Gwerthfawrogi Amgylchedd Hanesyddol Cymru

Nododd y Grŵp Amgylchedd Hanesyddol, sefydliadau rhanddeiliaid allweddol sy'n cynghori'r Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, fod angen gwybodaeth gyfredol am effeithiau economaidd a chymdeithasol yr amgylchedd hanesyddol yng Nghymru. Gofynnodd y Grŵp Amgylchedd Hanesyddol i'r Bartneriaeth Gwerthfawrogi ein Hamgylchedd, a arweinir gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, gomisiynu gwaith ymchwil a chyflawnwyd y gwaith hwnnw gan Ecotec Research and Consulting Ltd., a elwir bellach yn Ecorys.

Cyhoeddwyd ymchwil Ecotec ym mis Medi 2010.  Mae'n dangos bod y gwaith o ddiogelu'r amgylchedd hanesyddol yn cyfrannu'n sylweddol at economi Cymru drwy gynlluniau adfywio treftadaeth, cyfleoedd cyflogaeth, datblygu sgiliau a thwristiaeth.  Canfuwyd bod yr amgylchedd hanesyddol yn cyfrannu tua £840 miliwn at werth ychwanegol crynswth Cymru, tua £1.8 biliwn o ran allbwn ac yn cynnal 30,000 o swyddi cyfwerth ag amser llawn.

Cyflwynwyd pedwar adroddiad ar y gwaith ymchwil:

  • y prif adroddiad ymchwil - Gwerthfawrogi Amgylchedd Hanesyddol Cymru - a oedd yn nodi'r canfyddiadau economaidd ac yn cynnwys nifer o astudiaethau achos yn dangos effeithiau economaidd ac effeithiau cymdeithasol penodol 
  • adroddiad cryno o'r prif benawdau
  • adroddiad technegol ar yr effaith economaidd sydd ar gael fel dogfen ar y we
  • methodoleg neu fframwaith monitro y gall sefydliadau ei ddefnyddio i fesur perfformiad ym mhob rhan o'r sector, sydd hefyd ar gael fel dogfen ar y we.