Mynediad am ddim i safleoedd Cadw i deuluoedd maeth

Dydd Iau 22 Mai 2014

Heddiw (22 Mai) lansiodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, gynllun cenedlaethol dan arweiniad yr elusen Gweithredu dros Blant i gynnig mynediad am ddim i deuluoedd maeth i safleoedd Cadw.

Llun o teulu yn ymweld a Castell Coch

Teulu yn ymweld a Castell Coch

Y cynllun hwn yw penllanw pum mlynedd o gydweithio mewn partneriaeth rhwng Gweithredu dros Blant a Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, a’r nod yw ehangu mynediad i bobl ifanc mewn gofal maeth i’r henebion sydd o dan ofal Cadw. 

Gall gofalwyr a theuluoedd maeth ymuno â’r cynllun drwy eu hawdurdod lleol neu drwy eu hasiantaeth faethu annibynnol.

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: “Nod y cynllun yma yw ehangu mynediad i henebion ledled Cymru er mwyn sicrhau bob mwy o bobl yn ymweld â’r safleoedd fel eu bod yn deall eu hamgylchedd a’u treftadaeth ac yn gofalu amdanyn nhw.

“Gall manteision yr amgylchedd hanesyddol fod yn bellgyrhaeddol, nid dim ond yn economaidd drwy dwristiaeth a chyflogaeth, ond hefyd o ran iechyd a lles cymunedau. Mae’r cynllun yma’n gyfle i’r teuluoedd gael ymweliadau di-ben-draw â’r 129 o safleoedd sydd gan Cadw yn rhad ac am ddim, er mwyn iddyn nhw gymryd rhan a dysgu am yr hanes y tu ôl i’r henebion difyr hyn.”

Dywedodd Jason Hughes, rheolwr Gweithredu dros Blant ar gyfer lleoliadau plant yng Nghymru: "Rydyn ni’n eithriadol o falch o fod yn gweithio gyda Cadw i wneud gwahaniaeth ym mywydau cymaint o deuluoedd maeth ledled Cymru. Rydyn ni’n helpu rhai o'r bobl ifanc fwyaf ymylol i ddeall y pethau hynny sydd wedi digwydd yn eu gorffennol, er mwyn iddyn nhw wneud synnwyr o'u dyfodol.”

Ychwanegodd: “Bydd gofalwyr maeth a'u hasiantaethau yn cael eu hannog i ddefnyddio henebion lleol i helpu plant maeth i ddeall eu treftadaeth a'u diwylliant lleol a chenedlaethol tra byddan nhw’n ymlacio, yn gwneud gwaith therapiwtig, yn cynnal digwyddiadau ac yn cael hwyl yn rhai o'r lleoliadau mwyaf trawiadol yng Nghymru."

Gall asiantaethau maethu nad ydyn nhw eisoes yn rhan o’r cynllun gysylltu ag adran maethu Gweithredu dros Blant yng Nghymru ar 01633720422 i ofyn am ragor o wybodaeth am sut i gael tocynnau i’w teuluoedd maeth.