Dewch i feddwl am ddoe, heddiw ac yfory yng nghystadleuaeth y Darlun Mawr

Dydd Llun 15 Medi 2014

Dewch i gael eich ysbrydoli a dod i nabod eich ochr greadigol wrth i Cadw annog ymwelwyr i roi pin ar bapur a chymryd rhan yn nigwyddiad rhyngwladol y Darlun Mawr.

Llun o Y Darlun Mawr 2014

Cystadleuaeth Y Darlun Mawr

Gall ymwelwyr gymryd rhan yng ‘Ngêm Siapiau Cadw’ i gael cyfle i ennill gwerth  £100 o ddefnyddiau celf. Bydd holl safleoedd Cadw sydd â staff yn cymryd rhan yn yr ŵyl, sydd wedi’i disgrifio fel “gŵyl tynnu lluniau mwyaf y byd”, ac sydd eleni wedi’i seilio ar thema ‘Dyma’n Byd Ni’ sy’n annog pobl i dynnu llun eu hamgylchedd lleol.

Nod Y Darlun Mawr yw cael mwy o bobl i dynnu llun, a defnyddio hyn fel ffordd i bobl archwilio'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol. P'un a ydych yn rhoi cynnig arni am y tro cyntaf neu'n hen law ar dynnu llun, mae'r Darlun Mawr yn addas beth bynnag fo'ch gallu — tynnu llun sy'n bwysig!

Mae’r Darlun Mawr yn cael ei gynnal ym mis Hydref mewn dwy ar hugain o wledydd a bydd mwy na 280,000 o bobl yn cymryd rhan bob blwyddyn. Mae cannoedd o weithgareddau tynnu llun difyr newydd yn cysylltu pobl o bob oed ag amgueddfeydd, mannau awyr agored, artistiaid – ac â’i gilydd. Mae digwyddiadau’r Darlun Mawr yn tynnu sylw at bŵer darluniau i helpu pobl i weld, meddwl, dyfeisio a gweithredu, a’r nod yw codi proffil darlunio fel ffordd o feddwl a chreu, a chymryd rhan mewn cymdeithas ac mewn diwylliant.

Mae'r daflen tynnu llun gyda'r ddelwedd abstract o safleoedd eiconig Cadw ar gael yma. Dylid cyflwyno'r llun wedi'i gwblhau yn y safle, neu ei anfon i'r cyfeiriad hwn: ‘Gêm Siâp Cadw', Llywodraeth Cymru, Plas Carew, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd CF15 7QQ. Y dyddiad cau yw 31ain Hydref.

Gall ymgeiswyr hefyd gymryd rhan drwy gyflwyno eu gwaith ar dudalen Facebook Cadw neu sôn am @CadwCymru ar Twitter, gan ddefnyddio'r hashtag #ydarlunmawr.

Cystadleuaeth: telerau ac amodau

 • Mae’r wobr yn cynnwys 2 banel cynfas 16 x 12”  Windsor & Newton, bocs storio o goed ffawydd, set o baent acrylig reeves, set o frwshis Royal Brush: Soft Grip, Llyfr Dyfrlliw A3 Windsor & Newton, tun o benseli braslunio ‘lumograph’ Staedler Mars, llyfr tynnu lluniau papur cetris graen main 160 gsm Daler-Rowney a 24 o benseli Derwent Inktense.
 • Ni cheir arian yn gyfnewid am y gwobrau.
 • Mae’r gystadleuaeth yn cau am hanner nos 31 Hydref 2014.
 • Rhaid i ymgeiswyr gyflwyno eu gwaith mewn safleoedd Cadw neu drwy’r post i Gêm Siâp Cadw’, Llywodraeth Cymru, Plas Carew, Uned 15/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw Caerdydd CF15 7QQ.
 • Mae'r enillydd (enillwyr) yn cytuno i ni ddefnyddio eu henw, ffotograff a datgelu'r wlad y maent yn byw ynddi a byddant yn cyd-fynd ag unrhyw gais rhesymol arall gan Cadw yn ymwneud â chyhoeddusrwydd ennill gwobr.
 • Ni chaiff cynigion anaddas neu anweddus eu cynnwys yn y gystadleuaeth.
 • Mae'r gystadleuaeth ar agor i ddinasyddion y DU ac eithrio cyflogeion Cadw, Llywodraeth Cymru a sefydliadau cysylltiedig eraill (a'u teuluoedd).
 • Ni dderbynnir cyfrifoldeb am unrhyw gynigion a gaiff eu colli, eu difetha, neu sy'n hwyr yn cyrraedd oherwydd camgymeriadau cyfrifiadurol wrth eu hanfon.
 • Cyflwynir y gwobrau yn amodol ar argaeledd a thelerau ac amodau cyflenwr y wobr.
  Os na fydd y wobr ar gael, mae'r hyrwyddwr yn cadw'r hawl i gynnig gwobr amgen o'r un gwerth neu ddrutach.
 • Gwneir ymdrechion rhesymol i gysylltu â'r enillydd (enillwyr). Os na ellir cysylltu â'r enillydd (enillwyr) neu os na allant gydymffurfio â'r telerau a'r amodau hyn, mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i gynnig y wobr i'r ymgeisydd cymwys nesaf, neu os caiff y digwyddiad hyrwyddo ei feirniadu mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i gynnig y wobr i'r ail-orau a ddewiswyd gan yr un beirniaid.
  Gall peidio ag ymateb a/neu ddarparu cyfeiriad, neu fethu â bodloni'r gofynion cymhwyso olygu na fyddwch yn cael y wobr.
 • Lle y bo'n briodol, bydd penderfyniad y beirniaid yn derfynol yn seiliedig ar y meini prawf a bennwyd yn y deunydd hyrwyddo a ni dderbynnir unrhyw ohebiaeth am y penderfyniad hwn.
 • Yr Hyrwyddwr yw Cadw, Llywodraeth Cymru, Plas Carew, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, CF15 7QQ.