Am y Prosiect Treftadaeth Twristiaeth

Llun o logo yr Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop sef ffynhonell y cyllid ar gyfer y Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop sef ffynhonell y cyllid ar gyfer y Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Mae Llywodraeth Cymru yn rheoli prosiect i ddatblygu twristiaeth treftadaeth yng Nghymru. Ariennir y prosiect gan Lywodraeth Cymru a Chronfeydd Cydgyfeiriant yr UE. Bydd yn helpu i gael y gwerth economaidd mwyaf posibl o dreftadaeth drwy gynyddu nifer, hyd a gwerth yr ymweliadau i Gymru. Mae'r brosiect hefyd yn cyflwyno treftadaeth bwysig Cymru i gynulleidfa ehangach drwy ei gwneud yn fwy pleserus i ymwelwyr a phobl sy’n byw yng Nghymru.

Partneriaeth

Mae Cadw yn gweithio gyda Chroeso Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a Parc Rhanbarthol y Cymoedd i ddatblygu ymagwedd strategol o gyd-ddarpariaeth i ddefnyddio’r cyllid sydd ar gael fel rhan o’r rhaglenni Cydgyfeiriant.  Cyflwynwyd chwe syniad project strategol ac fe’u datblygwyd o Strategaeth Twristiaeth Ddiwylliannol a Fframwaith Twristiaeth Gynaliadwy Llywodraeth Cymru - mae Prosiect Twristiaeth Treftadaeth yn un o’r rhain.

Ariannu
• Cadw sy’n arwain y Prosiect Twristiaeth Treftadaeth ar ôl gwneud cais llwyddiannus am Gyllid Cydgyfeiriant dan Flaenoriaeth 4, pennawd Thema 3, Amgylchedd ar gyfer Twf (neu E4G). Bydd y prosiect yn parhau tan fis Rhagfyr 2014 ac mae’n werth £19m.
• Daw £8.5m o Ariannu Ewropeaidd
• Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi £9m, yn cynnwys Cadw a’r ariannu cyfatebol a dargedwyd
• Bydd partneriaid y ddarpariaeth yn rhoi’r arian sy’n weddill
• Mae’r holl arian ar gyfer y prosiect hwn wedi’i ddyrannu

Amcanion y prosiect
Bydd Cadw yn gweithio gyda chymunedau, partneriaid treftadaeth a’r sector twristiaeth i wella profiad ymwelwyr a darparu ystod fwy integredig o weithgareddau twristiaeth treftadaeth. Er enghraifft, trwy ddatblygu teithiau a llwybrau treftadaeth a phecynnau digwyddiadau. Y bwriad yw cysylltu safleoedd treftadaeth unigol gydag atyniadau treftadaeth eraill a gyda’r gymuned leol a’r cyffiniau. Hefyd eu cysylltu â straeon a themâu deongliadol ehangach.

Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar:
• Wella mynediad ffisegol a meddyliol i safleoedd treftadaeth er mwyn denu ystod ehangach o ymwelwyr
• Marchnata, hyrwyddo, cyfeirio a phecynnau cynnyrch
• Defnyddio safleoedd eiconig fel pyrth i atyniadau ‘canolbwynt’ eraill i ddatblygu atyniadau treftadaeth ranbarthol  
• Gwella safleoedd o ran mynediad a diogelwch
• Datblygu a chyflwyno themâu a straeon dehongli treftadaeth Cymru gyfan.

Dilyn y stori
O ganlyniad i’r prosiect, gall ymwelwyr ddilyn llinynnau stori ar draws Cymru i ddysgu mwy am ein hanes a’n treftadaeth genedlaethol. Y prif themâu a archwilir yn y prosiectau hyn yw Gwreiddiau a Chynhanes, Concwest Rhufeinig ac anheddiad, Tirluniau ysbrydol ac ysbrydoledig, Cestyll a thywysogion Cymru (Tywysogion y Deheubarth, Tywysogion Gwynedd, Owain Glyndŵr, Cestyll Edward I ac Arglwyddi’r Mers), Hanes diwydiannol ac Amddiffyn y Deyrnas.

Lledaenu’r buddion ar draws Cymru
Mae’r prosiect yn gweld buddsoddiad mewn safleoedd treftadaeth ar draws yr Ardal Cydgyfeiriant (gogledd a gorllewin Cymru a’r Cymoedd) ac ar draws y sector, yn cynnwys rhai safleoedd sy’n cael eu rheoli’n uniongyrchol gan Cadw. Yn ogystal mae’n cefnogi datblygiadau ar safleoedd yn nwylo awdurdodau lleol a’r sector gwirfoddol. Mae’r prosiect hefyd yn hyrwyddo rhai o drysorau treftadaeth sydd ddim nor adnabyddus (gellir lawrlwytho amlinelliad o’r gweithgareddau arfaethedig).

Gwybodaeth arall
Ariannu cydgyfeiriant sy’n olynu rhaglen Amcan 1 2000-2006, ac mae’n cwmpasu 15 ardal awdurdod lleol yng ngorllewin Cymru a’r Cymoedd. Mae'r arian yn cael ei gweinyddu gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a gallwch weld rhagor o wybodaeth am eu gwaith ar wefan WEFO. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch cadwhtp@wales.gsi.gov.uk. Neu cysylltwch â Chydlynydd y Prosiect Twristiaeth Treftadaeth yn Cadw, Plas Caeriw, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd CF15 7QQ Ffôn 01443 33 6035.