Cynlluniau Tu Allan a Gyflawnwyd

O bentref Oes Haearn, mwyngloddiau Oes Efydd a chaerau Rhufeinig, mae gweithio gyda phartneriaid ar draws Cymru wedi adfywio nifer o safleoedd gwahanol i ymwelwyr eu harchwilio.

 • Llwybr Pererin yn Gogledd Cymru sydd yn rhan o'r cynllun Ein Treftadaeth

  Llwybr Pererin yn Gogledd Cymru sydd yn rhan o'r cynllun Ein Treftadaeth

 • Llun o'r tram Great Orme sydd yn rhan o'r brosiect Ein Treftadaeth yn Gogledd Cymru

  Tram Great Orme sydd yn rhan o'r brosiect Ein Treftadaeth yn Gogledd Cymru

 • Dolwyddelan

  Tywysogion Gwynedd oedd yr cam cyntaf o'r cynllun denhongli ar draws Cymru i gael ei gwblhau

 • Lansiad o llwybr CALCH sydd yn adrodd hanes cyfoethog chwareli calchfaen y Mynydd Ddu

  Llwybr CALCH sydd yn adrodd hanes cyfoethog chwareli calchfaen y Mynydd Ddu

 • Llun o safle Gwaith Copr Hafod

  Safle Gwaith Copr Hafod

 • Eglwys St Michael's sydd yn un o'r safleoedd ar y Llwybr Llefydd Llonydd yn Ceredigion

  Eglwys St Michael's sydd yn un o'r safleoedd ar y Llwybr Llefydd Llonydd yn Ceredigion

 • Castell Dolwyddelan

  Cynllun Tywysogion Gwynedd yn Gogledd Cymru

Ein Treftadaeth (mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Parc Cenedlaethol Eryri ac eraill) - Dod â'r gorffennol yn fyw yng Ngogledd Cymru, mae'r prosiect Ein Treftadaeth yw rhoi hwb sector dwristiaeth Gwynedd drwy wella profiad hanesyddol a diwylliannol o ymwelwyr a thrigolion fel ei gilydd.

Mae'r prosiect yn dilyn dull "both ac adenydd", gan gyfuno buddsoddiadau safle-benodol gyda llwyfan dehongli canolog. Gwelliannau safle penodol wedi cael eu gwneud yn Llechwedd, Ysbyty Chwarel a Rheilffordd Llyn Padarn yn Llanberis, Taith y Llechen rhwng Tregarth a Bangor, Lôn Las Ogwen a Lôn Eifion a Pilgrims Gogledd Cymru Way sy'n cysylltu Ffynnon Gwenffrewi yn Sir y Fflint i Ynys Enlli ar y Penrhyn Llŷn, Amgueddfa Llandudno, Mwyngloddau Oes Efydd Great Orme a Pharc Gwledig y Gogarth. Darllenwch y newyddion diwerddaraf o'r brosiect Ein Treftadaeth yma.

Tywysogion Gwynedd (mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Parc Cenedlaethol Eryri, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac eraill) - Wedi’i amgylchynu gan olygfeydd godidog a harddwch dramatig mynyddoedd Cymru, mae’r prosiect hwn wedi darparu porth dehongli i ymwelwyr archwilio hanes y tywysogion Cymreig. Sefydlwyd chwe chanolbwynt arddangos yng Nghastell Conwy, canolfan wybodaeth twristiaeth Betws-y-Coed, Castell Caernarfon a Chastell Cricieth. Gosodwyd arwyddion a dehongliadau yn nifer o safleoedd Cadw yn cynnwys Castell Cricieth, Castell Dolwyddelan, Castell Dolbadarn a Chastell y Bere. Cwblhawyd canolfan groeso newydd yng Nghraflwyn ar gyfer Dinas Emrys ynghyd â chyfres o fentrau cymunedol yn Nyffryn Conwy. Darllenwch y newyddion diweddaraf ar y brosiect Tywysogion Gwynedd yma.

Mona Antiqua (mewn partneriaeth â Menter Môn) - Ar un adeg dyma gartref mwynglawdd copr mwya’r byd ac mae’r prosiect hwn wedi archwilio ac adnewyddu hanes yr ardal ryfeddol hon o Ynys Môn. Gwnaethpwyd gwaith dehongli yng Nghanolfan Treftadaeth Biniau Copr Amlwch, Mynydd Parys a sawl safle yng Nghaergybi. Sefydlwyd canolbwyntiau yng Nghaergybi, Amlwch, Biwmares, Oriel Ynys Môn ac yn y De Orllewin (Aberffro/Coedwig Niwbwrch a Llys Llywelyn). Mae gwaith dehongli a chadwraeth wedi digwydd hefyd ar Ynys Llanddwyn, i gofio Santes Dwynwen - nawddsant y cariadon. O archwilio hanes copr yng Nghymru i ddarganfod mwy am nawddsant y cariadon, mae’r prosiect hwn wedi helpu i drawsnewid Ynys Môn fel cyrchfan treftadaeth i’r teulu cyfan. Darllenwch y newyddion diweddaraf ar y brosiect Mona Antiqua yma.

Y Rhufeiniaid yn Sir Gâr (mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Chyngor Si Gâr) - Mae’r prosiect hwn wedi cyflawni gwelliannau sylweddol i safle mwynglawdd Aur Dolau Cothi drwy sefydlu dehongliad newydd. Yn ogystal adnewyddwyd nifer o safleoedd yn dyddio o’r cyfnod Rhufeinig yn cynnwys gwersyll dros dro Y Pigwn, caer fechan Waun Ddu a Charn Goch. Ariannwyd arddangosfa nifer o arteffactau Rhufeinig yn Amgueddfa Caerfyrddin hefyd drwy’r prosiect hwn. Darllenwch y newyddion diweddaraf ar y brosiect Rhufieniad yn Sir Gâr yma.

Llwybr Treftadaeth Eglwysi Ceredigion (mewn partneriaeth â Threftadaeth Llandre) – Mae’r prosiect ‘Lleoedd Heddychol’ wedi cyflwyno llwybr cerdded unigryw, sy’n cynnwys eglwysi a chapeli yng Ngheredigion. Mae’n rhoi cyfle i ymwelwyr grwydro o’r llwybrau arferol a darganfod golygfeydd, synau a straeon wrth fynd ymlaen. Darllenwch y newyddion diweddaraf am y brosiect Llwybr Treftadaeth Eglwysi Ceredigion yma.

Gwaith Copr Hafod Abertawe (mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe a Dinas a Chyngor Abertawe) - Dyma brosiect sydd wedi adnewyddu 12 adeilad rhestredig a sefydlu llwybrau cerdded o amgylch y safle. Gosodwyd gwaith celf, gwybodaeth a dehongliad newydd ar y safle hefyd. Darllenwch y newyddion diweddaraf am y brosiect Gwaith Copr Hafod Abertawe yma.  

Prosiect Cestyll a Tywysogion (mewn partneriaeth â Chyngor Sir Gâr, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Ymddiriedolaeth Castell Penfro, y teulu Llewelyn a Chynghorau Sir Abertawe) - O ryfelwyr canoloesol, tirluniau ysblennydd a chanolfannau grym hanesyddol, mae’r safleoedd o fewn y Prosiect Cestyll a Thywysogion yn dominyddu rhanbarth De Orllewin Cymru. Cyflwynwyd dehongliadau newydd yng Nghestyll Caerfyrddin, Abertawe, Carreg Cennen a Phenfro. Hefyd sefydlwyd llwybr treftadaeth yn Ninefwr. Darllenwch y newyddion diweddaraf ar y Proiect Cestyll a Thywysogion yma.

Pentref Oes Haearn Castell Henllys (mewn partneriaeth ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro) - pentref Oes Haearn i gael ei adnewyddu gyda chanolfan ymwelwyr newydd, arddangosfeydd a siop. Mae gwaith ar y prosiect hwn yn parhau. Darllenwch y newyddion diweddaraf am y prosiect yn Castell Henllys yma.

Rhaeadr y Bedol / Llangollen – Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte (mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych) – Gwaith ar wella mynediad a dehongliad wedi digwydd yn Safle Treftadaeth y Byd yn Sir Ddinbych.

Prosiect Cysylltu Tref Castell Dinbych (mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych) Gosodir gwaith celf ar furiau’r dref gan artistiaid lleol i gyflwyno hanes yr ardal a chysylltu’r dref â’i gorffennol hanesyddol a’r dreftadaeth sy’n parhau yn y dref, sef muriau’r dref a Chastell Dinbych. Darllenwch y newyddion diweddaraf ar y brosiect Cysylltu Tref Castell Dinbych yma.

Caer Chapel Bay, Angle (mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Chapel Bay a Chyngor Sir Penfro) – Mae’r safle wedi cael ei ailwampio a’i adnewyddu ac mae nawr ar agor i’r cyhoedd.

Chwareli Mynydd Ddu (Calch) (mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, yrAwdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Amgueddfa Cymru a Canolfan Ymwelyr Mynydd Ddu yn Brynaman) – Mae'r prosiect hwn wedi darparu llwybr treftadaeth amlgyfrwng hunan-dywys o amgylch yr olion diddorol y diwydiant calch yn y tirwedd trawiadol y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae'r llwybr yn defnyddio arwyddion ffordd, tywysydd sain a app symudol i ddarganfod y cyfrinachau o'r 'aur gwyn' cudd yn y Mynyddoedd Du. Mae arddangosfa am y safle yn cael ymweliad yng Nghanolfan y Mynydd Du gerllaw ym Mrynaman. Darllenwch y newyddion diweddaraf ar y brosiect Chwareli Mynydd Ddu - Calch yma.

Castell Caeriw (mewn partneriaeth ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro) – Yma gwelwyd ailwampio gofod ymwelwyr/man cyfarfod, gwella cyfleusterau ymwelwyr, dehongliad a thirlunio’r safle. Darllenwch y newyddion diwerddaraf o'r brosiect yn Nghastell Caeriw yma.