Lansiad i ddathlu mynediad newydd i Raeadr y Bedol

Dydd Iau 16 Gorffennaf 2015

Bydd ymwelwyr â Rhaeadr y Bedol, y rhaeadr drawiadol yn Llantysilio, yn gallu mwynhau golygfeydd godidog a mynediad gwell, diolch i gyllid gan y Prosiect Twristiaeth Treftadaeth.

Llun o'r Rhaeadr y Bedol, y rhaeadr drawiadol yn Llantysilio © Crown copyright (2014) Visit Wales

Safle Rhaeadr y Bedol, y rhaeadr drawiadol yn Llantysilio © Crown copyright (2014) Visit Wales

Mae’r prosiect wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru a’i arwain gan Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.

Mae'r prosiect, a gyflawnwyd gan dîm o AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy wedi gwneud un o olygfeydd mwyaf trawiadol Dyffryn Dyfrdwy yn fwy hygyrch. Gall ymwelwyr â'r safle gymryd hoe ac ymlacio yn y safle picnic ac ardal hamdden estynedig. Mae llwybr ag arwyneb da wedi cael ei greu i’r ardal wylio, sy'n golygu y gall pawb werthfawrogi'r olygfa drawiadol yng nghyffiniau Rhaeadr y Bedol yn ddidrafferth.

Mae adnodd dehongli ar y safle yn cyfleu stori hanesyddol a diwylliannol gyfoethog y rhaeadr a safle ehangach Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte, yn ogystal â'r bywyd gwyllt toreithiog sy'n byw yma.

Mae yna Ap am ddim hyd yn oed ar gyfer teuluoedd â phlant oedran cynradd – yr Horseshoe Falls Quest - sy'n rhoi cyfle i ymwelwyr iau gael hwyl wrth ddarganfod a dysgu am yr ardal.

I ddathlu lansiad swyddogol y prosiect ymunodd Ken Skates AC,  y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, â thrigolion lleol, partneriaid o sefydliadau allweddol fel Glandŵr Cymru, Cynghorau Sir Wrecsam a Sir Ddinbych, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac aelodau o AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Dywedodd Mr Skates "Mae'r prosiect newydd wedi gweddnewid profiad ymwelwyr â'r ardal. Mae'r cyfleoedd mynediad a’r llwybrau newydd yn golygu nad yw ymwelwyr yn gorfod ymdopi â’r lôn gul i gyrraedd Afon Dyfrdwy mwyach.

"Mae buddsoddi yn ein twristiaeth treftadaeth nid yn unig yn gwella ein hasedau twristiaeth mwyaf gwerthfawr ond yn rhoi hwb i'r economi leol hefyd. Dangosodd ymchwil ddiweddar gan Brifysgol Caerdydd fod yr effaith economaidd a briodolir i dwristiaid yn ymweld â safleoedd sydd wedi elwa ar y Prosiect Twristiaeth Treftadaeth yn cyfateb i hyd at £19 miliwn bob blwyddyn, ac yn cefnogi mwy na 1,000 o swyddi llawn amser.  

"Bydd Rhaeadr y Bedol ar ei hennill hefyd ac rwy'n siŵr y gwelwn ni gynnydd yn nifer yr ymwelwyr o ganlyniad i'r buddsoddiad hwn."