Cynnig Trenau ARRIVA Cymru

Castell Conwy

Castell Conwy

Mae Cadw a Trenau ARRIVA Cymru yn cydweithio er mwyn rhoi gostyngiad ar fynediad i bobl sy’n teithio i safleoedd Cadw ar drên. Dangoswch eich tocyn trên ar ôl cyrraedd unrhyw safle sydd â staff a lle codir tâl mynediad a chewch y tocyn rhataf o ddau am ddim!

Archebwch eich tocynnau yma: www.arrivatrainswales.co.uk

Telerau ac Amodau Cynnig Trenau ARRIVA Cymru.

Mae’r telerau ac amodau canlynol yn berthnasol i gynnig mynediad 2 am bris 1 Cadw a Trenau ARRIVA Cymru:

· Mae’r cynnig ar gael i unrhyw un sydd wedi teithio ar drên prif linell i safle Cadw sydd â staff a thâl mynediad
· Mae’n rhaid i’r tocyn fod yn ddilys ar y diwrnod hwnnw ac mae’n rhaid i’r daith gynnwys yr orsaf drenau agosaf at yr heneb
· Derbynnir tocynnau trenau prif linell yn ogystal â rhai Arriva hefyd, ond nid yw’r cynnig yn cynnwys rheilffyrdd treftadaeth na lein fach
· Bydd y tocyn yn galluogi un person i gael mynediad am ddim, a bydd angen rhagor o docynnau trên dilys ar grwpiau sydd â mwy na dau berson
· Mae tocynnau dwyffordd agored a thocynnau wythnos yn gymwys, ond nid yw tocynnau mis na thocynnau blwyddyn yn gymwys
· Nid yw’r cynnig yn ddilys pan gaiff ei ddefnyddio ar y cyd â chynigion eraill
· Hyrwyddwyr:
— Cadw: Llywodraeth Cymru, Plas Carew, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QQ
— Trenau ARRIVA Cymru, Tŷ St Mayr, 47 Ffordd Penarth, Caerdydd, CF10 5DJ

· Mae’r Cynnig yn berthnasol i’r safleoedd Cadw canlynol:

Castell Biwmares
Castell Caernarfon
Castell Caerffili
Castell Coch
Castell Cas-gwent
Castell Cilgerran
Castell Conwy
Castell Cricieth
Castell Dinbych
Castell Harlech
Castell Cydweli
Castell Talacharn
Castell Oxwich
Tŷ Tref Elisabethaidd Plas Mawr
Castell Rhaglan
Castell Rhuddlan
Capel y Rug
Abaty Ystrad Fflur (ni ellir mynd yno ar drên heb ddefnyddio math arall o drafnidiaeth hefyd)
Palas yr Esgob Tyddewi
Abaty Tyndyrn
Castell a Llys Tretŵr
Abaty Glyn y Groes

· Nid yw’r safleoedd canlynol a reolir ar y cyd yn gynwysedig:
Castell Carreg Cennen, Castell Dolwyddelan, Amgueddfa Cerrig Margam a Chastell Weble

· Cymhwysedd: Mae’r Cynnig ar agor i bob oedolyn sy’n 18 oed neu’n hŷn, heblaw am weithwyr yr Hyrwyddwyr a’u haelodau cyswllt neu asiantaethau, teulu agos gweithwyr o’r fath ac unrhyw berson arall sy’n gysylltiedig â’r Cynnig.

· Mae hawl gan yr Hyrwyddwyr i ddileu neu addasu’r Cynnig neu’r Telerau ac Amodau hyn unrhyw bryd cyn i’r cyfnod hyrwyddo ddod i ben