Rhaglen Drysau Agored 2017 yn cael ei lansio ar Bont Gludo Casnewydd

Dydd Iau 31 Awst 2017

Mae eicon y ddinas ymysg y cannoedd sy’n cymryd rhan yn y dathliad blynyddol

Drwy gydol mis Medi bydd gan bobl ledled Cymru gyfle i gael cip mewn adeiladau a datgloi’r hanesion a’r chwedlau sydd wedi’u gwreiddio'n ddwfn mewn trefi, dinasoedd a chymunedau lleol diolch unwaith eto i Drysau Agored.

A hithau wedi'i hariannu a'i threfnu gan wasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw), cafodd y rhaglen Drysau Agored ei lansio'n swyddogol heddiw (31 Awst), 242 o droedfeddi uwchben y ddaear, o Bont Gludo eiconig restredig Gradd I Casnewydd — un o’r cannoedd o fannau sy'n cymryd rhan yn y dathliadau.

Mae’r digwyddiad mis o hyd yn cynnig cyfle i bobl sy'n byw yng Nghymru, yn ogystal ag ymwelwyr, i archwilio nodweddion newydd, cudd ac enwog diwylliant a hanes y wlad.

Bydd dros 300 o safleoedd mwyaf eiconig ac anghyffredin Cymru yn cynnig mynediad am ddim, gweithgareddau, teithiau tywys neu ddigwyddiadau arbennig drwy gydol fis Medi, gyda rhai lleoliadau unigryw yn agor eu drysau i’r cyhoedd am y tro cyntaf erioed.

Ymysg un o’r mannau sydd fel arfer yn codi tâl mynediad ond sy'n rhoi cyfle i ymwelwyr ymweld ag ef am ddim yw tirnod enwocaf Casnewydd — y Bont Gludo.  

A hithau'n heneb drawiadol o beirianneg Edwardaidd ac yn un o ddim ond saith pont o'r fath sy'n dal yn weithredol ledled y byd heddiw, bydd cyfle i ymwelwyr ddringo’r 277 o risiau i gyrraedd y llwybr uchel i gerddwyr. O'r fan honno, bydd modd iddynt fwynhau golygfeydd godidog dros Afon Wysg, gan ddilyn olion traed y gweithwyr niferus dros gan mlynedd yn ôl a fyddai wedi dringo'r grisiau a cherdded ar hyd y bont ddwywaith y dydd, dim ond i arbed talu hanner ceiniog am wneud y daith ar gondola.

Meddai’r Cynghorydd Debbie Harvey, Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden Cyngor Dinas Casnewydd: “Diolch i Cadw rydym yn gallu ymgymryd â rhaglen adfer sylweddol er mwyn defnyddio’r bont gludo unwaith eto a’i hailagor i’r cyhoedd - felly mae'n bleser gennym gefnogi Drysau Agored drwy gynnig teithiau tywys am ddim o amgylch y tirnod diddorol hwn.”

Hefyd yn cymryd rhan yn y digwyddiad mae Glofa Glo Ager Crymlyn sy'n nodi 50 mlynedd ers iddi gau eleni, yn ogystal â Gwaith Haearn Abaty Nedd, y man lle dechreuodd y chwyldro diwydiannol, sy'n rhoi gwahoddiad i ymwelwyr ddod i mewn am y tro cyntaf ers cyn cof.  

O deithiau thema’r ‘Crachach a’r Cnafon’ yn Rhuthun, i Synagog Diwygiedig Caerdydd, a hyd yn oed adeilad y Senedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gall ymwelwyr grwydro drwy bob mathau o adeiladau a safleoedd diddorol y wlad, lle mae dros 1,000 o wahanol ddigwyddiadau'n cael eu cynnig.

Bydd cyfle hefyd i ymweld â Ffynnon Thermol Ffynnon Taf, lle dywedir bod y dŵr yn gallu iachau pobl, dringo i frig Cloc Tref Tredegar neu ddysgu sgil newydd yn unig Glwb Croquet swyddogol Caerdydd.

Hefyd, yn ystod penwythnos olaf mis Medi (23ain i 24ain Medi), bydd Cadw yn cynnig mynediad am ddim i’w 23 o safleoedd, lle ceir tâl mynediad fel arfer, i’r 25,000 cyntaf i gofrestru ar dudalen Eventbrite.

Mae cyfyngiad o ran niferoedd mewn rhai lleoliadau, neu efallai bydd angen archebu lle ymlaen llaw.