Amgylcheddau hanesyddol Cymru’n ased i’r economi

Dydd Mercher 24 Medi 2014

Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Yn araith gyntaf y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates, heddiw ar yr agwedd Dreftadaeth ar ei swydd newydd pwysleisiodd bwysigrwydd elwa i’r eithaf ar y cyfleoedd sydd ynghlwm wrth asedau hanesyddol Cymru.

Wrth annerch Cynhadledd Flynyddol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer Cynrychiolwyr yn Nhŷ Tredegar dywedodd y Dirprwy Weinidog ei fod yn cydnabod ei bod yn amser heriol i amgylchedd hanesyddol Cymru. Dywedodd fod cyllidebau’r sector cyhoeddus o dan fwy a mwy o bwysau a’i bod yn amser allweddol i ffurfio partneriaethau cadarn ar draws y sector.

Mae treftadaeth yn cyfrannu llawer iawn at economi Cymru, gan ychwanegu oddeutu £840 miliwn at yr economi. Deillia llawer iawn o’r cyllid hwn o dwristiaeth sy’n gysylltiedig â threftadaeth.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog:

“Mae’n amser cyffrous iawn i’r sector treftadaeth yng Nghymru wrth i ni geisio sefydlu system fwy effeithiol sy’n ymateb yn well ar gyfer rheoli a gwarchod ein hasedau hanesyddol. Rydym hefyd yn awyddus i elwa i’r eithaf ar y cyfleoedd gwych y gall treftadaeth eu cynnig er mwyn atgyfnerthu ein heconomi.

“Mae’r hinsawdd sydd ohoni’n heriol i bawb, ac mae cyllidebau pob sector yn dynn, felly mae’n hollbwysig ein bod yn ymateb yn y ffordd orau bosibl i’r her hwn. Mae gwaith partneriaeth cadarn ar draws y sector yn gwbl allweddol ar gyfer diogelu ein hamgylcheddau hanesyddol i’r dyfodol, ei gwneud hi’n haws i bobl eu mwynhau ac elwa i’r eithaf ar eu posibiliadau economaidd.

“Bydd gan dwristiaeth swyddogaeth allweddol ac rwy’n falch iawn fod y ddau faes yn rhan o’m portffolio. Mae angen i ni sicrhau bod ein twristiaeth treftadaeth yn gyfoes ac yn berthnasol, a bod gennym y cyfleusterau a’r cynnyrch ar gyfer gwella profiadau ymwelwyr.”

Dywedodd y Dirprwy Weinidog ei fod yn edrych ymlaen at gyflwyno’r Bil Treftadaeth i’r Senedd y flwyddyn nesaf. Bydd y Bil yn diogelu ac yn rheoli amgylchedd hanesyddol Cymru fel y gall cenedlaethau’r dyfodol ei werthfawrogi a hefyd ddysgu ohono.

Ychwanegodd:

“Rwy’n ffodus iawn fod diwylliant a threftadaeth yn rhan o’m portffolio newydd ac rwy’n gyffrous iawn ynghylch yr hyn yr wyf eisoes wedi’i weld. Mae hanes rhyfeddol yn perthyn i’n gwlad ac mae atyniadau diwylliannol di-ri ar garreg ein drws. Rhaid i ni elwa i’r eithaf ar ein treftadaeth falch, gan ddatgloi ei bosibiliadau economaidd a sicrhau y gall cenedlaethau’r dyfodol barhau i’w fwynhau.”