Mae’n iawn teimlo’n emosiynol yng Nghastell Caernarfon!

Dydd Iau 25 Medi 2014

Criw o bobl yng Nghastell Caernarfon

Criw o bobl yng Nghastell Caernarfon

Mae Cadw yn defnyddio techneg arloesol sy’n deillio o system gofal iechyd Sweden, i wella profiadau ymwelwyr yn un o atyniadau twristiaeth mwyaf poblogaidd Cymru.

Castell Caernarfon yw’r atyniad cyntaf yn y DU i gael budd o ‘fapio emosiynau’ – offeryn pwerus sydd wedi’i ddyfeisio i wella profiad defnyddwyr mewn lleoliad gan ddefnyddio ymatebion emosiynol ‘pobl go iawn'.

Mae ymarfer mapio emosiynau yn golygu dilyn taith cwsmer nodweddiadol yn rhywle a chanfod sut mae'n ymateb yn emosiynol ar gamau allweddol.

Yna, mae’r hyn sy’n sbarduno’r ymatebion hyn yn cael eu dynodi er mwyn gallu tynnu sylw at brofiadau cadarnhaol a chael gwared ar bethau negyddol, neu eu gwella.

Mae gwreiddiau'r dechneg effeithiol hon yn deillio o system gofal iechyd Sweden, a chafodd ei defnyddio i wella profiadau twristiaid yn rhanbarth Vastra Gotaland y wlad.

Mae’r defnydd o’r dechnoleg hon ym maes twristiaeth ddiwylliannol yn cael ei ddatblygu drwy brosiect CHARTS (Gwerth Ychwanegol Diwylliant a Threftadaeth i Bolisïau Rhanbarthol ar gyfer Cynaliadwyedd Twristiaeth) drwy raglen Interreg 4c ERDF ar gyfer cydweithio rhyngwladol ar draws Ewrop. Mae’r prosiect yn cynnwys 13 o bartneriaid o ddeg o wledydd Ewrop.

Llwyddodd Castell Caernarfon i ddenu 177,275 o ymwelwyr yn 2012/13, a datgelwyd yn ddiweddar mai dyma yw'r seithfed atyniad mwyaf poblogaidd y mae'n rhaid talu amdano yng Nghymru. Dyma yw un o'r lleoliadau mwyaf eiconig yng Nghymru, ac mae Cadw'n ceisio gwella perfformiad yr atyniad o ran twristiaeth ddiwylliannol ymhellach.

Fel partner ym mhrosiect CHARTS, defnyddiodd Cadw brofiadau ac arbenigedd Sweden o ran ‘mapio emosiynau’ a defnyddiodd y broses gydag ymwelwyr a rhanddeiliaid i gael adborth ar ôl ymweld â’r castell.

Gofynnwyd i grŵp o fwy nag ugain o bobl, a oedd yn cynnwys myfyrwyr teithio a thwristiaeth o Goleg Llandrillo, staff Cymunedau yn Gyntaf a thrigolion lleol, yn ogystal â phobl eraill a oedd eisoes yn rhan o fusnesau twristiaeth a threftadaeth eraill, am adborth am eu hymatebion emosiynol i wahanol gamau eu taith drwy’r castell canoloesol.

Ar ôl eu hymweliad, gofynnwyd i’r rhai a oedd yn cymryd rhan i ddynodi ymatebion cyffredin allweddol a’r hyn a’u sbardunodd, ynghyd ag atebion posib i unrhyw emosiynau negyddol a brofwyd yn ystod eu hymweliad.

Mae Cadw nawr yn defnyddio canfyddiadau’r ymarfer i ddylanwadu ar ddehongliad newydd a fwriedir ar gyfer Castell Caernarfon ym mis Ebrill 2015.

“Roedd y canlyniadau’n ddefnyddiol iawn i ni, ac maen nhw’n ein helpu ni i ganfod unrhyw fylchau o ran profiadau’r ymwelwyr,” meddai David Penberthy, Pennaeth Dehongli Cadw.

“Un o’r canfyddiadau amlwg oedd bod gofyn i ni greu profiadau i ymwelwyr, yn dibynnu ar faint o amser sydd ganddyn nhw i’w dreulio yng Nghaernarfon.

“Mae’r castell yn lleoliad poblogaidd i dwristiaid sy’n galw draw i’r dref ar ôl taith ar longau mordaith, felly mae gofyn iddyn nhw gael profiad byr a phleserus, yn ogystal â chael yr opsiwn i’r rheini sy’n dymuno cael diwrnod llawn yn y Castell, y dref, ar lan y dŵr a’r amgylchedd hanesyddol ehangach.

“Mae mapio emosiynau’n golygu ein bod yn cael yr adborth hanfodol yn syth gan yr ymwelwyr, ac mae’r holl gysyniadau a syniadau’n cael eu trafod a’u datblygu ar hyn o bryd.”

Ychwanegodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae’n bwysig ystyried ffyrdd newydd o wella'r profiad i'r ddwy filiwn a hanner o ymwelwyr sy'n dod i safleoedd Cadw bob blwyddyn.

“Er bod Castell Caernarfon wedi cael ei enwi fel un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd y mae’n rhaid talu amdano yng Nghymru, wnawn ni ddim gorffwys ar ein bri.

“Mae poblogrwydd Caernarfon yn golygu mai dyma’r safle perffaith i dreialu’r dechneg newydd a chyffrous hon i weld beth all wella o ganlyniad.

“Dyma enghraifft wych o Cadw’n gweithio gydag ymwelwyr a’r gymuned leol, i wella’r profiad i dwristiaid yn y dyfodol, ac rwy’n edrych ymlaen i weld beth fydd y canlyniadau yn 2015.”