Cadw’n cefnogi Yr Ŵyl Archaeoleg unwaith eto eleni

Gŵyl Archeoleg

Gŵyl Archeoleg

Mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, wedi cyhoeddi y byddant yn cefnogi Yr Ŵyl Archaeoleg unwaith eto dros yr haf. Mae Dr Caroline Pudney, Archeolegydd Cymunedol Cadw, yn egluro pam bod yr Ŵyl, ac archaeoleg yn gyffredinol, yn uchel ar restr blaenoriaethau Cadw...

1. Pam mae Cadw wedi cefnogi Yr Ŵyl Archaeoleg ers blynyddoedd lawer?

Rydym yn cefnogi’r Ŵyl Archaeoleg bob blwyddyn am fod yr Ŵyl yn gyfle gwych i ddathlu treftadaeth gyfoethog Cymru.  

Rydyn ni’n angerddol ynglŷn â rhoi cyfleoedd i bobl o bob math ymwneud â’u treftadaeth a dysgu rhywbeth newydd mewn ffyrdd hwyliog a chyffrous. Mae cymryd rhan yn yr Ŵyl drwy raglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn gyfle inni ddod ag archaeoleg i gynulleidfa ehangach ac i galon y gymuned, gan gyflwyno pobl o amryw o gefndiroedd i archaeoleg go iawn a’r disgyblaethau perthynol.

2. Beth mae’r Ŵyl yn ei chynnig i eiddo, safleoedd a phrosiectau Cadw?

Mae digwyddiadau archeolegol sy’n cael eu trefnu fel rhan o’r Ŵyl nid yn unig yn gyfle i gyrraedd cymunedau lleol a chynulleidfaoedd newydd, ond mae hefyd yn gallu bod yn fuddiol i’n dealltwriaeth ni o’n heiddo a’n safleoedd, a helpu gyda phrosiectau penodol.

Mae’r gwirfoddolwyr sy’n cymryd rhan yn ein digwyddiadau yn golygu bod mwy o barau o ddwylo ar gael i helpu mewn ymchwil archeolegol go iawn, a allai arwain at ddarganfyddiadau newydd a dealltwriaeth well o’n hanes a’n treftadaeth. Mae yna lawer o drysorau cudd yn aros i gael eu darganfod ledled Cymru!

3. Pam ei bod hi’n bwysig defnyddio’r Ŵyl i gynnwys cynifer â phosibl o bobl mewn archaeoleg a hanes?

Mae’r Ŵyl yn gyfrwng gwerthfawr i hybu archaeoleg am ei bod yn ddathliad i’r Deyrnas Unedig gyfan ac yn gyfle inni ddod â’n treftadaeth a’n hagwedd at archaeoleg gymunedol i gynulleidfa eang, yng Nghymru a thu hwnt.

Mae yna 30,000 o adeiladau rhestredig, 4,000 o henebion cofrestredig a thri Safle Treftadaeth Byd yng Nghymru. Mae pobl o bob ardal ledled Cymru bob amser o fewn tafliad carreg i safle treftadaeth pwysig, ac un o’n prif amcanion yw i gysylltu pobl â’u treftadaeth leol.

Drwy gymryd rhan yng Yr Ŵyl Archaeoleg, yn ogystal â’n rhaglen archaeoleg gymunedol sy’n cymryd lle trwy gydol y flwyddyn, rydyn ni’n anelu at greu ymdeimlad o berchnogaeth dros dreftadaeth y Cymry. Rydyn ni am i bobl werthfawrogi eu hamgylchedd hanesyddol fel rhan o’u treftadaeth ddiwylliannol, a meddwl am eu  hanes fel rhywbeth sy’n rhoi arbenigrwydd, ystyr ac ansawdd arbennig i’r mannau lle’r ydyn ni’n byw.

Mae gan archaeoleg y gallu i ysbrydoli unigolion a chymunedau.  Gall bod yn rhan o’r cyffro o wneud darganfyddiad archeolegol ddod â phobl at ei gilydd, gan gysylltu ddoe â heddiw a chreu ymdeimlad o le, treftadaeth gyffredin a hunaniaeth. Yn bwysicaf oll, drwy ymwneud ag archaeoleg gall pobl deimlo eu bod yn perthyn.

4. Pa fath o gymysgedd o bobl ydych chi’n gobeithio eu denu i’ch digwyddiadau?

Rydyn ni wrth ein bodd yn croesawu ffrindiau, hen a newydd, ac felly mae’n cynlluniau ni ar gyfer 2013 yn cynnig ystod eang o ddigwyddiadau i ymwelwyr, pobl leol, teuluoedd, dilynwyr brwd a dechreuwyr. Rydyn ni am gynnwys pawb ac ysbrydoli pawb!

5. Beth ydych chi’n ei wneud eleni ar gyfer yr Ŵyl?

Mae gennyn ni ddigwyddiadau ledled Cymru eleni, yn aml mewn partneriaeth â chymdeithasau a mudiadau lleol fel Ymddiriedolaethau Archeolegol Cymru. Cadwch lygad am oresgyniad y Rhufeiniaid yn Segontiwm, Gwynedd; presenoldeb Lluoedd Arfog y Pedwardegau yn Llandyfái, Sir Benfro.

6. Ble all unrhyw un sydd â diddordeb yn nigwyddiadau Cadw fynd i gael mwy o wybodaeth?

Bydd ein tudalen ddigwyddiadau yn cael ei diweddaru gyda gwybodaeth am ein holl ddigwyddiadau, a dilynwch ni ar Facebook a Twitter i gael yr wybodaeth ddiweddaraf!

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i http://festival.britarch.ac.uk/