Castell Harlech yn croesawu ymwelwyr dros nos mewn llety newydd

Dydd Iau 28 Mai 2015

 • Castell Harlech

  Castell Harlech

 • Lluniau gan Artist o’r llety newydd yng Nghastell Harlech

  Lluniau gan Artist o’r llety newydd yng Nghastell Harlech

 • Lluniau gan Artist o’r llety newydd yng Nghastell Harlech

  Lluniau gan Artist o’r llety newydd yng Nghastell Harlech

 • Lluniau gan Artist o’r llety newydd yng Nghastell Harlech

  Lluniau gan Artist o’r llety newydd yng Nghastell Harlech

 • Lluniau gan Artist o’r llety newydd yng Nghastell Harlech

  Lluniau gan Artist o’r llety newydd yng Nghastell Harlech

 • Lluniau gan Artist o’r llety newydd yng Nghastell Harlech

  Lluniau gan Artist o’r llety newydd yng Nghastell Harlech

Heddiw (28 Mai 2015), datgelodd Ken Skates AC, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, adluniadau sy’n dangos sut y bydd llety moethus newydd yn edrych pan fydd yn agor yng nghysgod un o safleoedd hanesyddol mwyaf poblogaidd Cymru yn ddiweddarach yn yr haf, ac mae’n galw ar bobl Cymru i helpu i enwi’r llety newydd!  

Bydd Castell Harlech sydd, ar y cyd â champweithiau pensaernïol eraill Edward I – cestyll Conwy, Biwmares a Chaernarfon – yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, yn cynnig cyfle unigryw i ymwelwyr i gysgu ger un o’r ychydig safleoedd yng Nghymru sydd â’r hawl i ddefnyddio’r teitl pwysig hwn.

Fel rhan o brosiect ehangach gwerth £6.0m, sydd â’r nod o wella Castell Harlech a thwristiaeth ddiwylliannol yr ardal i ymwelwyr, mae’r gwaith ar y llety’n tynnu at y terfyn a bydd yn agor i’r cyhoedd ym mis Awst 2015. Mae’r gwaith wedi cael ei ariannu drwy’r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, sy’n cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru ac o dan arweiniad Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.

Wedi ei greu o hen westy a adeiladwyd ger y safle sy’n dyddio o’r 13eg ganrif, mae’r llawr isaf wedi cael ei drawsnewid yn llwyr i greu canolfan ymwelwyr fodern, ac mae’r llawr cyntaf a’r ail lawr wedi cael eu haddasu’n bum llety moethus, gyda lle i hyd at ddau o bobl i gysgu ym mhob un.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cydweithio’n agos â R L Davies, contractwyr o Ogledd Cymru  a Dee Bentham, cynllunydd cartref lleol ar y dodrefn ar gyfer y llety. Mae’r dodrefn meddal yn cael eu gwneud i archeb yn lleol neu’n cael eu prynu gan fusnesau lleol yn Harlech ac Abermaw.

Dywedodd Mr Skates ei fod yn awyddus i gael enwau ar gyfer y llety newydd a fydd yn adlewyrchu hanes cyfoethog Harlech, ac mae’n galw ar bobl Cymru i helpu drwy anfon eu hawgrymiadau i dudalen Facebook Cadw erbyn 26 Mehefin 2015.

Meddai Mr Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Nod y prosiect oedd gwella profiad yr ymwelwyr yng Nghastell Harlech, a mynd ati ar yr un pryd i greu ffrwd incwm arall i sicrhau dyfodol cynaliadwy i’r safle diwylliannol pwysig hwn.

“Ledled Cymru, mae ein hamgylchedd hanesyddol yn cynnal dros 30,000 o swyddi ac mae’n cyfrannu mwy na £840 miliwn at economi Cymru bob blwyddyn, felly mae’n hanfodol ein bod yn gwella’n barhaus yr hyn sydd gennym i’w gynnig yn y safleoedd hyn i ddenu mwy fyth o ymwelwyr. “Gyda 45% o ymwelwyr o weddill y DU yn enwi ein heiddo hanesyddol * fel eu rheswm am ymweld â Chymru, mae darparu cyfleusterau sy’n hybu atyniad treftadaeth unigryw ac eithriadol, yn rhwym o ychwanegu at apêl yr ardal.

“Mae’r datblygiad yn cynnwys casgliad o lety hunanddarpar neu â gwasanaeth ar gyfer dau, neu grwpiau rhwng dau a deg, a bydd yn ategu’r darparwyr eraill sydd yn yr ardal, sy’n darparu ar gyfer teuluoedd a grwpiau’n bennaf. Mae llety Castell Harlech yn adlewyrchu Strategaeth Twristiaeth Croeso Cymru ac mae’n siŵr o gryfhau’r hyn sydd ar gael yng ngogledd-orllewin Cymru.”  

Bydd datblygiad clwstwr o lety un ystafell wely hunanddarpar o safon uchel yn ategu’r darparwyr eraill sydd yn yr ardal, sy’n darparu ar gyfer teuluoedd a grwpiau’n bennaf. Mae llety Castell Harlech yn adlewyrchu Strategaeth Twristiaeth ehangach Croeso Cymru ac mae’n siŵr o gryfhau’r hyn sydd ar gael yng ngogledd-orllewin Cymru.”  

Cafodd y gwaith addasu helaeth, sydd hefyd yn cynnwys caffi i ymwelwyr, cyfleusterau dehongli gwell a phont newydd eu hariannu gan y Prosiect Twristiaeth Treftadaeth (HTP). Mae’r HTP, a lansiwyd yn 2009, wedi cefnogi dros 40 o safleoedd hanesyddol ledled Cymru, gan weithio mewn partneriaeth ag amryw o gyrff treftadaeth i sicrhau gwell dehongli, mynediad ffisegol ac mae hyd yn oed wedi cynnwys y cymunedau celfyddydol lleol i roi bywyd i’r safleoedd ar gyfer ymwelwyr.

Nod HTP yw cynyddu nifer, hyd a gwerth ymweliadau â safleoedd treftadaeth yng Nghymru, gan agor treftadaeth Cymru i gynulleidfa ehangach drwy eu gwneud yn brofiad mwy pleserus i ymwelwyr a phobl leol.

I helpu Cadw i enwi’r llety ac i gael cyfle i ennill egwyl foethus, ewch i dudalen Facebook Cadw. Y dyddiad cau ar gyfer cynigion yw 26 Mehefin 2015. I archebu arhosiad yn y llety o Awst 2015 ymlaen, ewch i www.menaiholidays.co.uk/home neu ffoniwch 01248 430258.