Digwyddiadau agored i drafod dyfodol Safle Treftadaeth y Byd

Dydd Llun 28 Tachwedd 2016

A hoffech chi ddylanwadu ar ddyfodol eicon rhyngwladol?

Castell Caernarfon

Castell Caernarfon

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd cyfle olaf i chi gael dweud eich barn ar gynlluniau hir dymor pedwar o henebion Safle Treftadaeth y Byd Castell a Muriau Trefi’r Brenin Edward yng , Ngwynedd cyn i’r ymgynghoriad cyhoeddus ddod i ben ar 9fed o Ionawr.

Y digwyddiadau yw’r rhai olaf o lu o wahanol weithgareddau sydd wedi eu cynnal drwy’r flwyddyn i ddathlu 30 mlynedd ers derbyn y statws rhyngwladol,  a byddant yn cael eu cynnal yng Nghaernarfon, Biwmares, Conwy a Harlech ar y 5, 6, 7, a 14 o Ragfyr. Mae’r sesiynau galw heibio anffurfiol yn gyfle i bobl ddysgu mwy am y safleoedd, a rhoi barn a sylwadau ar sut dylent gael eu rheoli.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Economi a Seilwaith: “Pwrpas y digwyddiadau hyn yw annog y gymuned i ddylanwadu a bod yn rhan allweddol o’r safleoedd hyn sydd wedi eu cydnabod yn rhyngwladol.  Rydym wedi dangos sut gall y safleoedd fod yn rhan o fywyd modern a chyfrannu’n bositif i fywydau pobl. Rwyf eisiauclywed llais y bobl a  sut mae’rcyfraniad am barhau. .

Mae digwyddiadau fel goleuo’r cestyll adeg yr Ewros ac Apêl Pabi'r Lleng Brydeinig Frenhinol, y gwelliant economaidd sylweddol  a’r gwobrwyon yn sgil y gwelliannau  yng Nghastell Harlech, y digwyddiad pabi ‘Weeping Window’ a’r gynhadledd genedlaethol ddiweddar i safleoedd treftadaeth y byd y DU yn dangos pa mor bwysig yw’r safleoedd hyn, a pha mor bwysig fyddan nw yn y dyfodol.”

Mae’r pedwar heneb o dan ofal Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Mae dros 2 filiwn o bobl yn ymweld â 130 safle Cadw yn flynyddol, ac mae Caernarfon, Conwy, Biwmares a Harlech yn denu mwy na 600,000 o ymwelwyr yn flynyddol, gan gyfrannu dros £8 miliwn i’r economi lleol.

Mae lleoliad ac amserau’r digwyddiadau isod:

5 Rhagfyr
3pm-5pm
Sesiwn Galw-heibio
Llyfrgell Caernarfon

6 Rhagfyr
2pm-5pm
Sesiwn Galw-heibio
Canolfan Gymunedol David Hughes Biwmares

7 Rhagfyr
2pm-5pm
Sesiwn Galw-heibio
Canolfan Ymwelwyr Castell Conwy

14 Rhagfyr
2pm-5pm
Sesiwn Galw-heibio
Canolfan Ymwelwyr Castell Harlech

Gallwch hefyd ymateb yn ysgrifenedig hyd at 9 Ionawr 2017 drwy ddefnyddio’r ddogfen ymgynghori.

Mae mwy o wybodaeth am Gestyll a Muriau Trefi’r Brenin Edward yng Ngwynedd ar wefan UNESCO yn cynnwys datganiad am Werth Cyffredinol Eithriadol, ac yn y cynllun rheoli drafft isod.