Comediwyr yn annog pobl i deithio nôl yn amser

Dydd Llun 07 Ebrill 2014

Mae Cadw, Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru, wedi gofyn am help y comedïwyr Chris Corcoran ac Elis James i arwain ei ymgyrch 'Teithio mewn Amser'.

???cadw.media.no_js???

Roedd y ddau gomedïwr yng Nghastell Caerffili heddiw (7 Ebrill) i ddatgelu'r ffilm gyntaf mewn cyfres o bedair i annog pobl i gefnu ar y PlayStation a'r teledu a defnyddio eu dychymyg i ddod yn deithwyr amser mewn safleoedd hanesyddol y gwanwyn a'r haf hwn.  

Yn sgil yr ystadegau newydd sy'n nodi mai dim ond 17% o bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed fyddai'n gallu dweud pam mae Llywelyn Fawr yn enwog o gymharu â 57% a oedd yn gyfarwydd ag enwogrwydd Joey Essex, gobaith Cadw yw y bydd yr ymgyrch yn ysbrydoli pobl i gamu'n ôl mewn amser ac archwilio hanesion anhygoel cymeriadau hanesyddol Cymru.  

Yn y sgetsh gyntaf o'r pedair sgetsh 90 eiliad o hyd, mae Elis James yn perswadio Chris Corcoran i roi'r gorau i chwarae ar ei PlayStation ac i fynd gydag ef i Gastell Caerffili.   Cyfaddefodd Chris, a arferai fod yn athro hanes, ei fod ef yn euog o beidio ag archwilio'r safleoedd hanesyddol ar garreg ei ddrws.  “Mae'n rhyfedd yn tydi? Dydych chi byth yn mynd i'r pethau sydd o dan eich trwyn." Er iddo gael ei fagu ger Pontypridd ac er mai dim ond 20 munud i ffwrdd mae'n byw bellach, dyma'r tro cyntaf iddo ymweld â Chastell Caerffili – i greu'r ffilm.  

Dywedodd: “Mae hon wedi bod yn ymgyrch wych i fod yn rhan ohoni. Mae'n wirion, mewn gwirionedd, ein bod ni i gyd yn mynd i safleoedd hanesyddol pan fyddwn ni'n mynd dramor ond byth i'n rhai lleol.  Mae'r cymeriadau rydyn ni'n eu chwarae yn y ffilmiau byr hyn yn weddol realistig o ran y ffaith bod Elis wedi bod i'r rhan fwyaf o'r safleoedd hyn a dydw i ddim. Y pwynt yw eich bod chi'n gallu cael hwyl yn y safleoedd hyn a mwynhau'r hanes ar yr un pryd.  Er enghraifft, cawsom gyfle i ddal tŵr i fyny sy'n gwyro'n fwy na Thŵr Pisa a dynwared rhyfelwraig - beth gwell? Mae wedi bod yn brofiad llawn hwyl."

Caiff ymdrechion pellach Elis i ysbrydoli Chris i fynd gydag ef i safleoedd Cadw eu datgelu dros y ddeufis nesaf ar sianelau cyfryngau cymdeithasol Cadw.  Mae gan Elis radd mewn hanes, ac mae wedi creu sioe gomedi am ymweld â chestyll a’i pherfformio yng ngŵyl Caeredin. Dywedodd yntau: “Mae cynifer o straeon gwych am ein hanes yng Nghymru ac mae llawer ohonynt yn arbennig o addas i gomedi.  Rwy’n gobeithio’n fawr iawn y bydd hyn yn annog pobl i fynd allan ac ymweld â’r atyniadau hanesyddol sy’n gwneud Cymru yn lle mor arbennig.”

Mae Cadw wedi creu deunyddiau Teithio mewn Amser newydd hefyd sy'n cynnwys posau a thaflenni lliwio yn ogystal ag ardal newydd i blant ar y wefan hyn sy'n cynnwys e-lyfrau sy'n adrodd straeon cymeriadau hanesyddol Cymru ac adnoddau i'r teulu i helpu i ail-greu hanes mewn modd hwyliog.  

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: “Rydyn ni wedi lansio'r ymgyrch hon i annog pawb yng Nghymru i ddod yn deithwyr amser drwy ymweld ag un o'n 129 o safleoedd hanesyddol.  Dim ond ychydig o ddychymyg sydd ei angen arnoch a gallwch gael eich cludo'n ôl o 2014 i fod yn rhyfelwraig yn 1144 neu'n llywodraethwr Rhufeinig yn 75 O.C."

“Drwy ein Prosiect Twristiaeth Treftadaeth gwerth £19 miliwn, sydd wedi'i noddi gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, rydyn ni wedi gwneud gwelliannau sylweddol i ddehongliadau yn ein safleoedd ac rydyn ni'n parhau i wneud mwy eleni.  Gobeithio y bydd pobl yn defnyddio gwyliau'r Pasg a'r Haf i weld drostynt eu hunain faint o hwyl y gall pobl ei gael yn ein hamryw safleoedd hanesyddol unigryw yng Nghymru.”  

Croesawodd Dr Sally Holland, Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd yr ymgyrch Teithio mewn Amser fel modd i annog pobl ifanc i ddefnyddio eu dychymyg.  Dywedodd: “Mae chwarae llawn dychymyg yn rhan bwysig o ddatblygiad plant.  Gwyddom ei fod yn datblygu empathi, creadigrwydd, iaith a gwybyddiaeth ac, yn anad dim, mae'n hwyl! Yn syml, bydd pobl ifanc yn trafod pynciau perthnasol y byddant yn eu mwynhau ac mae'r ymgyrch hon yn edrych ar hanes mewn ffordd newydd i wneud yr union beth."    

Fel rhan o ymgyrch Teithio drwy Amser, mae Cadw yn cydweithio â Dr Who Experience, cartref y teithiwr amser gwreiddiol, i gynnig gostyngiad o 10% ar y ffi mynediad i'r sawl sy'n ymweld â safleoedd Cadw ac i'r gwrthwyneb.  

Esiamplau o brofiadau teithio mewn amser:  
• Mynd â chlogyn i Gaer Rufeinig Caerllion a dynwared llywodraethwr Rhufeinig yn 75 O.C.
• Gwisgo boned a dychmygu bywyd ym 1901 fel morwyn Arglwyddes Bute ym mhalas hudolus Castell Coch
• Paratoi at frwydr fel rhyfelwr canoloesol ym 1316 gyda chleddyf yng Nghastell Caerffili
• Bod yn rhyfelwraig yn 1144 yng Nghastell Cydweli a dilyn olion traed Gwenllian
• Estyn tarian i amddiffyn Cymru ym 1267 fel Llywelyn ein Llyw Olaf yng Nghaernarfon