Prosiect Graffiti Treftadaeth yn ysbrydoli pobl ifanc

Dydd Mercher 02 Ebrill 2014

Ymwelodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, â Carchar EM a Sefydliad Troseddwyr Ifanc y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr ar 2 Ebrill i gael cipolwg ar sut y gall treftadaeth ac archaeoleg ysbrydoli a helpu i adsefydlu pobl ifanc.

  • Prosiect Graffiti Treftadaeth

    Prosiect Graffiti Treftadaeth

  • Prosiect Graffiti Treftadaeth

    Prosiect Graffiti Treftadaeth

  • ???cadw.media.no_js???
  • Prosiect Graffiti Treftadaeth

    Prosiect Graffiti Treftadaeth

Mae Cadw yn arwain Prosiect Graffiti Treftadaeth ar y cyd â Charchar y Parc, a gaiff ei redeg gan Wasanaethau Gofal a Chyfiawnder G4S, sydd â'r nod o gyfrannu at y broses o adsefydlu pobl ifanc drwy eu helpu i ddysgu gwersi gwerthfawr o'u treftadaeth. Drwy gyflwyno pobl ifanc i arteffactau archaeolegol ac esbonio beth roeddent yn ei olygu i'r bobl oedd yn eu defnyddio, mae Cadw yn rhoi cyfle i pobl ifanc archwilio themâu hunaniaeth a chymuned.

Roedd gan y pobl ifanc y dasg o adrodd stori treftadaeth Cymru drwy ddefnyddio arteffactau archaeolegol fel man cychwyn ar gyfer ysbrydoliaeth. Cynhaliodd Cadw weithdai archaeolegol a phaentio â chymorth proffesiynol fel y gallai cyfranogwyr archwilio cysyniad treftadaeth a'i pherthnasedd i gymdeithas fodern, a gweithiodd artist graffiti proffesiynol gyda'r grŵp er mwyn iddynt fynegi eu straeon yn greadigol mewn murlun graffiti bywiog.

Mae'r murlun sydd wedi'i arddangos yn y carchar wedi'i baentio'n uniongyrchol ar waliau un o'r iardiau ymarfer corff.

Dywedodd John Griffiths: 'Nod y prosiect hwn yw helpu'r bobl ifanc dan sylw i gysylltu â'r lleoedd y maent yn dod ohonynt, a gwerthfawrogi’r hyn sy'n gwneud y lleoedd hyn yn arbennig.

'Mae celf graffiti yn gyfarwydd i lawer o'r unigolion hyn, ac mae'r prosiect hwn yn eu galluogi i ddysgu am eu gorffennol a rennir a mynegi eu treftadaeth mewn ffordd fodern.

'Yn ogystal, wrth gofnodi a dogfennu eu gwaith drwy ffotograffiaeth a ffilm, mae'r cyfranogwyr yn meithrin sgiliau technegol y gellir eu trosglwyddo. Bydd hyn yn gwella eu siawns o ddod o hyd i swyddi pan gânt eu rhyddhau.'

Ychwanegodd Laurence Bater, Rheolwr Cwricwlwm Celfyddydau Creadigol o Garchar y Parc/G4S: 'Athroniaeth Carchar y Parc yw adsefydlu troseddwyr a rhoi'r sgiliau iddynt ailintegreiddio i'r gymdeithas brif ffrwd pan gânt eu rhyddhau, ac mae'r prosiect hwn yn ffordd wych i'r cyfranogwyr feithrin sgiliau gwerthfawr, ynghyd â rhoi'r cyfle iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau difyr, llawn hwyl a dysgu am dreftadaeth Cymru.’

Cafodd y Prosiect Graffiti Treftadaeth ei beilota i ddechrau fel rhan o fenter 'Newid Pethe' Llywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2013.

Mae nodau ac amcanion 'Newid Pethe' yn mynd i'r afael â rhoi cyfleoedd bywyd i blant a phobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig i gymryd rhan mewn gweithgareddau ysgogol ac addysgol. Mae'r gweithgareddau hyn yn ceisio creu manteision cadarnhaol i blant drwy gael profiadau diwylliannol.