Partneriaeth fawr newydd i hybu sgiliau adeiladu ar gyfer treftadaeth

Dydd Gwener 31 Mawrth 2017

Mae Bwrdd Hyfforddiant y Diwydiant Adeiladu CITB wedi ymuno â Cadw yng Nghymru a Historic Environment Scotland, sy’n rhan o Lywodraeth yr Alban, a Historic England mewn partneriaeth arwyddocaol.

Llofnodwyd y Cytundeb Partneriaeth Sgiliau Strategol ddydd Gwener (24 Mawrth 2017) i lansio cynllun gweithredu i ddarparu i’r diwydiant adeiladu y wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau ar gyfer parhau i ddefnyddio stoc adeiladau traddodiadol yn gynaliadwy, i fod o fudd i’r economi a chymunedau yng ngwledydd Prydain.

Mae yna dros 6.5 miliwn o adeiladau traddodiadol (cyn 1919) ledled Cymru, yr Alban a Lloegr. Maent yn gyfran sylweddol o adeiladau Prydain ac yn ffynhonnell sylweddol o waith i gontractwyr.

Bydd y pedwar partner yn gweithio tuag at integreiddio gwybodaeth a sgiliau ar gyfer cynnwys adeiladau traddodiadol mewn hyfforddiant adeiladu prif ffrwd drwy:

• Gefnogi diwygio Addysg Bellach a phrentisiaethau i ateb gofynion y sector adeiladau treftadaeth a rhoi hwb i niferoedd prentisiaid;
• Cynyddu’r nifer sy’n dewis hyfforddiant yn ymwneud ag adeiladau traddodiadol gan arwain at gymwysterau i gyd-fynd â lefel sgiliau’r unigolyn;
• Cefnogi cyflogwyr i ddenu a chadw pobl drwy osod allan y cyfleoedd a’r llwybrau mynediad sydd ar gael yn y sector adeiladau treftadaeth.

Meddai Mark Noonan, Cyfarwyddwr Cysylltiad y Diwydiant dros CITB: “Mae’r cytundeb hwn yn garreg filltir ac yn hanfodol i sicrhau bod gennym y sgiliau cywir ar waith i ddiogelu, trwsio a chynnal a chadw ein stoc adeiladau traddodiadol.

“Rydyn ni am i bobl ifanc weld y gallan nhw gael gyrfa wych yn gweithio gydag adeiladau traddodiadol. Yn wir, mae Sophie Turner, ein Prentis am y Flwyddyn hon, yn saer maen a ddysgodd ei chrefft yn gweithio ar eglwys ganoloesol.

“Ynghyd â Cadw, Historic Environment Scotland a Historic England rydyn ni am weld llawer iawn mwy o bobl ifanc yn dilyn yn ôl ei thraed ac yn helpu diogelu’r adeiladau rhagorol hyn i genedlaethau’r dyfodol gael eu mwynhau.”

Meddai Ken Skates, Ysgrifennydd Cabinet dros yr Economi a Seilwaith yn Llywodraeth Cymru: “Rwy’n croesawu’r cytundeb hwn a’r cyfle i weithio mewn partneriaeth i sicrhau gweledigaeth ar y cyd ar gyfer gweithlu gyda chymwysterau a hyfforddiant da mewn diwydiant adeiladu proffidiol.  Rwy’n arbennig o awyddus i weld y sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio ar adeiladau traddodiadol cyn 1919 yn cael eu hintegreiddio mewn hyfforddiant adeiladu prif ffrwd.

Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at weld y gwerth economaidd tymor hir o gynllunio cynnal a chadw adeiladau, a gweld effeithlonrwydd ynni cyfrifol yn cael ei hyrwyddo’n well ym mhob agwedd.” 

Meddai Chris Smith, Cyfarwyddwr Cynllunio yn Historic England: “Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda’n gilydd i gefnogi diwygio prentisiaethau er mwyn ateb gofynion y sector adeiladau treftadaeth a rhoi hwb i niferoedd prentisiaid drwy’r Trailblazers newydd yn Lloegr.  Ymhlith pethau eraill, bydd Historic England yn darparu’r cynllun gweithredu drwy gynnig cyfleoedd hyfforddiant ar y prosiect trwsio sydd i ddod yn adeilad Flaxmill Maltings yn Amwythig, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri (HLF).”

Meddai’r Dr David Mitchell, Cyfarwyddwr Cadwraeth, Historic Environment Scotland: “Rwyf wrth fy modd yn cael llofnodi’r cytundeb hwn i gadarnhau ein partneriaeth gyda CITB a’n cyd gyrff treftadaeth.

“Mae gallu cael gwybodaeth, sgiliau a defnyddiau wrth wraidd y dasg o sicrhau bod ein hadeiladau traddodiadol yn parhau i gyfrannu at dwf cynaliadwy ein heconomïau. Bydd y cytundeb hwn yn sicrhau ein bod yn gweithio gyda’n gilydd i helpu’n cydweithwyr yn y diwydiant adeiladu i feddu ar y sgiliau sy’n ofynnol i fynd â’n hadeiladau traddodiadol ymlaen i’r dyfodol.”