Lansiad swyddogol Llwybr Pererin Gogledd Cymru

Dydd Iau 10 Gorffennaf 2014

Lansiwyd Llwybr Pererin Gogledd Cymru yn swyddogol ym Mhorth y Swnt, Aberdaron ddydd Iau 10 Gorffennaf 2014.

Porth y Swnt

Porth y Swnt

Llwybr 240km yn cysylltu Ffynnon Santes Gwenffrewi yn Nhreffynnon i Ynys Enlli ydy Llwybr Pererin Gogledd Cymru, gan wneud defnydd llawn o lwybrau troed presesnnol a rhannau o Lwybr Arfodir Cymru.

Yn dilyn ôl-troed canrifoedd o bererindota i Ynys Enlli, mae’r llwybr yn gyfle i bererinion yn yr oes fodern ddilyn y llwybr gan ymweld â nifer o safleoedd hanesyddol difyr ar hyd y daith a rhyfeddu at amgylchedd naturiol gogledd Cymru.

Mae Llwybr Pererin Gogledd Cymru yn rhan o brosiect Ein Treftadaeth, sydd yn rhan o brosiect Twristiaeth Treftadaeth Cadw a gaiff ei gyllido’n rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. 

Mae prosiect Ein Treftadaeth yn anelu i wneud y mwyaf o werth economaidd a diwylliannol treftadaeth leol gogledd Cymru drwy weithio tuag at sicrhau bod ymwelwyr a chymunedau lleol yn cael profiadau parhaol trwy ddod â threftadaeth a hanes lleol yn fyw ac yn berthnasol i’r boblogaeth heddiw.

Dywedodd y Cynghorydd John Wynn Jones, Aelod Cabinet Economi Cyngor Gwynedd: 'Datblygwyd Llwybr Pererin Gogledd Cymru mewn partneriaeth rhwng brosiect Ein Treftadaeth a Gwirfoddolwyr Llwybr Pererin Gogledd Cymru. Mae hwn yn enghraifft wych o sefydliadau gwahanol yn gweithio gyda’i gilydd ar draws ogledd Cymru i wireddu’r un nod o ddenu mwy o ymwelwyr i’r ardal a hyrwyddo hanes diddorol yr ardal.

'Rwy’n hyderus bydd Llwybr Pererin Gogledd Cymru yn denu mwy o ymwelwyr i ogledd Cymru, fel mae’r Camino de Santiago yn Sbaen, wnaeth ysbrydoli ail-sefydlu’r llwybr hanesyddol hwn, yn llwyddo i wneud bob blwyddyn.'

Roedd y lansiad swyddogol yn Aberdaron yn rhan o gyfres o weithgareddau ar draws gogledd Cymru i ddathlu lansiad Llwybr Pererin Gogledd Cymru gan gynnwys digwyddiadau yn Abaty Dinas Baisg yn Sir y Fflint, Cadeirlan Llanelwy a Chadeirlan Bangor.

Ychwanegodd y Cynghorydd Dewi Owen, Cadeirydd Cyngor Gwynedd a fu’n agor y lansiad swyddogol ym Mhorth y Swnt: 'Roeddwn yn hynod falch i gymryd rhan yn lansiad Llwybr Pererin Gogledd Cymru, gan fod y llwybr yn gyfle penigamp i arddangos rhai o ardaloedd cefn gwald fwyaf anghysbell a harddaf a safleoedd hanesyddol gogledd Cymru.

'Rwy’n gobeithio bydd y gwelliannau i rhai rhannau o’r llwybr a gosod sawl hwb digidol yn annog cerddwyr a phererinion modern i ddilyn y llwybr hanesyddol yr holl ford o Dreffynnon i Ynys Enlli fel mae cynifer wedi gwneud o’u blaen.'

Dywedodd John Griffiths AS, Y Gweinidog dros Adnoddau Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon: “='Rwy’n falch bod Llywodraeth Cymru wedi gallu darparu cyllid sylweddol ar gyfer y prosiect hwn, ac mae’n wych i weld sut mae pobl yn ail-ddarganfod yr hen draddodiad o bererindota o Dreffynnon i Ynys Enlli.

'Mae’r gwaith hwn yn cysylltu safleoedd hanesyddol gydag atyniadau treftadaeth a chymunedau yn yr ardaloedd lleol, gan wneud cysylltiadau ehangach gyda hanesion lleol i annog ymwelwyr ddeall mwy am ein gorffennol. Bydd y Llwybr Pererin yn cryfhau gwerthfawrogiad yr amgylchedd hanesyddol ymhellach.

'Hoffwn ddiolch i’r holl bartneriaid sydd wedi cyd-weithio yn natblygiad y llwybr yma, yn enwedig i’r gwirfoddolwyr sydd wedi rhoi o’u hamser i helpu.'

Mae sawl hwb digidol wedi cael eu datblygu a’u gosod mewn lleoliadau ar hyd y Llwybr Pererin fydd yn dangos gwefan newydd Llwybr Pererin a gwybodaeth am hanes lleol a’r ardal gyfagos.

O nawr hyd at ddiwedd Awst, mae arddangosfa o waith gan blant ysgol lleol i ddatblygu stampiau ar gyfer Pasbort y Pererin yn Oriel Pendeitsh, Caernarfon.

Am fwy o wybodaeth am Lwybr Pererin Gogledd Cymru, mapiau a disgrifiad o lwybrau posibl o Dreffynnon i Ynys Enlli, ewch i pilgrims-way-north-wales.org

I ddysgu mwy am brosiect Ein Hunaniaeth, ewch i treftadaetheryri.info/cy neu cysylltwch â thîm Ein Treftadaeth drwy e-bostio EinTreftadaeth@gwynedd.gov.uk neu ffoniwch 01286 679194.