Aduniad angenfilod rhamantus yng Nghastell Caerffili - a sut y gallwch chi gwrdd â nhw yr haf yma

Dydd Llun 03 Ebrill 2017

Mae Dewi a’i gariad Dwynwen, yng Nghastell Caerffili

Mae Dewi a’i gariad Dwynwen, yng Nghastell Caerffili

Heddiw (03 Ebrill) mae Dreigiau anhygoel Cadw, a welwyd yn 'cwtsio’n' gariadus ger Castell Caernarfon Ddydd Gŵyl Dewi, yn dod ynghyd unwaith eto, a hynny yng nghastell mwyaf Cymru — Caerffili.

Bydd yr ymlusgiaid rhamantus — Dewi a Dwynwen, wedi’u henwi ar ôl y seintiau Cymreig — i’w gweld gyda’i gilydd yn hapus braf yng Nghastell Caerffili yn ystod Ebrill a Mai 2017 cyn i Dwynwen gychwyn ar ei thaith haf epig ar hyd a lled safleoedd hanesyddol Cymru.

Mae cyhoeddiad y daith yn rhan o ymgyrch Chwilio am Chwedlau gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw), fydd yn dod â straeon dramatig Cymru'n fyw yn ystod 2017, Blwyddyn y Chwedlau Croeso Cymru.

Ar ôl treulio mis Mawrth ar wahân — Dewi yng Nghastell Harlech a Dwynwen yng Nghastell Caernarfon — daw aduniad y Dreigiau yng Nghaerffili jyst mewn pryd ar gyfer cyfnod prysur y Pasg, cyfnod a welodd dros 90,000 o ymwelwyr â’r safle yn ystod mis Mawrth yn unig y llynedd

Mae digwyddiadau sydd i ddod yn cynnwys helfeydd wyau Pasg a Phenwythnos Canoloesol y Pasg, (Ebrill 16–17), fydd yn rhoi cipolwg i ymwelwyr o orffennol canoloesol y safle, gyda dychweliad gwerinwyr, marchogion ac uchelwyr o oes aur y castell.

Bydd y bwystfilod cariadus yn gwahanu ar 28 Mai, pan fydd Dwynwen yn gadael ei chariad yng Nghastell Caerffili ac yn goresgyn saith o gestyll Cymru ar ei ffordd adref i Gastell Caernarfon.

Bydd taith Dwynwen — gyda’i chen porffor disglair a’i llygaid emrallt sglein — yn dechrau yn ne ddwyrain Cymru, gydag ymweliadau â Chastell Cas-gwent a Chastell Rhaglan fis Mehefin.

Bydd yr anghenfil chwedlonol hefyd yn goresgyn trefi yng nghanolbarth a gorllewin Cymru, wrth iddi ymweld Llys Tre-tŵr a Chastell Cydweli fis Mehefin a Gorffennaf.

Ac yna bydd y bwystfil hardd yn trechu Cestyll Harlech a Biwmares fis Awst cyn dychwelyd i’w gwâl yng Nghaernarfon fis Medi.

Bydd taith haf Dwynwen yn cyd-fynd â rhagor na 100 o ddigwyddiadau cyffrous ar safleoedd hanesyddol Cymru’r haf hwn, o ail-greu brwydrau epig i ffeiriau canoloesol prysur a chystadlaethau saethyddiaeth cyffrous.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: "Denodd Dewi record o 120,000 o ymwelwyr yn ystod ei daith o gwmpas wyth o gestyll Cymru’r llynedd a drwy gyflwyno Dwynwen rydym yn gobeithio y bydd y llwyddiant hwnnw’n tyfu.

"Mae Cymru yn enwog am ei storïau epig, o chwedlau’r Mabinogi i straeon y Ddraig Goch, a bydd ymgyrch Chwilio am Chwedlau Cadw yn dod â nhw’n fyw yn ystod  2017 Blwyddyn y Chwedlau.

"Rydym yn hyderus y bydd presenoldeb y Dreigiau, ynghyd â rhaglen wefreiddiol o ddigwyddiadau a phrofiadau trochi ar safleoedd Cadw, yn help i sbarduno diddordeb o’r newydd yn nhreftadaeth Cymru ac yn annog pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd i ymweld â’r henebion yr haf hwn."

Wild Creations, criw o 16 o gynllunwyr setiau yng Nghaerdydd, ddaeth â Dreigiau Cadw’n fyw. Cafodd y creaduriaid enfawr, sydd, gyda'i gilydd yn pwyso dwy dunnell, eu cerflunio a’u mowldio cyn cael eu hadeiladu allan o wydr ffibr.

Bydd cyfle i ymwelwyr â Chastell Caerffili gwrdd â Dewi a Dwynwen drwy dalu’r tâl mynediad arferol o 3 Ebrill–28 Mai 2017. Ar ôl y cyfnod hwn bydd ymwelwyr â Chastell Caerffili yn dal yn gallu cwrdd â Dewi’r ddraig ffyrnig drwy wanwyn a haf 2017.

Yna bydd Dwynwen i’w gweld, drwy dalu’r tâl mynediad arferol, yng Nghastell Cas-gwent o 29 Mai – 11 Mehefin, Castell Rhaglan o 12 Mehefin – 25 Mehefin, Llys Tre-tŵr o 27 Mehefin – 9 Gorffennaf a Chastell Cydweli o 11 Gorffennaf – 30 Gorffennaf. Bydd yn ymweld â safleoedd yng ngogledd Cymru, Castell Harlech a Chastell Biwmares, fis Awst.

Mae dilynwyr y dreigiau ar safleoedd Cadw yn cael eu hannog i rannu eu profiadau chwedlonol ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio'r hashnod #ChwilioamChwedlau.

Am ragor o wybodaeth am ymgyrch Chwilio am Chwedlau Cadw a gweld ble fydd y Dreigiau nesaf, ewch i www.cadw.gov.wales/chwilioamchwedlau.