Partneriaid

Caiff llawer o waith Cadw ei gynllunio neu ei gyflawni mewn partneriaeth â sefydliadau eraill o'r sector cyhoeddus, y sector preifat a'r sector gwirfoddol.

Y Grŵp Amgylchedd Hanesyddol yw prif fforwm Cadw ar gyfer gweithio mewn partneriaeth â'r sector treftadaeth yng Nghymru. Yn ogystal, mae Cadw yn cydgysylltu ag arbenigwyr awdurdodau lleol a'r trydydd sector drwy'r Fforwm Treftadaeth Adeiledig.

Dros y blynyddoedd diwethaf mae Cadw hefyd wedi cynnal 'uwchgynadleddau' ar bynciau penodol a chynadleddau Treftadaeth agored i ystyried materion sy'n achosi pryder a nodi cyfleoedd ar gyfer partneriaethau newydd.

Sefydliadau partner allweddol

Amgueddfa Cymru — Mae'n arwain y gwaith o ddatblygu Agenda Hanes i Gymru.  Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan yw pwynt cyswllt cyntaf llawer o bobl â hanes Cymru.

www.amgueddfacymru.ac.uk

Cyngor Celfyddydau Cymru — Mae'n cydweithio'n agos â Cadw ar gyfres flynyddol o gyfnodau preswyl i artistiaid a rhaglenni gweithgareddau treftadaeth a chelfyddyd tymor hwy.

www.celf.cymru

Fforwm Addoldai Hanesyddol Cymru — Mae’r fforwm yn dod ag enwadau a rhanddeiliaid eraill ynghyd er mwyn canfod atebion newydd ar gyfer addoldai hanesyddol. Dyma oedd un o brif flaenoriaethau’r Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Addoldai Hanesyddol yng Nghymru. Cylch gwaith y fforwm yw rhannu gwybodaeth ac arfer orau, adolygu anghenion cyfredol a helpu i lywio datblygiad y cynllun gweithredu a’i roi ar waith.

Ymchwil Hanes Cymru — Rhwydwaith o haneswyr academaidd o brifysgolion yng Nghymru, sy'n gweithio gyda Cadw ac eraill i ddatblygu Fframwaith Ymchwil Hanes i Gymru.

Dehongli Cymru — Mae'n cefnogi gwaith dehongli treftadaeth naturiol a diwylliannol o safon drwy hyfforddiant, rhwydweithio a rhannu arfer da.