Gwahoddiad i’r Gymuned Leol ddathlu pennod newydd yn Nyfodol Safleoedd Mwyngloddio Hanesyddol

Dydd Mercher 19 Chwefror 2014

Trefnwyd achlysur cymunedol i ddathlu dyfodol newydd Safle Mwyngloddio hanesyddol Cwmystwyth.

Cwmystwyth

Cwmystwyth

Saif tirwedd ddiwydiannol hynod Mwyngloddiau Cwmystwyth ar ffordd sy’n boblogaidd gyda thwristiaid, rhwng Cwm Elan a Phontarfynach. Mae’r olygfa’n aml yn peri i ymwelwyr dorri eu siwrnai’n ddigymell i ddysgu rhagor am y lle. 

Caeodd y mwyngloddiau am y tro olaf yn y 1950au, ond mae ymchwiliadau archaeolegol wedi dangos bod mwyngloddiau mwyn haearn wedi bod yn yr ardal ers yr Oes Efydd. Erbyn heddiw, mae statws y safle fel Heneb Restredig a SoDdGA (Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig) yn adlewyrchu pwysigrwydd y safle.

Ymddiriedolaeth Mwyngloddiau Cambria sy’n berchen ar y safle erbyn hyn, ac mae’n awyddus i gynnal y safle pwysig hwn mewn ffordd briodol er budd y gymuned leol, treftadaeth mwyngloddio a grwpiau eraill sydd â buddiant yn y lle. Mae’r Ymddiriedolaeth yn awyddus hefyd i dynnu sylw rhagor o bobl at bwysigrwydd y safle, a hynny trwy addysg a dehongli.  

Prif nod yr Ymddiriedolaeth yw rheoli’r safle fel adnodd addysgu gwyddonol ac ecolegol, wrth gynnal y lle fel amgylchedd gweithredol ar gyfer ffermwyr lleol. Trwy gyflawni hyn, y gobaith yw y daw’r safle’n ased i’r gymuned unwaith eto, ac yn un a allai ddenu arian i’r economi leol.

Mae’r Ymddiriedolaeth wedi cael cymorth ariannol trwy Gynnal y Cardi, un o brosiectau Axis 4 LEADER Cyngor Sir Ceredigion (sy’n cael ei ariannu trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru ar gyfer 2007–13, sydd wedi cael ei ariannu, yn ei dro, gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig) a Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Defnyddiwyd y cyllid i gomisiynu Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed i gynhyrchu Cynllun Diogelu a Rheoli i fwydo’r dyheadau ar gyfer dyfodol y safle.

Cynhelir achlysur cymunedol yn Ysgoldy Goch, Cwmystwyth am 7pm ar 11 Mawrth, ac mae Ymddiriedolaeth Mwyngloddio Cambria’n estyn gwahoddiad cynnes i bawb sydd â diddordeb ddod i wrando ar gyflwyniadau am y safle a thrafod dyfodol y safle fel ased i’r gymuned.