Penodi Prif Weithredwr newydd Cadw

Dydd Gwener 09 Mai 2014

Heddiw, cyhoeddwyd mai Kate Clark yw Prif Weithredwr newydd Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.

Kate Clark

Kate Clark

Bydd Ms Clark yn gyfrifol am arwain gwaith Cadw, gan weithio hefyd gyda phawb yn y sector amgylchedd hanesyddol i ddiogelu treftadaeth Cymru. Y nod yw helpu pobl i ddeall eu hanes gan eu hannog i fwynhau eu treftadaeth ond ar yr un pryd gofalu amdani a diogelu cymeriad unigryw Cymru. Bydd Ms Clark yn olynu Marilyn Lewis a fydd yn ymddeol ym mis Awst eleni.

Mae Ms Clark, sy’n dod yn wreiddiol o Awstralia, wedi astudio archaeoleg ac anthropoleg yn y brifysgol, cyn gweithio yn y sector treftadaeth yn Lloegr am flynyddoedd lawer. Yn fwy diweddar, mae hi wedi bod yn Gyfarwyddwr Amgueddfeydd Byw Sydney yn Awstralia.

Dywedodd y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, John Griffiths: “Drwy Cadw, mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i wireddu gweledigaeth ddeinamig, sef amgylchedd hanesyddol sy’n rhan o’n hymdrechion i ddiogelu a dehongli ein hanes i ymwelwyr a phobl Cymru fel ei gilydd, ac sydd hefyd yn hybu’r economi, yn uniongyrchol drwy greu swyddi ac yn anuniongyrchol drwy ddenu twristiaid.

“Ers 2005, mae Marilyn Lewis wedi gwneud cyfraniad pwysig iawn i’r gwaith o wireddu’r weledigaeth honno, a hoffwn ddiolch iddi am ei holl waith caled a’i hymrwymiad diflino.
“Mae gan Kate gyfoeth o brofiad, gwybodaeth a sgiliau, a bydd ei phenodiad yn helpu Cadw a’r sector treftadaeth yng Nghymru i fanteisio ar bob cyfle sy’n deillio o’n hamgylchedd hanesyddol. Eisoes mae tîm galluog ac ymroddgar yn aros i weithio gyda hi, a hoffwn ddymuno pob lwc iddi yn ei swydd newydd.”

Dywedodd Kate Clark: “Dw i ar ben fy nigon yn cael ymuno â Llywodraeth Cymru a Cadw. Dw i hefyd yn edrych ymlaen at y cyfle hwn i adeiladu ar y gwaith rhagorol sydd wedi ei gyflawni hyd yma, drwy gydweithio â sector yr amgylchedd hanesyddol i wneud i bobl a chymunedau deimlo bod eu gorffennol yn rhan ohonyn nhw.”