Mae Castell Sain Quentin yn chwilio am geidwad yr allweddi

Dydd Mercher 25 Mehefin 2014

Mae Castell Sain Quentin, Llanfleiddan yn chwilio am geidwad allweddi ymroddedig i fod yn gyfrifol am gadw golwg ar yr heneb o ddydd i ddydd.

Castell Sain Quentin, Llanfleiddan

Castell Sain Quentin, Llanfleiddan

Mae'r swydd yn cynnwys cloi a datgloi'r giât i'r maes parcio a'r porthdy, rhoi gwybod i Cadw am unrhyw ddifrod neu fandaliaeth, rhoi gwybod i'r heddlu am unrhyw unigolion neu weithgareddau annymunol ar y safle a chlirio sbwriel. Bydd ceidwad yr allweddi yn cadw llygad ar gyflwr yr heneb o ddydd i ddydd.

Nid yw'n swydd gyflogedig - telir ffi fach gros bob chwarter. Ni fydd ceidwad yr allweddi yn un o gyflogeion Llywodraeth Cymru, yn asiant nac yn bartner a chaiff ei benodi fel contractwr annibynnol.

Dylai'r ceidwad fyw'n agos at yr heneb a dim mwy na thair milltir i ffwrdd.

Dywedodd Jayne Rowlands, Pennaeth Tîm Ystadau ac Eiddo Cadw: 'Mae Castell Sain Quentin yn heneb agored ac mae ar agor i ymwelwyr am ddim. Mae gan geidwad yr allweddi rôl hanfodol i'w chwarae'n lleol drwy sicrhau bod y safle bob amser mewn cyflwr da ac yn edrych ar ei orau i ymwelwyr. Byddai'n gyfle delfrydol i rywun sydd â diddordeb mewn gofalu am dreftadaeth Sain Quentin ac a fyddai'n ymfalchïo yn y rôl.'

Os ydych o'r farn y gallwch ateb yr her hon, anfonwch ddatganiad o ddiddordeb gyda manylion llawn profiad diweddar a pherthnasol at

Jill Brinkworth,
Cadw,
Tîm Ystadau ac Eiddo,
Plas Carew,
Uned 5/7 Cefn Coed,
Parc Nantgarw,
Caerdydd CF15 7QQ

neu anfonwch e-bost at: jill.brinkworth@wales.gsi.gov.uk

Dyddiad cau: 4 Gorffennaf 2014.