Gwaith Cloddio/Prosiectau Archeolegol a Ariennir gan Cadw

Gwaith cloddio a ariennir gan Cadw

Mae Cadw'n ariannu gwaith cloddio archeolegol ar safleoedd sydd o dan ei ofal uniongyrchol - safleoedd gwarchodaeth - ac yn ehangach drwy waith Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru.

Gwaith cloddio ar safleoedd Gwarchodaeth

Cynhelir gwaith cloddio ar safleoedd henebion sydd o dan ofal Cadw am nifer o resymau:

  • Fel rhan o'r rhaglen gadwraeth barhaus lle y mae'n rhaid gwneud gwaith ochr yn ochr â gwaith i atgyweirio a rheoli heneb, neu cyn hynny.
  • Cyn cynnal gwaith datblygu ar ein safleoedd - er enghraifft, os yw canolfan ymwelwyr yn cael ei hymestyn neu os ydym yn gwella mynediad cyhoeddus i ran o'r heneb.
  • Fel rhan o waith ymchwil parhaus - er mwyn llywio ein dealltwriaeth o'r heneb a'n helpu i ddehongli'r safle ar gyfer y cyhoedd.

Cyflawnwyd enghraifft ddiweddar o gloddiad ymchwil yng nghaer Rufeinig Caerllion gan dîm o Brifysgol Caerdydd a Sefydliad Archeoleg Coleg Prifysgol Llundain (UCL). Gellir gweld manylion y cloddiad yn http://www.caerleon.net/history/dig/2010/index.html.

Gwaith cloddio a wneir gan Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru

Ymgymerir â'r rhan fwyaf o'r gwaith cloddio a wneir ledled Cymru cyn gwaith datblygu, ac fel arfer caiff ei ariannu gan y datblygwr fel rhan o'r amodau cynllunio. Fodd bynnag, mae llawer o safleoedd archeolegol yn wynebu bygythiadau eraill, er enghraifft o ganlyniad i erydiad arfordirol neu weithgarwch amaethyddol. Yn aml bydd Cadw yn ariannu gwaith cloddio i achub safleoedd o'r fath fel rhan o'r rhaglen cymorth grant sydd ar gael i Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru.

Yn aml bydd yr ymddiriedolaethau archaeolegol yn cynnig cyfleoedd i wirfoddolwyr gymryd rhan mewn prosiectau o'r fath ac yn cynnal diwrnodau agored er mwyn i ymwelwyr weld y gwaith. Am ragor o wybodaeth am y prosiectau sy'n cael cymorth grant ar hyn o bryd, ewch i wefannau'r ymddiriedolaethau unigol yn:

www.dyfedarchaeology.org.uk
www.cpat.org.uk
www.ggat.org.uk
www.heneb.co.uk