Newid Pethe

Menter Newid Pethe yn ceisio newid bywydau

Menter Newid Pethe yn ceisio newid bywydau

Rydyn ni am i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru fwynhau ein hanes, treftadaeth a diwylliant anhygoel, ac i ddysgu a chael eu hysbrydoli ganddynt.

Nod ein menter Newid Pethe yw dod o hyd i ffyrdd newydd o rannu ein hamgueddfeydd, archifau, llyfrgelloedd a mannau hanesyddol gyda phobl ifanc a’u teuluoedd, yn arbennig y rheini sy’n dod o gefndiroedd llai breintiedig. Bydd hefyd yn helpu asiantaethau cymorth a’r sector diwylliant i weithio hyd yn oed yn well gyda’i gilydd.

Mae cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol yn gam pwysig ar lwybr bywyd. Mae amrywiol astudiaethau wedi profi bod manteisio ar gyfleoedd i ddod i gysylltiad â diwylliant yn gallu helpu plant a phobl ifanc i berfformio’n well yn yr ysgol. A’r peth gorau yw ei fod yn hwyl!

Mae rhaglen o ddigwyddiadau Newid Pethe ar gael drwy ddilyn y ddolen berthnasol. Ond, mae’n werth cofio hefyd bod amgueddfeydd, llyfrgelloedd, archifau ac adeiladau hanesyddol ar agor drwy’r flwyddyn ac mae llawer o’r gweithgareddau maen nhw’n eu cynnig yn rhai rhad ac am ddim.  

Mae Newid Pethe yn cefnogi’r Strategaeth Tlodi Plant a’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi. I gael rhagor o wybodaeth, gweler y dolenni perthnasol.

Newid Pethe – Beth sydd ymlaen

Beth

Ble

Pryd

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn darparu 12 o weithdai i ysgolion cynradd o Bowys, Sir Gaerfyrddin a Gwynedd, i barhau â datblygiadau Diwrnod y Llyfr ar 7 Mawrth. Bydd y disgyblion yn edrych ar y casgliad enfawr o lyfrau sydd yn y Llyfrgell Genedlaethol; yn gweld y llyfr lleiaf yn y byd i gael ei gyhoeddi, yn mesur 1mm x 1mm; llyfrau ‘eliffant’ enfawr, a chopi gwreiddiol o’r Beibl Cymraeg cyntaf. Byddant hefyd yn dysgu mwy am rai o’r 6 miliwn o lyfrau sy’n rhan o gasgliad y Llyfrgell Genedlaethol; yn gweld llawysgrif o’r Canol Oesoedd, ac yn gweld sut oedd llyfrau’n cael eu cynhyrchu cyn creu’r wasg argraffu.

Pryd: Parhaus

Prosiect ffilm Kids in Museums gyda phobl ifanc

Amgueddfa Wrecsam ac Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd

Ewch i: http://kidsinmuseums.org.uk/our-take/

Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru

Cymorth i ddatblygu rhaglen lle anogir y gymuned i gymryd rhan ac i’r gynulleidfa dan sylw ddatblygu rhaglenni pwrpasol gan weithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd yn arbennig y rheini o gefndiroedd llai breintiedig er mwyn sicrhau bod ein treftadaeth archifol cyfoethog ar gael i fwy a mwy o bobl a’u gwneud yn ymwybodol o’r dreftadaeth honno.

Pryd: Haf / Hydref 2013