pedwar castell yma.  Mae dros 2 filiwn o bobl yn ymweld â'r 129 safle sydd dan  ofal Cadw pob blwyddyn. Mae cestyll Caernarfon, Conwy, Biwmares a Harlech yn denu dros 500,000 o ymwelwyr yn flynyddol sy’n gyfrifol am greu incwm o dros £7 miliwn i'r economi leol.

Cynhelir sesiynau rhyngweithiol ar ‘hanes byw’ i deuluoedd ym mhob un o'r safleoedd a sesiynau celfeddydol i’r teulul gan artist lleol Menna Thomas. Bydd pob math o weithgareddau difyr eraill hefyd yn cael eu cynnal dros gyfnod o bedwar diwrnod:

Castell Harlech
16 Ebrill 2016
10.30am–5.30pm
Gweithdai Lego Minecraft wedi eu lleoli yn y Memorial Hall (10.30am–12.30pm a 1.30pm–3.30pm — angen cadw lle o flaen llaw a chostau eraill yn gymwys), Marchogion a Saethyddiaeth Ardudwy gyda sesiynau blasu, Band Pres Harlech, Taith dywys o  amgylch y Castell.

Castell Caernarfon
17 Ebrill 2016
10.30am–5.30pm
Gweithgareddau ‘hanes byw’ mewn gwisgoedd, côr lleol Lleisiau’r Mignedd, Côr Meibion Caernarfon, Llwybr Treftadaeth y Byd.

Castell Conwy
23 Ebrill 2016
10.30am–5.30pm
Gweithdai Lego Minecraft wedi eu lleoli yn y Guild Hall (10am–12pm ac 1pm–3pm — angen cadw lle o flaen llaw a chostau eraill yn gymwys), Lord of the Wings, Taith tywys o amgylch waliau’r dref gan Kate Roberts a Judith Alfrey,  gemau canoloesol i blant, casgliad o ffotograffau, Côr Meibion Colwyn.

Castell Biwmares
24 Ebrill 2016
10.30am–5.30pm
Taith Hanes a Sgwrs yn cael ei arwain gan Brifysgol Bangor ac uwch arolygydd Cadw Kate Roberts, Telynores, Côr y Traeth Gweithgareddau cerddorol.

Bydd prisiau mynediad arferol yn gymwys. Mae’r tocynnau yn costio £8 am bob plentyn am y gweithdai Lego, mae hyn yn cynnwys mynediad am ddim i’r castell. Bydd angen i bob person sy’n gofalu i dalu tâl mynediad os nad oes tocyn gan yr oedolyn.