Dewch yn artist preswyl i gaer Rufeinig!

Dydd Gwener 21 Chwefror 2014

Mae Cadw yn gwahodd ceisiadau gan artistiaid sy’n gweithio mewn modd cydweithredol neu mewn partneriaethau am gyfnod preswyl yn Segontium, sef gweddillion Caer Rufeinig yng Nghaernarfon.

Segontium gaer Rufeinig

Mae’r cyfle yn cael ei gynnig fel rhan o brosiect cydweithredol rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru a Cadw.

Y Briff i’r Artist:

CYFLE CYFNOD PRESWYL YN SEGONTIUM

Bwrsariaeth: £12,000 am 6 mis yn dechrau yn Mai 2014

Mae’r cyfnod preswyl yn ceisio ymchwilio i Segontium, gan ddadlennu hanes y safle i gynulleidfa fodern drwy ymholiadau ac arferion artistig.

Y cynnig felly yw penodi artist am gyfnod o chwe mis i gydweithio â staff Cadw, grwpiau a mudiadau lleol ac ymwelwyr er mwyn pwyso a mesur rhai o’r syniadau hyn ac ymchwilio iddyn nhw.

Y deilliannau

Mae deilliannau materol y cyfnod preswyl yn agored ac fe allen nhw fod ar ffurf gweithiau celf dros dro neu led-barhaol. Gall gwaith gael ei leoli yn y dref neu ar safleoedd eraill.

Yr Artist

Bydd yr artist yn rhywun sydd â diddordeb mewn gweithio ar safle hanesyddol ac yn rhywun sydd â diddordeb mewn archaeoleg, yr amgylchedd, hanes neu gartograffeg a phrofiad blaenorol o gydweithio ag eraill i ddatblygu syniadau. Ethos o ymarfer ac ymgysylltu cydweithredol yw’r peth pwysicaf.

Mae’r cyfle hwn yn agored i artistiaid o’r Deyrnas Unedig ac artistiaid rhyngwladol. Ond, mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol. Gan hynny, mae croeso i geisiadau cydweithredol, ond mae’n rhaid ichi ddangos yn glir eich strategaeth ar gyfer gweithio drwy’r Gymraeg.

Y tâl

Caiff yr artist a ddewisir ei dalu mewn rhandaliadau y cytunir arnyn nhw wrth ei benodi. Mae’r ffi hon o £12,000 i’r artist yn cynnwys yr holl gostau teithio a’r holl gostau byw. Mae cymorth ar gael gan y staff i ddod o hyd i lety yn lleol.

Mae cyllideb ychwanegol o £3,000 ar gael ar gyfer defnyddiau.

Sut i Ymgeisio:

I wneud cais am y cyfnod preswyl, anfonwch yr wybodaeth a ganlyn at tracy@addocreative.com erbyn 28 Mawrth 2014:

  • Hyd at 10 delwedd ddigidol mewn dogfen PDF neu mewn cyflwyniad PowerPoint, neu ffilm froliant 10-munud (ar y mwyaf). Dylai pob darn o waith gael ei rifo a chynnwys teitl, dyddiad, dimensiynau a chyfrwng;
  • CV cyfoes;
  • Llythyr cais byr yn amlinellu’n fras pam mae gennych chi ddiddordeb yn y cyfle hwn a sut mae’n berthnasol i’ch arferion chi;
  • Dau lythyr o gefnogaeth.

Manylion Cysylltu

Ar gyfer ymholiadau a rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r cyfle hwn, cysylltwch â: Tracy Simpson, Addo, 07890 203218, tracy@addocreative.com