O’r hanesyddol i’r modern ac o’r gwahanol i’r clasuron: Galwad ar adeiladau gwych Cymru i agor eu drysau

Dydd Gwener 20 Mawrth 2015

Galwad ar sefydliadau, grwpiau cymunedol a hanes lleol, a pherchnogion preifat, yn ogystal ag eraill i ymuno i ddathlu adeiladau gwych Cymru, drwy gymryd rhan yn rhaglen Drysau Agored 2015.

Merch yng Nghastell Harlech

Am yr ail flwyddyn yn olynol, byddwn ni yn ariannu ac yn trefnu’r digwyddiad blynyddol, sy’n rhoi mynediad am ddim i ymwelwyr drwy gydol mis Medi, yn ogystal â chynnig digwyddiadau arbennig a chipolwg prin tu mewn i rai o drysorau cudd Cymru.

Fel rhan o raglen Dyddiau Treftadaeth Ewropeaidd, a gynhelir mewn 50 o wledydd ar draws Ewrop, Drysau Agored yw’r digwyddiad gwirfoddoli mwyaf yn y sector treftadaeth yng Nghymru. Y llynedd, llwyddodd i ddenu bron i 2,500 o wirfoddolwyr a 34,000 o ymwelwyr.  

Mae amrywiaeth eang o adeiladau wedi agor eu drysau i ymwelwyr yn y gorffennol, gan gynnwys cestyll, stiwdios teledu, amgueddfeydd a hyd yn oed gwersyll i garcharorion rhyfel. Mae digwyddiadau, sydd wedi’u darparu gan gannoedd o wirfoddolwyr ledled Cymru, yn cynnwys llwybrau treftadaeth, teithiau gyda thywysydd, darlithoedd, arddangosfeydd a chyngherddau,

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae gan Gymru doreth o adeiladau diddorol iawn, o gestyll canoloesol a phensaernïaeth ddiwydiannol i gynllun arloesol Canolfan Mileniwm Cymru. Yr adeiladau hyn sy’n rhoi cymeriad ac ymdeimlad o le i’n dinasoedd, ein trefi a’n pentrefi. Rydym yn annog pob math o safleoedd ym mhob cwr o Gymru i agor eu drysau a helpu i ddangos treftadaeth amrywiol ein gwlad.”

Ychwanegodd Dr Ffion Reynolds, Rheolwr Treftadaeth a’r Celfyddydau gyda Cadw, sy’n arwain rhaglen Drysau Agored: “Byddwn yn annog unrhyw un sy’n berchen ar eiddo diddorol neu’n gweithio mewn un, neu sydd â diddordeb mewn treftadaeth, i gymryd rhan yn rhaglen Drysau Agored. Gyda’n gilydd, gallwn gynnig cyfle unigryw i bobl Cymru weld a mwynhau hanesion eu safleoedd lleol yn ystod mis Medi eleni.”


I gofrestru i fod yn rhan o raglen Drysau Agored, dylai’ch digwyddiad fodloni’r meini prawf canlynol:
• Adeilad neu safle dan berchnogaeth gyhoeddus neu breifat nad yw fel arfer ar agor i'r cyhoedd;
• Adeilad neu safle sydd fel arfer yn codi tâl mynediad, ond a fydd yn hepgor y tâl ar yr achlysur hwn;
• Adeilad neu safle sydd ar agor fel arfer (eglwys, llyfrgell, amgueddfa ac ati) ac a fydd yn cynnal digwyddiad arbennig (e.e. sgwrs, arddangosfa, mynediad i gofnodion a thrysorau);
• Digwyddiad am ddim (taith gerdded, darlith, arddangosfa, cyngerdd, atgofion, digwyddiadau ail-greu hanesyddol) sydd mewn rhyw fodd yn ymgysylltu â'r dreftadaeth leol.

Y dyddiadau cau ar gyfer Drysau Agored 2015 yw:
• 1 Mehefin: Dyddiad cau cofrestru
• 1 Awst: bydd digwyddiadau i’w gweld ar wefan Cadw
• 1-30 Medi: Drysau Agored.

Mae modd cynnal y digwyddiad dros ddiwrnod, penwythnos neu dros fis cyfan, ond mae’n rhaid iddo gael ei gynnal yn ystod mis Medi. I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer rhaglen Drysau Agored 2015, ewch i'r ardal Drysau Agored yma neu anfonwch e-bost at opendoors@wales.gsi.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.