Dangos Cymru v Lloegr ar sgrin yng Nghastell Caerffili

Dydd Iau 25 Chwefror 2016

Castell Caerffili 

Castell Caerffili

Mae Pencampwriaeth y Chwe Gwlad RBS yn ei hanterth ar hyn o bryd ac mae’r gêm hir-ddisgwyliedig rhwng Cymru a Lloegr yn nesáu.  Dim tocyn gennych i fynd i Twickenham? Peidiwch â phoeni — gallwch wylio’r ornest rygbi hanesyddol ym muriau castell mwyaf Cymru...

Castell Caerffili fydd y lleoliad ar gyfer dangosiad cyhoeddus enfawr o gêm Cymru v Lloegr ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad ddydd Sadwrn, Mawrth 12 — a dim ond 500 o docynnau sydd ar gael.

Bydd y diwrnod hwyl i’r teulu yn cael ei gynnal o 12pm — 6.30pm, yn cynnwys dangos gêm yr Eidal v Iwerddon am 1.30pm, gweithgareddau chwaraeon i blant a pheintio wynebau yn rhad ac am ddim.

Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael, a’r pris yw £10 i oedolion a £5 i blant.  Mae pris y tocyn yn cynnwys mynediad cyffredinol i Gastell Caerffili (sydd fel arfer yn £6 i oedolion a £4.20 i blant).

Gellir archebu tocynnau ymlaen llaw yma.

Noder, os gwelwch yn dda, y bydd iard fewnol y castell ar gau i’r cyhoedd ar y diwrnod ond bydd ar agor fel arfer ddydd Gwener, Mawrth 11 a dydd Sul, Mawrth 13.

Telerau Mynediad

• Dim bwyd
• Dim alcohol, dim cyffuriau a reolir nac unrhyw sylweddau yr amheuir eu bod yn gyffuriau a reolir
• Dim poteli agored
• Dim poteli gwydr
• Dim cŵn (heblaw cŵn cymorth)
• Dim cadeiriau cludadwy
• Dim tanau
• Dim ysmygu
• Dim caniau
• Dim ymddygiad treisgar
• Dim barbeciws
• Dim beiciau, sgwteri, sglefrio
• Dim offer ffilmio neu fideo proffesiynol heb awdurdod
• Dim baneri
• Dim strwythurau dros dro e.e. gasebo, pebyll,
• Ni chaniateir mynediad i blant dan 14 oed oni fyddant dan oruchwyliaeth oedolyn
• Bydd eich corff a / neu fag yn cael eu harchwilio yn y fynedfa. Bydd unrhyw eitem/eitemau y gellid yn rhesymol eu hystyried yn rhai a allai gael eu defnyddio fel arf, neu a allai achosi perygl neu darfu ar unrhyw berson arall yn y digwyddiad, yn cael eu cymryd oddi arnoch
• Mae pob eiddo yn gyfrifoldeb y perchnogion yn ystod y digwyddiad. Ni fydd trefnwyr y digwyddiad yn atebol am unrhyw golled, niwed neu ddifrod a achosir yn y digwyddiad gan gynnwys difrod, lladrata neu golledion o ran eiddo a cherbydau, os mai esgeulustod y perchennog neu weithredoedd noddwyr neu drydydd partïon eraill sydd i gyfrif am hynny
• Mae rheolwyr y digwyddiad yn cadw’r hawl i wrthod mynediad ar unrhyw adeg.
• Bydd unrhyw un sy’n gwrthod gadael i eitemau nas caniateir gael eu hatafaelu, neu sy’n anwybyddu’r amodau uchod neu’n cyflawni gweithredoedd gwrthgymdeithasol yn wynebu cael eu taflu allan.

Gall y telerau ac amodau mynediad gael eu newid yn ôl disgresiwn y trefnwyr.

NODER: Mae hwn yn ddigwyddiad yn yr awyr agored, felly paratowch yn briodol ar gyfer y tywydd.