Dathlu llwyddiannau Ein Treftadaeth

Dydd Mawrth 10 Chwefror 2015

Yr oedd y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates a nifer o bartneriaid yn bresennol yn Ysbyty Chwarel, Llanberis i ddathlu llwyddiannau prosiect Ein Treftadaeth.

Llun o'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates AC yn dad-orchuddio’r plac ariannu yn Ysbyty Chwarel

Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates AC yn dad-orchuddio’r plac ariannu yn Ysbyty Chwarel

Mae prosiect £1.7m Ein Treftadaeth yn rhan o brosiect £19m Twristiaeth Treftadaeth Cadw, a gyllidwyd yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, Cyngor Gwynedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a phartneriaid preifat a chymunedol pellach.

Nod y prosiect ydi meithrin gwerth economaidd a diwylliannol treftadaeth gogledd Cymru, drwy sicrhau bod ymwelwyr a chymunedau lleol yn cael profiadau gwerth chweil o ddod â threftadaeth a hanes lleol yn fyw.  Gwnaed hyn drwy wella darpariaeth dehongli a gwybodaeth mewn nifer o safleoedd a datblygu pyrth gwybodaeth newydd ar draws Gwynedd, Conwy a Pharc Cenedlaethol Eryri, mewn lleoliadau amrywiol gan gynnwys safleoedd Rhufeinig, eglwysi ac amgueddfeydd. Y wefan yw’r prif lwyfan i’r holl waith dehongli a wnaed,  a cheir yno wybodaeth am dros i 200 o safleoedd o ddiddordeb, teithiau sain, teithlenni a fideos.

Cynhaliwyd y digwyddiad yn safle Ysbyty’r Chwarel, lle bu buddsoddiad sylweddol fel rhan o brosiect ehangach Parc Padarn.  Mae’r buddsoddiad yn cynnwys gwaith atgyweirio’r adeilad a gwella’r arddangosfa er mwyn darparu gwybodaeth ddehongli effeithiol a rhyngweithiol newydd a fydd yn gwella profiad yr ymwelydd.

Adeiladwyd Ysbyty’r  Chwarel yn 1860 i roi gofal meddygol i’r chwarelwyr oedd yn gweithio yn Chwarel Dinorwig.  Gyda’r dehongli newydd, ceir yno arddangosfa o offer meddygol arloesol o’r 19fed Ganrif, gan gynnwys un o’r peiriannau pelydr-X cyntaf ym Mhrydain.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog: “Mae Gogledd Orllewin Cymru yn berchen ar dreftadaeth unigryw ac amrywiol, ac mae’n bwysig ein bod yn gwneud y gorau o hyn, nid yn unig i’n helpu ddeall mwy am ein hanes, ond hefyd i wneud y gorau o’r buddiannau economaidd y mae ein treftadaeth unigryw yn ei gynnig i’n cymunedau lleol. Treftadaeth yw un o’r rhesymau pam fod ymwelwyr yn dod i Gymru ac mae felly’n chwarae rhan allweddol wrth hyrwyddo Cymru fel cyrchfan ymwelwyr. Bwriad Prosiect Twristiaeth Treftadaeth yw i gadw twristiaeth treftadaeth yn berthnasol drwy ail-fuddsoddi mewn cyfleusterau a safleoedd a gwneud ein straeon yn ddeniadol ac ysbrydoledig, er mwyn sicrhau fod ein safleoedd yn parhau i fod yn agored a difyr i bawb. “Mae ehangder y prosiect ac amrywiaeth ei chynlluniau wedi cael argraff fawr arnaf. Mae hwn yn enghraifft ardderchog o beth ellir ei gyflawni drwy weithio mewn partneriaeth gyda bob sector er mwyn uchafu budd economaidd. I’m very impressed with the breadth of the project here and its range of schemes.  This is an excellent example of what can be achieved through partnership working from all sectors to maximise economic potential.”

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Williams-Davies, Aelod Cabinet Economi Cyngor Gwynedd: “Mae gan Wynedd gyfoeth o asedau treftadaeth - o gestyll sy’n Safleoedd Treftadaeth Byd, chwareli llechi ac allorau canol oesol sy’n anrhydeddu tirweddau ysbrydol ac ysbrydoledig sy’n cael eu cyfoethogi gan ddiwylliant Cymraeg ffyniannus".

“Dros y blynyddoedd diwethaf mae prosiect Ein Treftadaeth wedi llwyddo i wireddu’r nod o hyrwyddo cyfoeth hanes yr ardal arbennig hon i ymwelwyr a thrigolion. Mae canlyniadau cynnar ymchwil ar y cynllun cenedlaethol gan Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd  yn amcangyfrif fod y safleoedd a gefnogwyd gan Ein Treftadaeth wedi denu tua 360,000 o ymwelwyr yn y flwyddyn 2013-14, gan gynnig effaith o £4.7m i’r economi (Gwerth Ychwanegol Crynswth), gan gefnogi 187 o swyddi amcangyfrifedig. Mae Ein Treftadaeth felly yn gosod sylfaen gref yn awr ar gyfer y dyfodol ac ar gyfer gwireddu’n gweledigaeth i  adeiladu ar ein cryfderau treftadol”.

Dywedodd y Cynghorydd Dilwyn Roberts, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Rydym wrth ein bodd fod y Gweinidog wedi ymuno â ni i ddathlu llwyddiannau Prosiect Ein Treftadaeth. Mae Ein Treftadaeth yn enghraifft ardderchog o gydweithio i godi ymwybyddiaeth o'n treftadaeth a’n diwylliant cyfoethog, ac i wella’r cynnig i ymwelwyr. Mae’r effaith wedi bod yn sylweddol, gyda safleoedd â gefnogwyd gan Ein Treftadaeth eisoes wedi gweld cynnydd o fwy na 40,000 o ymweliadau ychwanegol. Y cam nesaf yw sicrhau etifeddiaeth Ein Treftadaeth drwy barhau i hyrwyddo llwyddiannau'r prosiect i gynulleidfaoedd newydd fel rhan o Cyrchfan Conwy.

Am ragor o wybodaeth am y dathliad cysylltwch â thîm Ein Treftadaeth drwy e-bostio EinTrefadaeth@gwynedd.gov.uk  neu ffoniwch 01286 679194. I ddysgu mwy am Ein Treftadaeth, ewch i we-fan Treftadaeth Eryri