Buddsoddiad Castell Harlech yn fuddugoliaeth i dwristiaeth

Dydd Llun 06 Chwefror 2017

Mae prosiect gwerth £6m i adnewyddu Castell Harlech wedi arwain at gynnydd o fwy na 35% yn nifer yr ymwelwyr â’r Safle Treftadaeth y Byd UNESCO.

Castell Harlech

Datgelwyd y ffigurau gan Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer yr Economi a Seilwaith, Ken Skates, ar ymweliad â’r safle eiconig heddiw (dydd Llun, Chwefror 6), wrth iddo agor yn swyddogol y Ganolfan Adnoddau Addysg newydd sydd wedi’i chwblhau fel rhan o’r prosiect. Gwnaed y gwelliannau gan wasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) gyda chyllid gan y Prosiect Twristiaeth Treftadaeth (PTT), sydd wedi cefnogi 40 o safleoedd hanesyddol ledled Cymru ers ei lansiad yn 2009. Mae’r prosiect, sy’n canolbwyntio ar wella profiadau ymwelwyr a denu cynulleidfaoedd newydd i safleoedd treftadaeth Cymru, wedi cyflwyno arddangosfeydd a gwybodaeth newydd, gwell mynediad, a chydweithredu â sefydliadau celfyddydol lleol i ddod â’r safleoedd yn fyw. Mae’r cynnydd mewn ymwelwyr wedi arwain at gynnydd o 69% mewn incwm ac mae'r siop ar ei newydd wedd wedi croesawu cynnydd o 439% mewn gwerthiant.

Ymhlith y newidiadau sydd wedi’u gwneud i’r Castell mae gosod pont droed yn “arnofio” yn ei lle fel bod ymwelwyr yn gallu mynd i mewn i'r safle drwy'r fynedfa wreiddiol am y tro cyntaf ers mwy na 600 mlynedd.
Mae hen westy Castell Harlech wedi elwa o'r buddsoddiad hefyd, a thrawsnewidiwyd y llawr gwaelod yn ganolfan ymwelwyr fodern gyda siop, caffi, toiledau a safle gwybodaeth, ac adnewyddwyd y llawr cyntaf a’r ail lawr yn fflatiau pum seren. Mae’r prosiect wedi ennyn clod cenedlaethol ers ei gwblhau, gyda chydnabyddiaeth yng Ngwobrau Rheolaeth Adeiladu Awdurdodau Lleol Cymru Gyfan, yn ogystal ag ennill Gwobr Dreftadaeth anrhydeddus George Gibby gan Sefydliad y Peirianwyr Sifil. Hefyd cafodd ganmoliaeth uchel yng Ngwobrau Diwydiant Adeiladu Prydain yn 2016 yn y categori Adeilad y Flwyddyn (hyd at £10m) ac mae wedi’i enwi yn rownd derfynol Gwobrau’r Ymddiriedolaeth Sifig 2017.

“Nod y prosiect yma oedd cyflwyno hanes y Castell yn well a gwella ei ddarpariaeth i ymwelwyr er mwyn creu atyniad treftadaeth o safon byd i adlewyrchu ei statws Safle Treftadaeth y Byd,” dywedodd Mr Skates. “Mae’r ailddatblygiad wedi sefydlu Harlech fel cyrchfan pob tywydd drwy gydol y flwyddyn gyda’r nod o ymestyn y tymor twristaidd i’r tymor yn y canol rhwng y tymor brig a’r tymor tawel. Mae gyrru llwyddiant masnachol o’r fath yn un o brif egwyddorion y gwaith ar Gymru Hanesyddol. Mae’r hyn a gyflawnwyd yn Harlech yn enghraifft wych o’r manteision posib.

“Ledled Cymru, mae ein hamgylchedd hanesyddol yn cefnogi mwy na 30,000 o swyddi ac yn cyfrannu mwy na £840m at economi Cymru bob blwyddyn, felly mae’n hanfodol ein bod yn parhau i fuddsoddi mewn cryfhau ein darpariaeth twristiaeth treftadaeth i ddenu mwy fyth o ymwelwyr. Mae canlyniad y PTT yn dangos yn uniongyrchol sut gall y datblygiadau hyn gael effaith gadarnhaol ar ddenu cynulleidfaoedd newydd a gwella’r profiad, gan roi dyfodol cynaliadwy i’n safleoedd hanesyddol. Wrth i ni ddathlu'r Flwyddyn Chwedlau yn 2017, hoffwn annog pobl i ymweld â safleoedd hanesyddol anhygoel Cymru i ddarganfod y straeon, y mythau a’r chwedlau y tu ôl iddynt, fel hanes y Mabinogi yng Nghastell Harlech.”