Hwb gan ymwelwyr i safleoedd hanesyddol Cymru yn 2014

Dydd Mawrth 23 Rhagfyr 2014

Mae Dylan Thomas, ffilmiau uwch-dechnoleg a mynachod canoloesol wedi helpu i roi hwb i ffigyrau ymwelwyr i safleoedd Cadw yn 2014.

  • Ymwelwyr i Gastell Talacharn

    Ymwelwyr i Gastell Talacharn

  • Abaty Ystrad Fflur

    Abaty Ystrad Fflur

  • Chris Corcoran ac Elis James yng Nghastell Caerffili

    Chris Corcoran ac Elis James yng Nghastell Caerffili

  • ???cadw.media.no_js???

Mae'r ffigurau ymwelwyr diweddaraf a ryddhawyd gan Cadw, Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru, ar gyfer 2014, yn cynnwys cynnydd o 25.9 y cant yn nifer yr ymwelwyr i Gastell Lacharn, safle sydd wedi bod yn ganolog i Ŵyl 100 Dylan Thomas eleni.

Gwelodd Abaty canoloesol Ystrad Fflur, a oedd yn dathlu 850 o flynyddoedd ers ei sefydlu yn 2014, gynnydd o 22.5 y cant mewn ymwelwyr hefyd. Ac mae safleoedd fel Castell Conwy a Chastell Rhaglan a ymddangosodd yng nghyfres boblogaidd Cadw 'Castles from the Clouds' ar YouTube, sydd gyda'i gilydd wedi cael mwy na 40,000 yn eu gwylio, wedi gweld cynnydd trwy gydol y flwyddyn hefyd.

Mae uchafbwyntiau eraill o'i gymharu â 2013, yn cynnwys cynnydd o 30.6 y cant adeg y Pasg, cynnydd o 10.6 y cant dros y gwanwyn a chynnydd o 5.6 y cant yn y tymor rhwng Medi a Thachwedd. Mae cyfanswm o dros 2 filiwn o bobl wedi ymweld â'r 129 o safleoedd sydd yng ngofal Cadw yn ystod 2014.

Cafodd y ffigurau eu croesawu gan Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, gan fod adegau prysur allweddol yn dangos bod ymwelwyr yn dewis dod i weld safleoedd Cadw trwy gydol y flwyddyn.

"Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn ardderchog i dwristiaeth yng Nghymru," meddai Mr Skates.

"Am chwe mis cyntaf 2014, cynyddodd ymweliadau rhyngwladol o 21 y cant, rydym hefyd wedi gweld twf yn ein cyfran o farchnad yr ymwelwyr domestig.

"Mae yna arwyddion y gallai 2014 fod cystal â 2013 a oedd yn flwyddyn eithriadol i Gymru. Mae'n arbennig o galonogol gweld cynnydd yn y tymor rhwng mis Medi a mis Tachwedd, sy'n dangos bod ymwelwyr yn cael y neges bod Cymru ar agor drwy gydol y flwyddyn.

"Mae ein treftadaeth yn rhan hanfodol o economi Cymru; mae'r amgylchedd hanesyddol yn cefnogi dros 30,000 o swyddi ac yn cyfrannu dros £840 miliwn i economi Cymru bob blwyddyn.

"Dyna pam yn 2015 y byddwn yn cyflwyno Bil Treftadaeth i'r Senedd; rydym am gymryd camau i amddiffyn ein gorffennol fel ei fod yn parhau i wneud gwahaniaeth i bobl Cymru, yn awr ac yn y dyfodol."
Bydd y Bil yn cynnig mesurau ar gyfer diogelu a rheoli amgylchedd hanesyddol Cymru yn well ac yn fwy cynaliadwy. Os caiff ei basio, dyma fydd y ddeddfwriaeth treftadaeth gyntaf erioed i'w deddfu'n benodol ar gyfer Cymru.

Mae ffigurau ymwelwyr Cadw ar gyfer 2014 yn dangos bod digwyddiadau fel Drysau Agored, ail greu brwydrau a dangosiadau sinema wedi annog miloedd o ymwelwyr i ystyried hanes Cymru trwy gydol y flwyddyn.

Eleni hefyd cafodd cyfleusterau dehongli gwell eu gosod ar safleoedd, rhyddhawyd gweithgareddau addysgol newydd a lansiwyd ymgyrch farchnata 'Teithwyr trwy Amser' Cadw.

Yn ystod yr ymgyrch sydd wedi ennill gwobrau gwelwyd y ddeuawd comedi, Chris Corcoran ac Elis James, yn annog y genedl i archwilio hanes Cymru drwy gyfres o fideos doniol.

Yn ystod yr ymgyrch hefyd gwelwyd creu fideos CGI a oedd yn 'adfer' safleoedd Cymreig gan gynnwys Castell Caerffili, Siambr gladdu Pentre Ifan a Chaer Rufeinig Segontium yng Nghaernarfon.

Mae Cadw hefyd wedi cryfhau ei gynnig i deuluoedd, drwy ddatblygu gweithgareddau ar safleoedd, fel taflenni lliwio a chwisiau, yn ogystal â chyflwyno adran plant ryngweithiol ar ei wefan.