Blwyddyn hanesyddol i dwristiaeth yng Nghymru

Dydd Mawrth 05 Ionawr 2016

Mae’n argoeli’n dda am flwyddyn arall hynod o lwyddiannus i'r diwydiant twristiaeth yng Nghymru gyda safleoedd diwylliant a threftadaeth yn arbennig yn elwa o'r manteision. Mae Cadw, Amgueddfa Cymru-National Museum Wales a Llyfrgell Genedlaethol Cymru fel ei gilydd wedi dweud bod cynnydd wedi bod yn nifer y bobl sydd wedi ymweld â’u safleoedd yn 2015.

Llun o Castell Harlech

Castell Harlech

Mae’r ystadegau diwedd blwyddyn yn galonogol iawn - maent yn dangos cynnydd o gymharu â'r ffigurau ar gyfer 2014/15 a glodforwyd fel y ffigurau gorau ers sefydlu Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr ar ei ffurf bresennol yn 2006.

Rhwng Ionawr a chanol Rhagfyr 2015, mae dros 1.2 miliwn o bobl wedi crwydro safleoedd gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) ledled Cymru, sef cynnydd o 5.1 y cant.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi croesawu dros 40,700 o ymwelwyr i'w horiel yn 2015 - cynnydd o 30 y cant o gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd oedd llwyddiant mwyaf Amgueddfa Cymru - National Museum Wales yn 2015, gan groesawu 6.5% yn fwy o ymwelwyr rhwng Ionawr a Thachwedd 2015 o gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Mae canlyniadau diweddaraf Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr ar gyfer y cyfnod o fis Ionawr i fis Awst yn dangos bod nifer y nosweithiau yr oedd ymwelwyr o Brydain Fawr wedi’u treulio yng Nghymru wedi codi pedwar y cant, a bod gwariant wedi codi naw y cant.  

Mae'r ffigurau ar gyfer ymwelwyr o dramor yn chwarter cyntaf 2015 yn dangos bod Cymru wedi croesawu 137,000 o ymwelwyr o dramor - 5.4 y cant yn uwch na'r chwarter cyntaf yn 2014.

Un o gyflawniadau Amgueddfa Cymru - National Museum Wales yn 2015 oedd y cynnydd mewn ymwelwyr o dramor.  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd oedd yr atyniad mwyaf i dwristiaid rhyngwladol, gydag un ym mhob pedwar (25%) o ymwelwyr â'r safle yn dod o dramor.

Hefyd, gwelwyd cynnydd o 3% yn nifer ymwelwyr tramor Cadw ym mis Gorffennaf a mis Awst 2015 o gymharu â'r un cyfnod yn 2013.  Roedd 19% o'r holl ymwelwyr â safleoedd Cadw yn dod o wledydd tramor, gyda'r cyfrannau uchaf yn dod o UDA (4%), yr Almaen (3%), Awstralia (2%), Ffrainc (2%) a'r Iseldiroedd (2%).  

Mae Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, wedi croesawu'r ffigurau sy'n dangos bod ymwelwyr yn dewis archwilio safleoedd diwylliant a threftadaeth Cymru gydol y flwyddyn.

“Mae safleoedd diwylliant a threftadaeth Cymru wedi cael blwyddyn arbennig o dda o ran ymwelwyr wrth i bobl o Gymru, y DU ehangach ac o dramor ddod i ddarganfod ein treftadaeth gyfoethog” meddai.  

“Mae cynnydd o 5.1% yn nifer y bobl sydd wedi ymweld â safleoedd Cadw yn dangos ansawdd profiad yr ymwelydd a safon y gwaith sy’n cael ei wneud i hyrwyddo safleoedd hanesyddol i'r cyhoedd.  

Mae'r cynnydd yn nifer yr ymwelwyr â Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru hefyd yn galonogol, a braf yw gweld mwy a mwy o bobl yn ymddiddori yn nhreftadaeth Cymru ac yn ymhél â hi drwy ymweld â lleoliadau diwylliannol ac atyniadau hanesyddol ledled y wlad.

Gobeithio y bydd y safleoedd eiconig hyn yn parhau i ysbrydoli pobl Cymru a thwristiaid fel ei gilydd i ddysgu mwy am ddiwylliant a threftadaeth Cymru yn 2016.”

Roedd ymgyrch glodwiw Cadw ‘Paciwch Eich Dychymyg’, oedd â thema Lego, wedi rhoi hwb i'r ffigurau dros gyfnod prysuraf yr haf, gan ddenu dros 100,000 o blant ym mis Gorffennaf ac Awst.

I lansio'r ymgyrch, recordiwyd fideo o amser yn mynd heibio oedd yn dangos castell Rhuddlan yn cael ei greu o 50,000 darn o Lego. Ers rhyddhau'r fideo, mae’r castell go iawn wedi croesawu 25,896 o ymwelwyr, sy’n gynnydd o 24 y cant o gymharu â 2014.

Mae dros 193,000 o bobl wedi mwynhau'r profiad cyfoethocach sy’n cael ei gynnig i ymwelwyr yng Nghastell Caernarfon, ac mae’r dehongliad arobryn yng Ngwaith Haearn Blaenafon wedi arwain at gynnydd o 30 y cant yn nifer y bobl sy’n ymweld â'r safle.    

Mae Castell Harlech wedi croesawu 87,826 o ymwelwyr ers mis Ionawr, gyda dros 23,000 o bobl yn croesi'r ‘bont nofiol’ newydd yno ers iddi agor ddiwedd Awst. Cofnodwyd cynnydd o 78% yn nifer yr ymwelwyr â Harlech o fis Medi i ganol Rhagfyr, yn sgil agor y ganolfan newydd i ymwelwyr.  

Ymysg y ffactorau eraill sydd wedi cyfrannu at y ffigurau ymwelwyr cadarnhaol y mae'r achlysur hynod boblogaidd - Drysau Agored Cymru Gyfan - a gynhaliwyd ym mis Medi, sioeau sinemâu dros dro a lansio Map Hanes Cymru.  

Mae’r ffigurau ymwelwyr hefyd wedi cael effaith gadarnhaol ar aelodaeth Cadw, sydd wedi cynyddu i'r nifer uchaf erioed. Erbyn hyn, mae gan Cadw dros 25,500 o aelodau, sef cynnydd o 13 y cant o gymharu â 2014/15.

Roedd uchafbwyntiau pwysicaf Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnwys prif arddangosfa Haf 2015, sef ‘Philip Jones Griffiths: Ffocws Cymreig ar Ryfel a Heddwch’.