Timebanking UK

Mae Timebanking UK yn elusen genedlaethol (Rhif Elusen: 1101204) ac yn gwmni cyfyngedig. Dyma’r unig Elusen ag aelodaeth yn y DU sy’n darparu cyngor, cefnogaeth, hyfforddiant ac adnoddau i aelodau, a’r sector ehangach. Mae’r Elusen yn creu a datblygu banciau amser sy’n cael eu rhedeg a’u harwain gan y gymuned leol, a phobl yn defnyddio amser fel tâl, ac amser pawb yn gydradd. Erbyn hyn, mae 39,000 o bobl yn gysylltiedig â’r banciau amser ledled y DU, ac mae’n cynnwys 5,200 o sefydliadau. Hyd yma, mae bron i 3 miliwn o oriau wedi eu cyfnewid.  

Mae Timebanking yn creu cysylltiadau, a phobl yn medru rhannu eu hamser a’u sgiliau. Mae gan bawb rywbeth i’w roi i helpu ei gyd-ddyn beth bynnag fo’i oedran, ei ddawn neu ei gefndir. Mae pob un yn cael cyfle i ganfod pa sgiliau a doniau sydd ganddo, ac i rannu'r rhain gydag eraill os dymuna. Mae un awr o gymorth yn haeddu un credyd-amser i’w wario yn ôl yr angen o fewn rhwydwaith y banc amser. Erbyn hyn, mae gan Timebanking UK system i’r aelodau fedru cynilo eu horiau credyd, a phan fyddan nhw wedi ennill saith, eu trosi i Daleb Cadw Timebanking UK, a mwynhau diwrnod cyfan ar un o’n safleoedd o’r naill ben i Gymru i’r llall.  

Rhedir y banciau amser lleol gan gydlynwyr, er mwyn sicrhau eu bod yn cadw at y drefn a’r polisïau ynglŷn ag asesiadau risg a pholisïau yswiriant. Mae Timebanking UK yn ymfalchïo yn y ffaith bod ganddynt system gadarn yn ei lle i sicrhau diogelwch i bawb, ac mae gan yr holl feddalwedd y gallu i gofnodi oriau sydd wedi eu cyfnewid, gan bwy, a ble. Mae’r dull hwn o fancio amser yn gwneud yn siŵr bod pobl leol yn teimlo’n hyderus ynglŷn â gofyn am gymorth gartref, a’r ffaith bod pobl fregus yn rhan o’r prosiect. Yn wir, mae adeiladu perthynas dda yn hollol angenrheidiol, a bydd hyn yn ei dro yn cryfhau cymunedau lleol.

Am fwy o wybodaeth, yn cynnwys sut i ymuno â’r cynllun bancio amser, fel gwirfoddolwr, busnes neu unigolyn, ewch i wefan TimeBank.