Partneriaeth arloesol yn cynnal diwrnod hwyl i deuluoedd maeth yng Nghastell Caerffili

Dydd Gwener 31 Gorffennaf 2015

Cafodd plant maeth ar hyd de Cymru brofiad canoloesol ar 21 Gorffennaf, wrth i Gweithredu dros Blant gynnal ei bicnic i deuluoedd maeth yng Nghastell Caerffili.

Llun o'r diwrnod hwyl i deuluoedd maeth yng Nghastell Caerffili

Diwrnod hwyl i deuluoedd maeth yng Nghastell Caerffili

Hwn yw’r tro cyntaf i’r digwyddiad blynyddol gael ei gynnal mewn safle dan ofal Cadw. Roedd y digwyddiad yn dathlu’r cydweithio parhaus rhwng Cadw a Gweithredu dros Blant ar y Cynllun ar gyfer Teuluoedd Maeth — cynllun sy’n galluogi plant maeth, a’r teuluoedd sy’n gofalu amdanynt, i ymweld â’r holl henebion hanesyddol sydd dan ofal Cadw am ddim.

Yn ystod y digwyddiad am ddim, bu dros 25 o deuluoedd maeth yn cymryd rhan mewn sesiynau rhyngweithiol gyda marchog go-iawn, ac yn Neuadd Fawr y castell roedd teuluoedd wedi helpu i osod byrddau ar gyfer gwledd ganoloesol gan ddysgu am foesau ac arferion prydau bwyd yn y Canol Oesoedd.

Mae’r cydweithio hwn yn ffrwyth cynllun polisi arloesol newydd gan Lywodraeth Cymru, sef Cyfuno: Trechu Tlodi drwy Ddiwylliant, sy’n dod â chyrff diwylliannol yn nes at y rhaglen Cymunedau yn Gyntaf er mwyn ysbrydoli pobl ifanc ac oedolion.

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae trechu tlodi wrth galon ein polisïau — rydym wedi ymrwymo i drawsnewid cyfleoedd bywyd pobl a theuluoedd, yn enwedig y rheini sy’n byw mewn cymunedau difreintiedig ledled Cymru. Mae pawb yn haeddu’r cyfle i gael dysgu am eu treftadaeth a’i mwynhau.

“Rydw i’n falch iawn bod Cadw a Gweithredu dros Blant wedi gallu cynnal y digwyddiad blynyddol hwn mewn safle mor eiconig — a bod cymaint o deuluoedd maeth wedi gallu cymryd rhan. Rydym yn edrych ymlaen at wneud rhagor o newidiadau cadarnhaol i bobl ifanc mewn gofal drwy’r cydweithio parhaus hwn.”

Meddai John Hodges, llefarydd ar ran Maethu Cymru Gweithredu dros Blant: “Hoffwn ddiolch i Cadw a phawb a oedd ynghlwm wrth drefnu’r digwyddiad arbennig hwn yng Nghastell Caerffili.

“Un o’r uchafbwyntiau oedd cwrdd â Syr Rhys, un o farchogion y castell. Roedd y plant wedi’u cyfareddu gan ei awdurdod, ei frwdfrydedd a’i anogaeth, ac roedd yn bleser gweld y cyffro a’r rhyfeddod ar eu hwynebau.”

Mae Cyfuno: Trechu Tlodi drwy Ddiwylliant yn cael ei dreialu ar hyn o bryd mewn chwe ‘Ardal Arloesi’ ledled Cymru. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Cyfuno: Trechu Tlodi drwy Ddiwylliant.

Mae’r Cynllun ar gyfer Teuluoedd Maeth gan Cadw a Gweithredu dros Blant yn rhad ac am ddim ac ar gael i’r holl asiantaethau maethu. Gellir cael manylion am y Cynllun ar gyfer Teuluoedd Maeth ar ein wefan.