Safleoedd Hanesyddol Cymru – cynnydd aruthrol o 15% yn niferoedd ymwelwyr mis Medi

Dydd Iau 29 Hydref 2015

Os yw Chwefror yn fis Sant Ffolant a Rhagfyr yn fis Nadolig, yna gallai Medi yn sicr gael ei alw’n fis treftadaeth Cymru, gyda ffigurau newydd eu cyhoeddi yn dangos bod dros 130,000 o ymwelwyr wedi dewis darganfod safleoedd hanesyddol ledled y wlad yn ystod y mis 30 diwrnod.

Llun o ymwelwyr i Gastell Talacharn

Ymwelwyr i Gastell Talacharn

Mae’r ffigurau trawiadol wedi eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru fis ar ôl iddyn nhw gynnig mynediad am ddim i dros 20 o’i hatyniadau hanesyddol mwyaf poblogaidd, i nodi diwedd y digwyddiadau Drysau Agored llwyddiannus.

Roedd dros 20,000 o docynnau ar gael i’r cyhoedd dros y penwythnos olaf ym mis Medi a chofrestrodd 19,536 o bobl.

Roedd yn benwythnos mawr, a’r henebion yn atyniadau teilwng iawn fel arfer, gyda 81% o’r ymwelwyr yn disgrifio eu hymweliad fel un ‘rhagorol’ ac 16% yn dweud ei fod yn ‘dda iawn’.

2015 oedd yr ail flwyddyn i Wasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru gynnal Drysau Agored yng Nghymru, ar y cyd â phartneriaid ledled Cymru. Rhaglen Drysau Agored flynyddol Cymru yw cyfraniad y wlad at Ddiwrnod Treftadaeth Ewrop sy’n cynnig cyfle i ymwelwyr a phobl leol ddarganfod rhai o’r enghreifftiau gorau a difyrraf o dreftadaeth adeiledig Cymru.

Ac mae’n ymddangos bod y mis o ddathlu wedi ysbrydoli cariad at dreftadaeth Cymru, gyda’r safleoedd treftadaeth yng ngofal Llywodraeth Cymru yn gweld cynnydd yn y niferoedd cyffredinol ar gyfer mis Medi yn ei gyfanrwydd.

Croesawodd Castell Caernarfon 21,794 o bobl drwy ei byrth hanesyddol, cynnydd aruthrol o 46% o gymharu â’r llynedd.

Denodd Castell Harlech 10,598 o ymwelwyr, cynnydd o 39%, gyda Llys a Chastell Tretŵr a Chastell Oxwich hefyd yn mwynhau cynnydd o 54% a 35% mewn ymwelwyr, yn eu trefn.
Yn 2014, trefnodd Llywodraeth Cymru fod 10,000 o docynnau am ddim ar gael i’r cyhoedd am y tro cyntaf fel rhan o ddathliad Drysau Agored. Oherwydd y galw mawr, cafodd y ffigur hwn ei ddyblu ar gyfer 2015.

Meddai Ken Skates, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Threftadaeth:  “Rydym wedi ymrwymo i wneud treftadaeth yn fwy hygyrch i bawb yng Nghymru, gan helpu cymunedau i gysylltu’n well â’r safleoedd hanesyddol anhygoel sydd ar garreg eu drws.”

“Mae ffigurau diweddar yn dangos bod y diwydiant twristiaeth wedi cael haf llwyddiannus, hyd yn oed o gymharu â 2014, a oedd yn flwyddyn heb ei hail i Gymru, a bydd mis Medi cryf fel hyn yn hwb pellach i hyder y diwydiant.

“Rwyf wrth fy modd bod cymaint o bobl wedi penderfynu ymweld â safleoedd treftadaeth Cymru ym mis Medi. Gyda chymaint i’w weld a’i wneud yng Nghymru, mae’n galonogol gweld bod pobl yn dewis treulio’u hamser yn darganfod ac yn mwynhau ein treftadaeth odidog. Rydym yn edrych ymlaen at adeiladu ar y llwyddiant hwn yn 2016.”