Caffael

Contractau

Gwerthu i Cadw

Fel rhan o'n gwaith i warchod a diogelu treftadaeth adeiledig Cymru, mae angen i Cadw brynu ystod o waith, gwasanaethau a nwyddau.

Mae hyn yn cynnwys, ymhlith pethau eraill, gwaith cadwraeth arbenigol ar adeiladau hynafol a hanesyddol, gwaith adeiladu cyffredinol (prif gontract ac is-gontract), offer bach, gwasanaethau cynnal a chadw, gwasanaethau ymgynghori, argraffu o ansawdd gwaith celf, dylunio arddangosfeydd, gwasanaethau glanhau, cynnal a chadw tiroedd a thirweddu. Rydyn ni hefyd yn prynu eitemau i’w hailwerthu yn siopau Cadw.

Dim ond â chwmnïau sy'n dechnegol gymwys, sydd mewn sefyllfa ariannol gadarn ac sy'n rhannu ein hymrwymiad i ddarparu gwasanaethau o ansawdd i ymwelwyr y mae Cadw yn llunio contractau.

I gael rhagor o wybodaeth am ein Safleoedd Manwerthu, ewch i’r tudalen Manwerthu.

Penderfynu ar y strategaeth gaffael

Mae Cadw yn defnyddio nifer o ddulliau gwahanol ar gyfer ei ofynion prynu, gan ddibynnu ar yr hyn sy’n cael ei brynu.

Pan fydd angen wedi’i bennu, bydd y dull caffael mwyaf priodol yn cael ei ddewis.  Yn gyffredinol, bydd hyn yn golygu bod ein hadrannau busnes yn gofyn am dri dyfynbris o leiaf, pan fydd nwyddau sy’n werth hyd at £24,999 yn cael eu prynu (£49,999 yn achos cynhyrchion manwerthu).  

Dod yn gyflenwr

Mae holl gontractau Llywodraeth Cymru uwchlaw’r gwerthoedd uchod yn dilyn proses dendro ffurfiol. Yn y broses hon, mae cynigion yn cael eu gwahodd drwy wefan GwerthwchiGymru - http://www.gwerthwchigymru.gov.uk/.

Mae gwefan GwerthwchiGymru yn ffynhonnell wybodaeth ac yn borthol caffael sydd wedi’i sefydlu gan Lywodraeth Cymru i fod yn borthol hysbysebu cenedlaethol sy'n cynnig cyfle yn rhad ac am ddim i gyflenwyr a chontractwyr weld cyfleoedd i ennill contractau.

Mae'r wefan yn ei gwneud yn haws i gyflenwyr weithio nid yn unig gyda Llywodraeth Cymru ond gyda mwy na chant o gyrff eraill yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, megis awdurdodau lleol, ymddiriedolaethau a byrddau iechyd, colegau a phrifysgolion, y gwasanaeth heddlu a’r gwasanaeth tân.

Mae un broses gofrestru yn caniatáu i fanylion y cyflenwr gael eu gweld gan bob sefydliad cofrestredig ac mae’n rhoi cyfle i'r cyflenwr weld gwybodaeth am y sefydliadau hynny.  Bydd y cyflenwyr yn cofrestru’r mathau o waith y mae ganddyn nhw ddiddordeb ynddyn nhw, ac maen nhw’n cael manylion yn awtomatig am gontractau a chyfleoedd tendro perthnasol drwy hysbysiadau ebost.

I gael rhagor o wybodaeth am ein proses gaffael, ewch i’n tudalen caffael.